Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Bryssel 21. huhtikuuta 2010

Jäsenvaltioiden panostettava kehitysavun määrään ja laatuun vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt EU:lle kunnianhimoisen toimintasuunnitelman vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen vauhdittamiseksi. EU:n antaman avun määrä väheni hieman vuonna 2009 ja oli 49 miljardia euroa. Tämä on 0,42 prosenttia EU:n bruttokansantulosta, eli EU on yhä kaukana tavoitteestaan käyttää 0,56 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun vuoteen 2010 mennessä ja 0,7 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. EU on edelleen avokätisin avunantaja maailmassa, sillä sen osuus maailmanlaajuisesta kehitysavusta on yli puolet. Komissio ehdottaa jäsenvaltioille useita toimia vuosituhattavoitteiden tueksi. Tavoitteena on paitsi lisätä avun määrää myös parantaa sen tuloksellisuutta ja keskittää se niille maille ja aloille, joissa sitä kipeimmin tarvitaan. Komissio hyväksyi toimintasuunnitelman tueksi myös verotusta ja kehitystä koskevan tiedonannon, jonka tavoitteena on lisätä kehitysmaiden omia tuloja vahvistamalla kansallisia verotusjärjestelmiä ja torjumalla veronkiertoa kansainvälisellä tasolla. Toimintasuunnitelmassa esitetään EU:n mahdollinen kanta vuosituhattavoitteista tämän vuoden syyskuussa pidettävää YK:n huippukokousta varten.

Komission puheenjohtaja Barroso totesi, että vuosi 2010 tarjoaa EU:lle mahdollisuuden uudistaa sitoumuksensa saavuttaa vuosituhattavoitteet. Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuonna on tärkeää muistaa, että köyhyys on haaste myös EU:n rajojen sisäpuolella, ja ottaa kehitysmaat huomioon tulevaisuuden suunnittelussa. Kehityksen edistämisen on oltava erottamaton osa Euroopan vastausta maailmanlaajuisiin haasteisiin. ”Voimme tehdä tästä kehityksen uuden vuosikymmenen”, Barroso toteaa ja lisää olevansa sitoutunut edistämään asiaa maailmanlaajuisilla foorumeilla, kuten tämän vuoden G8- ja G20-huippukokouksissa sekä vuosituhattavoitteista järjestettävässä YK:n huippukokouksessa.

Kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs haluaa EU:n säilyvän johtavana ja uskottavimpana toimijana köyhyyden torjunnassa. EU:n on pidettävä lupauksensa lisätä avun määrää ja parantaa sen laatua köyhyyden puolittamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Toimintasuunnitelmassa esitetään, kuinka EU voi säilyttää johtoasemansa kehitysmaiden auttamisessa ja päästä takaisin raiteille vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Piebalgsin mukaan tavoitteet ovat edelleen saavutettavissa, jos EU:n jäsenvaltioilta löytyy rahoitusta ja poliittista tahtoa.

Avun määrän lisääminen ja laadun parantaminen johdonmukaisilla politiikoilla

EU:n toimintasuunnitelmassa ehdotetaan keinoja varmistaa, että jäsenvaltiot lisäävät avun määrää, ja tuetaan innovatiivisten rahoituslähteiden etsimistä. Siinä puututaan myös avun laatuun: komissio haluaa tehostaa apua jakamalla tehtäviä ja vastuita EU-maiden kesken ja varmistamalla, ettei avunjaossa laiminlyödä mitään maata. Komissio aikoo myös varmistaa, että kaikki sen politiikat ovat johdonmukaisia kehitystavoitteiden kanssa.

Toimintasuunnitelmaan sisältyy 12 kohtaa.

 • Jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan realistiset ja tarkistettavissa olevat vuotuiset toimintasuunnitelmat yksilöllisten tavoitteiden1 saavuttamiseksi ja julkaisemaan ensimmäiset suunnitelmat ennen syyskuuta 2010. Eurooppa-neuvoston olisi vastattava jäsenvaltioiden välisestä vertaisarvioinnista. Lisäksi komissio pyytää muita avunantajia osallistumaan oikeudenmukaiseen kansainväliseen työnjakoon ja lisäämään apuaan.

 • Lisätään avun tuloksellisuutta koordinoimalla kansallisia avustusohjelmia paremmin EU:n tasolla. Näin rahoille saadaan enemmän vastinetta ja vuodessa voidaan säästää 3–6 miljardia euroa. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita EU:n suunnitelma Haitin jälleenrakentamiseksi. Avun tuloksellisuutta on parannettava myös kansainvälisellä tasolla.

 • Avustustoiminnassa keskitytään hauraisiin maihin ja niihin, jotka ovat kauimpana vuosituhattavoitteista.

 • Avustustoiminnassa keskitytään niihin vuosituhattavoitteisiin, joiden saavuttamisessa ollaan eniten jäljessä, erityisesti sukupuolten tasa-arvoa, terveydenhuoltoa, koulutusta ja elintarviketurvaa koskeviin tavoitteisiin.

 • Tuetaan kehitysmaiden vastuunottoa vuosituhattavoitteista kumppanuuksien muodossa (esim. EU:n ja Afrikan yhteinen strategia).

 • Varmistetaan, että muissa EU:n politiikoissa, jotka koskevat esimerkiksi turvallisuutta, kauppaa, muuttoliikettä, elintarvikevarmuutta ja ilmastonmuutosta, edistetään kehitystavoitteita johdonmukaisesti.

 • Otetaan kehitysmaiden omat resurssit käyttöön paremman verotuksen avulla. Samalla edistetään hyvän hallintotavan periaatteita verotusasioissa ja tuetaan veronkierron torjuntaa kansainvälisellä tasolla.

 • Tuetaan alueellista yhdentymistä ja kauppaa kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi.

 • Tuetaan innovatiivisia rahoitusratkaisuja, joista voidaan saada suuret tuotot, ja varmistetaan, että nämä ratkaisut hyödyttävät maailman köyhimpiä.

 • Testataan avun tuloksellisuutta ja johdonmukaisuutta käyttäen mittapuuna EU:n Kööpenhaminassa antamaa sitoumusta myöntää vuosittain 2,4 miljardia euroa nopeana rahoituksena ilmastonmuutoksen torjuntaan.

 • Laaditaan uusi suunnitelma edistämään konfliktien ratkaisemista ja parannetaan yhteistyötä kehityksen ja turvallisuuden aloilla.

 • Tuetaan kehitysmaiden suurempaa painoarvoa kansainvälisessä hallinnossa, Maailmanpankissa ja Kansainvälisessä valuuttarahastossa, ja YK:n pyrkimyksiä tehostaa erillisvirastojensa toimintaa.

Seuraavat vaiheet

EU:n toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyviä asiakirjoja käsitellään ulkosuhteiden neuvoston kokouksissa touko- ja kesäkuussa. Toimintasuunnitelman olisi oltava myös kesäkuussa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston asialistalla, jotta voidaan varmistaa, että EU:lla on vahva ja yhtenäinen kanta vuosituhattavoitteista syyskuussa 2010 järjestettävässä YK:n huippukokouksessa.

Katso myös

Toimintasuunnitelmaa ja EU:n tilastoja vuodelta 2009 koskeva asiakirja MEMO/10/147

Verotusta ja kehitystä koskeva asiakirja MEMO/10/146

Vuosituhannen kehitystavoitteita ja EU:n rahoittamia hankkeita koskeva asiakirja MEMO/10/145

Muita asiaan liittyviä asiakirjoja

EU:n toimintasuunnitelma vuosituhannen kehitystavoitteiden tueksi:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

EU:n avunantajien luettelo:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Tietoa hankkeista komissaarin verkkosivuilla:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EU:n rahoittama vuosituhattavoitteiden seurantasivusto:

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

EU:hun vuonna 2004 liittyneiden maiden tavoite on 0,33 prosenttia BKTL:stä ja muiden EU-maiden 0,7 prosenttia; tavoitteen saavuttaneet jäsenvaltiot sitoutuvat säilyttämään saavuttamansa tason.


Side Bar