Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

V Bruseli 21. apríla 2010

Rozvojová pomoc a miléniové rozvojové ciele: Komisia vyzýva členské štáty, aby opäť vykročili na cestu smerom k vyššej a účinnejšej pomoci

Európska komisia dnes prijala ambiciózny akčný plán, ktorého cieľom je urýchliť pokrok EÚ smerom k napĺňaniu miléniových rozvojových cieľov. Úroveň pomoci EÚ sa v roku 2009 mierne znížila a dosiahla sumu 49 mld. EUR, čo predstavuje 0,42 % HND. Znamená to, že EÚ je ešte stále ďaleko od naplnenia spoločného strednodobého cieľa 0,56 % HND do roku 2010 a 0,7 % HND EÚ do roku 2015. EÚ poskytuje viac ako polovicu celosvetovej pomoci a zostáva tak aj naďalej najštedrejším darcom na svete. Komisia navrhuje členským štátom, aby prijali rad opatrení na podporu miléniových rozvojových cieľov. Ich cieľom je zvýšiť úroveň pomoci a zároveň pomoc zefektívniť a zamerať na tie krajiny a odvetia, ktoré sú v najväčšej núdzi. S cieľom prispieť k akčnému plánu, Komisia takisto prijala oznámenie o zdaňovaní a rozvoji, ktorého cieľom je zvýšiť domáci príjem rozvojových krajín, a to prostredníctvom vybudovania silnejších domácich daňových systémov a prostredníctvom medzinárodného boja proti daňovým únikom. V akčnom pláne sa uvádza pozícia, ktorú by mohla EÚ zaujať v súvislosti so samitom OSN o miléniových rozvojových cieľoch, ktorý sa uskutoční v septembri tohto roku.

Predseda Barroso uviedol: „Rok 2010 je rokom, keď má EÚ príležitosť obnoviť svoje záväzky týkajúce sa naplnenia miléniových rozvojových cieľov. Tento rok slávime „Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ a je preto potrebné, aby sme si pripomenuli, že problém chudoby nekončí na hraniciach EÚ. Vyzývam členské štáty, aby do svojich úvah o budúcnosti zahrnuli aj rozvojové štáty. Reakciou EÚ na celosvetové problémy musí byť podpora rozvoja. Máme príležitosť urobiť z tohto desaťročia desaťročie, ktorého stredobodom bude rozvoj, a osobne sa zaväzujem podporovať túto agendu aj na svetovej úrovni počas tohtoročných samitov G8 a G20 a stretnutia OSN, ktoré sa bude venovať preskúmaniu miléniových rozvojových cieľov.“

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „Chcem, aby si Európa zachovala postavenie hlavného a najdôveryhodnejšieho aktéra v boji proti chudobe. Musíme dodržať naše sľuby a poskytovať vyššiu a lepšie zacielenú pomoc, aby sme do roku 2015 znížili chudobu o polovicu. Tento plán je ukážkou toho, ako si môžeme zachovať vedúcu pozíciu v spolupráci s rozvojovými krajinami a vrátiť sa k napĺňaniu miléniových rozvojových cieľov. Tieto ciele je možné ešte stále dosiahnuť za predpokladu, že členské štáty EÚ vynaložia potrebné finančné úsilie a prejavia politickú vôľu.“

Vyššia pomoc, jej väčšia účinnosť a súdržné politiky

V akčnom pláne EÚ sa navrhujú spôsoby, ako možno zaistiť zvýšenie pomoci zo strany členských štátov, a podporuje sa v ňom potreba nových zdrojov financovania. Takisto sa v ňom rieši otázka kvality pomoci: Komisia chce, aby bola pomoc účinnejšia a tento cieľ má v úmysle dosiahnuť rozdelením práce a zodpovednosti v rámci EÚ a ubezpečením sa, že sa pri poskytovaní pomoci nezabudne na žiadnu krajinu. Komisia takisto zaistí, aby boli všetky jej politiky v súlade s rozvojovými cieľmi.

Akčný plán pozostáva z 12 bodov:

 • od členských štátov sa bude žiadať, aby vypracovali realistické a overiteľné ročné akčné plány pre dosahovanie jednotlivých cieľov1 a aby uverejnili prvé plány do septembra 2010. Partnerské preskúmanie medzi členskými štátmi bude riadiť Európska rada. V pláne sa takisto požaduje spravodlivé rozdelenie záťaže s ostatnými medzinárodnými darcami s cieľom zvýšiť ich ambície,

 • zvýšiť účinnosť pomoci prostredníctvom lepšej koordinácie vnútroštátnych programov pomoci na úrovni EÚ. Zabezpečilo by sa tak zvýšenie rentability finančných prostriedkov a mohli by sa ročne ušetriť 3 až 6 mld. EUR. Plán EÚ pre obnovu Haiti je dobrým príkladom. Účinnosť pomoci by sa mala presadzovať aj na medzinárodnej úrovni,

 • zamerať sa na nestabilné štáty a štáty, ktoré sa najviac odkláňajú od miléniových rozvojových cieľov,

 • zamerať sa na miléniové rozvojové ciele, na ktoré sa najviac pozabudlo, prostredníctvom odvetvových opatrení týkajúcich sa rodovej rovnosti, zdravia, vzdelávania a potravinovej bezpečnosti,

 • podporovať prístup, v rámci ktorého by zodpovednosť za dosahovanie miléniových rozvojových cieľov niesli rozvojové krajiny, a to prostredníctvom budovania spolupráce, akou je napríklad spoločná stratégia EÚ a Afriky,

 • zabezpečiť, aby ostatné politiky EÚ, ako je napríklad bezpečnosť, obchod, migrácia, potravinová bezpečnosť a zmena klímy, boli v súlade s rozvojovými cieľmi,

 • mobilizovať domáce zdroje prostredníctvom vytvárania lepších daňových systémov v rozvojových krajinách. Zároveň podporovať zásady dobrej správy vecí verejných v oblasti daní a podporovať boj proti daňovým únikom na medzinárodnej úrovni,

 • posilniť regionálnu integráciu a obchod s cieľom podporiť rast a zamestnanosť,

 • podporovať iniciatívy tzv. inovačného financovania s vysokým potenciálom dosahovania príjmov a zabezpečiť, že z nich majú prospech tí najchudobnejší,

 • využiť záväzok EÚ z Kodane, v rámci ktorého má ročne použiť 2,4 mld. EUR ako rýchle počiatočné financovanie na riešenie otázky zmeny klímy, ako test účinnosti pomoci a jej koherencie,

 • začať realizovať nový plán pre riešenie konfliktných situácii a lepšie zasahovanie v takýchto situáciách a zabezpečiť, aby sa rozvoj a bezpečnosť navzájom dopĺňali,

 • podporovať silnejšie postavenie rozvojových krajín v rámci štruktúr medzinárodnej správy, vo Svetovej banke, v Medzinárodnom menovom fonde a podporovať reformu OSN, ktorá sa týka posilnenia jej agentúr.

Ďalšie kroky

O akčnom pláne EÚ a sprievodných tematických dokumentoch sa bude diskutovať v Rade pre zahraničné veci, ktorá bude zasadať v máji a júni. Takisto sa o ňom bude diskutovať na zasadnutí Európskej rady v júni, aby Európa mohla zaujať jasné a koordinované stanovisko na nadchádzajúcom samite OSN o miléniových rozvojových cieľoch, ktorý sa bude konať v septembri 2010.

Pozri tiež:

MEMO/10/147 o akčnom pláne a štatistikách EÚ za rok 2009

MEMO/10/146 o zdaňovaní a rozvoji

MEMO/10/145 o miléniových rozvojových cieľoch a „projektoch financovaných z EÚ“

Ďalšie súvisiace dokumenty

Akčný plán EÚ na podporu miléniových rozvojových cieľov:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Atlas darcov EÚ:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Návrhy na webovej stránke komisára:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33 % HND v prípade členských štátov, ktoré sú členmi EÚ od roku 2004; 0,7 % HND v prípade ostatných krajín EÚ, pričom členské štáty, ktoré dosiahli tento cieľ sa zaväzujú zotrvať nad danou úrovňou.


Side Bar