Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Bruksela, dnia 21 kwietnia 2010 r.

Pomoc rozwojowa i milenijne cele rozwoju: Komisja wzywa państwa członkowskie do wznowienia wysiłków i świadczenia większej i lepszej pomocy

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła ambitny plan działania UE na rzecz przyśpieszenia postępów w realizacji milenijnych celów rozwoju (MCR). W 2009 r. pomoc UE uległa niewielkiemu zmniejszeniu, zamykając się kwotą 49 mld EUR. Odpowiada to 0,42% unijnego DNB, co oznacza, że UE jest nadal daleko od realizacji przejściowego wspólnego celu, zakładającego przeznaczenie na pomoc 0,56% DNB do 2010 r. i 0,7% do roku 2015. UE pozostaje jednak najbardziej szczodrym darczyńcą na świecie, finansując ponad połowę globalnej pomocy. Komisja proponuje państwom członkowskim szereg działań mających wesprzeć realizację MCR. Zmierzają one do zwiększenia kwoty pomocy równocześnie czyniąc ją bardziej efektywną i skoncentrowaną na najbardziej potrzebujących państwach i sektorach. Jako wkład do planu działania Komisja przyjęła również komunikat w sprawie opodatkowania i rozwoju, mający na celu zwiększenie krajowych dochodów państw rozwijających się poprzez budowę sprawniejszych krajowych systemów podatkowych oraz zwalczanie oszustw podatkowych w skali międzynarodowej. Plan działania określa możliwe stanowisko UE przed szczytem ONZ poświęconym MCR, który ma odbyć się we wrześniu bieżącego roku.

Przewodniczący Barroso oświadczył: „2010 to rok, w którym UE ma szansę zdecydowanie zaangażować się w realizację milenijnych celów rozwoju (MCR). Obchodząc „Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” warto przypomnieć, że walka z ubóstwem nie rozgrywa się tylko poza UE. Wzywam państwa członkowskie do uwzględnienia państw rozwijających się w naszych planach na przyszłość. Wspieranie rozwoju musi stanowić integralny element środków podejmowanych przez UE w odpowiedzi na globalne wyzwania. Mamy szansę zainicjować nową dekadę rozwoju – jestem zdecydowany forsować realizację tego programu na szczeblu globalnym podczas tegorocznego szczytu grup G8 i G20 oraz spotkania przeglądowego w sprawie milenijnych celów rozwoju ONZ”.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, powiedział: „Pragnę, by Europa pozostała najważniejszym i najbardziej wiarygodnym liderem w walce z ubóstwem. Musimy wypełnić nasze przyrzeczenia dotyczące większej i lepszej pomocy oraz ograniczenia ubóstwa o połowę do 2015 r. Plan ten pokazuje, w jaki sposób możemy nadal przewodzić współpracy z krajami rozwijającymi się i powrócić na ścieżkę realizacji MCR. Realizacja celów wciąż pozostaje w naszym zasięgu, o ile państwa członkowskie UE podejmą wysiłek finansowy i polityczny”.

Większa i bardziej wartościowa pomoc oraz spójne strategie

W unijnym planie działania zaproponowano metody zwiększenia pomocy przez państwa członkowskie oraz opowiedziano się za korzystaniem z nowych źródeł finansowania. Podjęto w nim również kwestię jakości pomocy: Komisja pragnie uczynić pomoc bardziej efektywną przez podział wysiłków i odpowiedzialności w UE oraz zagwarantowanie, by żadne potrzebujące państwo nie było pomijane przy rozdziale pomocy. Komisja zapewni również spójność działań z celami rozwojowymi we wszystkich swoich obszarach polityki.

Plan działania składa się z 12 punktów:

 • państwa członkowskie zostaną wezwane do ustanowienia realistycznych, weryfikowalnych rocznych planów działania na rzecz realizacji indywidualnych celów 1 oraz opublikowania pierwszych planów przed wrześniem 2010 r. Rada Europejska powinna przewodzić procesowi wzajemnej oceny przez państwa członkowskie. W planie działania wezwano również do sprawiedliwego rozłożenia obciążeń na innych międzynarodowych darczyńców, by obrali oni bardziej ambitne cele;

 • zwiększenie efektywności pomocy poprzez lepszą koordynację krajowych programów pomocowych na szczeblu UE. Oznacza to lepsze wykorzystanie pieniędzy oraz może pozwolić na zaoszczędzenie od 3 do 6 mld EUR rocznie. Dobrym przykładem jest unijny plan odbudowy Haiti. Również na szczeblu międzynarodowym należy wspierać zwiększanie efektywności pomocy;

 • zajęcie się państwami słabymi i najbardziej opóźnionymi w zakresie realizacji MCR;

 • zajęcie się najbardziej zaniedbanymi MCR, poprzez środki sektorowe w zakresie aspektów płci, zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa żywnościowego;

 • wspieranie przejmowania odpowiedzialności za realizację MCR przez kraje rozwijające się poprzez współpracę w ramach partnerstw takich jak wspólna strategia Afryka-UE;

 • dopilnowanie, by inne obszary polityki UE, takie jak bezpieczeństwo, handel, migracja, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne współgrały z celami rozwojowymi;

 • zmobilizowanie zasobów krajowych poprzez lepsze opodatkowanie w krajach rozwijających się; Równocześnie propagowanie zasad dobrych rządów w sprawach podatkowych oraz wspieranie walki z oszustwami podatkowymi na szczeblu międzynarodowym;

 • zacieśnianie integracji regionalnej oraz wymiany handlowej w imię rozwoju i zatrudnienia;

 • wspieranie inicjatyw dotyczących nowych źródeł finansowania mogących przynosić spore dochody oraz dopilnowanie, by korzystali z nich najubożsi;

 • wykorzystanie krótkoterminowego zastrzyku finansowego w wysokości 2,4 mld EUR rocznie, które w Kopenhadze UE obiecała przeznaczyć na problemy związane ze zmianami klimatycznymi jako testu efektywności i spójności pomocy;

 • uruchomienie nowego planu lepszego reagowania na konflikty i interweniowania w przypadku ich pojawienia się oraz lepsza koordynacja prac w dziedzinie rozwoju i bezpieczeństwa;

 • wspieranie większej roli krajów rozwijających się w międzynarodowym systemie rządzenia, Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz reformy ONZ na rzecz zwiększenia skuteczności agencji.

Kolejne kroki

Unijny plan działania oraz towarzyszące mu dokumenty tematyczne zostaną omówione przez Radę do Spraw Zagranicznych w maju i czerwcu. Plan powinien być także przedmiotem dyskusji Rady Europejskiej w czerwcu, by zapewnić zdecydowane i skoordynowane europejskie stanowisko przed szczytem ONZ poświęconym MCR we wrześniu 2010 r.

Zobacz także

MEMO/10/147 na temat planu działania i unijnych statystyk za rok 2009

MEMO/10/146 w sprawie podatków i rozwoju

MEMO/10/145 w sprawie milenijnych celów rozwojowych i „projektów finansowanych przez UE”

Inne powiązane dokumenty

Unijny plan działania na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Unijna księga darczyńców:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Projekty na stronie internetowej komisarza Piebalgsa

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Finansowany przez UE wskaźnik postępów w realizacji MCR:

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33% DNB dla państw członkowskich, które przystąpiły od UE Od 2004 r. 0,7% DNB dla pozostałych państw UE, natomiast państwa członkowskie, które osiągnęły ten cel zobowiązują się do utrzymania pomocy na tym poziomie.


Side Bar