Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

V Bruseli 21. apríla 2010

Rozvojová pomoc a miléniové rozvojové ciele: Komisia vyzýva členské štáty, aby opäť vykročili na cestu smerom k vyššej a účinnejšej pomoci

Európska komisia dnes prijala ambiciózny akčný plán, ktorého cieľom je urýchliť pokrok EÚ smerom k napĺňaniu miléniových rozvojových cieľov. Úroveň pomoci EÚ sa v roku 2009 mierne znížila a dosiahla sumu 49 mld. EUR, čo predstavuje 0,42 % HND. Znamená to, že EÚ je ešte stále ďaleko od naplnenia spoločného strednodobého cieľa 0,56 % HND do roku 2010 a 0,7 % HND EÚ do roku 2015. EÚ poskytuje viac ako polovicu celosvetovej pomoci a zostáva tak aj naďalej najštedrejším darcom na svete. Komisia navrhuje členským štátom, aby prijali rad opatrení na podporu miléniových rozvojových cieľov. Ich cieľom je zvýšiť úroveň pomoci a zároveň pomoc zefektívniť a zamerať na tie krajiny a odvetia, ktoré sú v najväčšej núdzi. S cieľom prispieť k akčnému plánu, Komisia takisto prijala oznámenie o zdaňovaní a rozvoji, ktorého cieľom je zvýšiť domáci príjem rozvojových krajín, a to prostredníctvom vybudovania silnejších domácich daňových systémov a prostredníctvom medzinárodného boja proti daňovým únikom. V akčnom pláne sa uvádza pozícia, ktorú by mohla EÚ zaujať v súvislosti so samitom OSN o miléniových rozvojových cieľoch, ktorý sa uskutoční v septembri tohto roku.

Predseda Barroso uviedol: „Rok 2010 je rokom, keď má EÚ príležitosť obnoviť svoje záväzky týkajúce sa naplnenia miléniových rozvojových cieľov. Tento rok slávime „Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ a je preto potrebné, aby sme si pripomenuli, že problém chudoby nekončí na hraniciach EÚ. Vyzývam členské štáty, aby do svojich úvah o budúcnosti zahrnuli aj rozvojové štáty. Reakciou EÚ na celosvetové problémy musí byť podpora rozvoja. Máme príležitosť urobiť z tohto desaťročia desaťročie, ktorého stredobodom bude rozvoj, a osobne sa zaväzujem podporovať túto agendu aj na svetovej úrovni počas tohtoročných samitov G8 a G20 a stretnutia OSN, ktoré sa bude venovať preskúmaniu miléniových rozvojových cieľov.“

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „Chcem, aby si Európa zachovala postavenie hlavného a najdôveryhodnejšieho aktéra v boji proti chudobe. Musíme dodržať naše sľuby a poskytovať vyššiu a lepšie zacielenú pomoc, aby sme do roku 2015 znížili chudobu o polovicu. Tento plán je ukážkou toho, ako si môžeme zachovať vedúcu pozíciu v spolupráci s rozvojovými krajinami a vrátiť sa k napĺňaniu miléniových rozvojových cieľov. Tieto ciele je možné ešte stále dosiahnuť za predpokladu, že členské štáty EÚ vynaložia potrebné finančné úsilie a prejavia politickú vôľu.“

Vyššia pomoc, jej väčšia účinnosť a súdržné politiky

V akčnom pláne EÚ sa navrhujú spôsoby, ako možno zaistiť zvýšenie pomoci zo strany členských štátov, a podporuje sa v ňom potreba nových zdrojov financovania. Takisto sa v ňom rieši otázka kvality pomoci: Komisia chce, aby bola pomoc účinnejšia a tento cieľ má v úmysle dosiahnuť rozdelením práce a zodpovednosti v rámci EÚ a ubezpečením sa, že sa pri poskytovaní pomoci nezabudne na žiadnu krajinu. Komisia takisto zaistí, aby boli všetky jej politiky v súlade s rozvojovými cieľmi.

Akčný plán pozostáva z 12 bodov:

 • od členských štátov sa bude žiadať, aby vypracovali realistické a overiteľné ročné akčné plány pre dosahovanie jednotlivých cieľov1 a aby uverejnili prvé plány do septembra 2010. Partnerské preskúmanie medzi členskými štátmi bude riadiť Európska rada. V pláne sa takisto požaduje spravodlivé rozdelenie záťaže s ostatnými medzinárodnými darcami s cieľom zvýšiť ich ambície,

 • zvýšiť účinnosť pomoci prostredníctvom lepšej koordinácie vnútroštátnych programov pomoci na úrovni EÚ. Zabezpečilo by sa tak zvýšenie rentability finančných prostriedkov a mohli by sa ročne ušetriť 3 až 6 mld. EUR. Plán EÚ pre obnovu Haiti je dobrým príkladom. Účinnosť pomoci by sa mala presadzovať aj na medzinárodnej úrovni,

 • zamerať sa na nestabilné štáty a štáty, ktoré sa najviac odkláňajú od miléniových rozvojových cieľov,

 • zamerať sa na miléniové rozvojové ciele, na ktoré sa najviac pozabudlo, prostredníctvom odvetvových opatrení týkajúcich sa rodovej rovnosti, zdravia, vzdelávania a potravinovej bezpečnosti,

 • podporovať prístup, v rámci ktorého by zodpovednosť za dosahovanie miléniových rozvojových cieľov niesli rozvojové krajiny, a to prostredníctvom budovania spolupráce, akou je napríklad spoločná stratégia EÚ a Afriky,

 • zabezpečiť, aby ostatné politiky EÚ, ako je napríklad bezpečnosť, obchod, migrácia, potravinová bezpečnosť a zmena klímy, boli v súlade s rozvojovými cieľmi,

 • mobilizovať domáce zdroje prostredníctvom vytvárania lepších daňových systémov v rozvojových krajinách. Zároveň podporovať zásady dobrej správy vecí verejných v oblasti daní a podporovať boj proti daňovým únikom na medzinárodnej úrovni,

 • posilniť regionálnu integráciu a obchod s cieľom podporiť rast a zamestnanosť,

 • podporovať iniciatívy tzv. inovačného financovania s vysokým potenciálom dosahovania príjmov a zabezpečiť, že z nich majú prospech tí najchudobnejší,

 • využiť záväzok EÚ z Kodane, v rámci ktorého má ročne použiť 2,4 mld. EUR ako rýchle počiatočné financovanie na riešenie otázky zmeny klímy, ako test účinnosti pomoci a jej koherencie,

 • začať realizovať nový plán pre riešenie konfliktných situácii a lepšie zasahovanie v takýchto situáciách a zabezpečiť, aby sa rozvoj a bezpečnosť navzájom dopĺňali,

 • podporovať silnejšie postavenie rozvojových krajín v rámci štruktúr medzinárodnej správy, vo Svetovej banke, v Medzinárodnom menovom fonde a podporovať reformu OSN, ktorá sa týka posilnenia jej agentúr.

Ďalšie kroky

O akčnom pláne EÚ a sprievodných tematických dokumentoch sa bude diskutovať v Rade pre zahraničné veci, ktorá bude zasadať v máji a júni. Takisto sa o ňom bude diskutovať na zasadnutí Európskej rady v júni, aby Európa mohla zaujať jasné a koordinované stanovisko na nadchádzajúcom samite OSN o miléniových rozvojových cieľoch, ktorý sa bude konať v septembri 2010.

Pozri tiež:

MEMO/10/147 o akčnom pláne a štatistikách EÚ za rok 2009

MEMO/10/146 o zdaňovaní a rozvoji

MEMO/10/145 o miléniových rozvojových cieľoch a „projektoch financovaných z EÚ“

Ďalšie súvisiace dokumenty

Akčný plán EÚ na podporu miléniových rozvojových cieľov:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Atlas darcov EÚ:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Návrhy na webovej stránke komisára:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33 % HND v prípade členských štátov, ktoré sú členmi EÚ od roku 2004; 0,7 % HND v prípade ostatných krajín EÚ, pričom členské štáty, ktoré dosiahli tento cieľ sa zaväzujú zotrvať nad danou úrovňou.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website