Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Brüssel, 21. aprill 2010

Arenguabi ja aastatuhande arengueesmärgid: komisjon kutsub liikmesriike üles andma taas rohkem ja paremat abi

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu ambitsioonika tegevuskava ELi meetmete võtmiseks, et kiirendada edusamme aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel. 2009. aastal andis EL abi 49 miljardi euro ulatuses, mis oli varasemast veidi vähem. See summa vastab 0,42% ELi kogurahvatulust. EL on veel kaugel 2010. aasta vahe-eesmärgi, 0,56% saavutamisest, enne 2015. aasta eesmärgini 0,7% jõudmist. EL on maailma suurim abiandja, kellelt lähtub üle poole kogu maailma arenguabist. Komisjon teeb liikmesriikidele ettepaneku võtta rida meetmeid aastatuhande arengueesmärkide toetuseks. Eesmärk on anda rohkem, tõhusamat ja paremini suunatud abi riikidele ja sektoritele, mille abitarve on suurim. Et abikava toetada, võttis komisjon vastu ka maksundust ja arengut käsitleva teatise, mille eesmärk on suurendada arenguriikide siseriiklikke tulusid, tugevdades riiklikke rahandussüsteeme ja võideldes maksustamisest kõrvalehoidumisega rahvusvahelisel tasandil. Tegevuskavas on sätestatud ELi võimalik seisukoht enne käesoleva aasta septembris toimuvat ÜRO tippkohtumist aastatuhande arengueesmärkide teemal.

President Barroso ütles: „2010. aastal on ELil võimalus kinnitada veel kord oma pühendumust aastatuhande arengueesmärkidele. Tähistades vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastat, on oluline meenutada, et vaesuse probleem ei peatu ELi piiridel. Kutsun liikmesriike üles võtma arenguriigid osaks meie tulevikumõtetest. Arengu edendamine peab olema lahutamatu osa Euroopa reaktsioonist globaalprobleemidele. Meil on võimalus muuta alata arengu aastakümmet. Ma kohustun tegevuskava nimel globaalsel tasandil isiklikult pingutama sel aastal toimuvatel G8 ja G20 tippkohtumistel ning ÜRO aastatuhande arengueesmärkide ülevaatekoosolekul.”

Euroopa arenguvolinik Andris Piebalgs lisas: „Soovin, et Euroopa jääks võitluses vaesusega peamiseks ja usaldusväärseimaks liidriks. Me peame täitma oma lubadused anda rohkem ja paremat abi vaesuse vähendamiseks poole võrra aastaks 2015. Vastuvõetud tegevuskava näitab meile, kuidas saaksime säilitada juhtpositsiooni töös arenguriikidega, et liikuda taas aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel õiges suunas. Eesmärgid on ikka veel saavutatavad, kui ELi liikmesriigid annavad oma finantspanuse ja neil jätkub poliitilist tahet.”

Rohkem ja tõhusamat abi tänu järjekindlale poliitikale

ELi tegevuskavas pakutakse välja viise, kuidas tagada liikmesriikide abi suurendamine, ja toetatakse vajadust uuenduslike rahastamisallikate järele. Selles käsitletakse ka abi kvaliteeti: komisjon soovib abi tõhustada ELi sisese töö ja vastutuse jaotuse abil ning tagades, et ükski abivajaja ei jääks abita. Komisjon tagab ka, et tema poliitika oleks arengueesmärkidega kooskõlas.

Tegevuskava koosneb 12 punktist:

 • liikmesriikidel palutakse koostada realistlikud ja kontrollitavad iga-aastased tegevuskavad isiklike eesmärkide saavutamiseks1 ning avaldama esimesed kavad enne septembrit 2010. Euroopa Ülemkogu peaks juhtima liikmesriikidevahelist eksperthindamise protsessi. Tegevuskavas kutsutakse üles jaotama rahvusvahelist koormust muude rahvusvaheliste rahastajatega, et suurendada nende antavat abi;

 • suurendada abi tõhusust, paremini kooskõlastades riiklikke abikavu ELi tasandil. See tähendab paremaid tulemusi samade kulutustega ja 3–6 miljardi euro suurust säästu aastas. Heaks näiteks on ELi kava Haiiti taastamiseks. Abi tõhusust tuleks edendada ka rahvusvahelisel tasandil;

 • suunata abi nõrkadele ja nendele riikidele, mis on aastatuhande arengueesmärkide saavutamisest kõige kaugemal;

 • suunata abi nendele aastatuhande eesmärkidele, mille saavutamisest ollakse kõige kaugemal, võttes sektorikohaseid meetmeid sugupoolte võrdõiguslikkuse, tervishoiu, hariduse ja toiduga kindlustatuse valdkonnas;

 • edendada arenguriikides isevastutust aastatuhande arengueesmärkide eest, tegutsedes partnerluste, nagu ELi ja Aafrika ühisstrateegia raames;

 • tagada muude ELi poliitikavaldkondade, nagu kaubandus, ränne, toiduga kindlustatus ja kliimamuutus, kookõla arengueesmärkidega;

 • võtta arenguriikide siseriiklikud ressursid kasutusele parema maksustamise kaudu. Samal ajal edendada häid maksuhaldustavasid ja toetada võitlust maksustamisest kõrvalehoidumisega rahvusvahelisel tasandil;

 • tugevdada piirkondlikku integratsiooni ja kaubavahetust majanduskasvu ja tööhõive nimel;

 • toetada kõrge tulupotentsiaaliga uuenduslikke rahastamisalgatusi ja tagada, et neist oleks kasu kõige vaesematele;

 • kasutada ELi Kopenhaagenis võetud kliimamuutuse stardirahakohustust (2,4 miljardit eurot aastas) abi tulemuslikkuse ja järjekindluse kontrollimisel;

 • käivitada uus konfliktiolukordade parema lahendamise ja sekkumise kava ning tagada arengu ja julgeoleku parem koostoime;

 • toetada arenguriikide suuremat sõnaõigust rahvusvahelises valitsemissüsteemis, Maailmapangas ja Rahvusvahelises Valuutafondis ning ÜRO reformis asutuste tõhustamiseks.

Järgmised sammud

ELi tegevuskava ja sellele lisatud temaatilisi dokumente arutatakse välisasjade nõukogus mais ja juunis. Samuti peaks see olema kõne all juunis Euroopa Ülemkogus, et tagada Euroopa Liidu tugev ja kooskõlastatud seisukoht 2010. aasta septembris toimuval ÜRO tippkohtumisel aastatuhande arengueesmärkide teemal.

Vaata ka

MEMO/10/147 Tegevuskava ja 2009. aasta ELi statistika

MEMO/10/146 Maksundus ja areng

MEMO/10/145 Aastatuhande arengueesmärgid ja ELi rahastatavad projektid

Muud asjaomased dokumendid

ELi tegevuskava aastatuhande arengueesmärkide toetuseks:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

ELi rahastajate atlas:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Projektid voliniku veebisaidil:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ELi rahastatav aastatuhande arengueesmärkide saavutamise edu järelevalve:

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33% nende liikmesriikide kogurahvatulust, kes liitusid 2004. aastal või hiljem; 0,7% muude liikmesriikide kogurahvatulust. Selle taseme saavutanud liikmesriigid kohustuvad püsima sellest kõrgemal.


Side Bar