Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Bruxelles, den 21. april 2010

Udviklingsbistand og millenniumudviklingsmålene: Kommissionen appellerer til medlemsstaterne om at rette ind og levere en større og bedre bistand

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en ambitiøs EU-handlingsplan, som skal bidrage til at sætte skub i indfrielsen af millenniumudviklingsmålene (MDG). I 2009 faldt EU-bistanden en smule til 49 mia. EUR. Det svarer til 0,42 % af EU's BNI, hvilket betyder, at EU er langt fra at opfylde det mellemliggende kollektive mål på 0,56 % af BNI i 2010 med sigte på 0,7 % af EU's BNI senest i 2015. EU er fortsat den mest gavmilde globale donor, som leverer over halvdelen af den globale bistand. Kommissionen foreslår medlemsstaterne en række initiativer til at støtte MDG. De sigter mod at øge bistandsmængden og samtidig gøre den mere effektiv og målrettet mod de mest trængende lande og sektorer. Som en del af handlingsplanen har Kommissionen også godkendt en meddelelse om beskatning og udvikling med idéer om, hvordan udviklingslandene kan øge deres indtægter med et solidere indenlandsk beskatningssystem og bekæmpelse af skatteunddragelse internationalt. Handlingsplanen beskriver, hvilken holdning EU eventuelt indtager på FN-topmødet om MDG i september.

José Manuel Barroso udtalte: "2010 er et mulighedernes år for EU til at forny sit engagement i millenniumudviklingsmålene. Her, hvor vi i 2010 fejrer "Det Europæiske År for Bekæmpelse af Fattigdom og Social Udstødelse", er det vigtigt at huske på, at problemet med fattigdom ikke stopper ved EU's grænser. Jeg appellerer til medlemsstaterne om at inddrage udviklingslandene i de overvejelser, vi skal gøre os om fremtiden. Fremme af udvikling skal være et centralt element i Europas reaktion på de aktuelle globale udfordringer. Vi har en chance for at sætte dette nye årti i udviklingens tegn, og jeg forpligter mig personligt til at arbejde for denne dagsorden på globalt plan på dette års G8- og G20-topmøder og FN's møde for evaluering af virkeliggørelsen af millenniumudviklingsmålene".

EU-kommissæren for udvikling Andris Piebalgs udtalte: "Jeg vil have, at Europa fortsat på den mest troværdige måde fører an i bekæmpelsen af fattigdom. Vi skal indfri vore løfter om større og bedre bistand til at halvere forekomsten af fattigdom senest i 2015. Denne plan viser, hvordan vi fortsat kan føre an i arbejdet med udviklingslandene om at finde tilbage på sporet til indfrielse af MDG. Det er stadig muligt at realisere målene, forudsat at EU-medlemsstaterne stiller finansielle ressourcer til rådighed og viser politisk vilje".

Mere bistand og større resultater for bistandspengene, med kohærente politikker

EU-handlingsplanen indeholder forslag til, hvordan medlemsstaternes bistand kan øges, og forklarer, hvorfor der er behov for innoverende finansieringskilder. Den beskæftiger sig også med bistandskvaliteten: Kommissionen ønsker at gøre bistanden mere effektiv gennem en arbejds- og ansvarsdeling inden for EU, samtidig med at man er opmærksom på de glemte lande, de såkaldte 'orphan' countries. Kommissionen vil også arbejde på at skabe sammenhæng mellem alle dens politikker og udviklingsmålene.

Handlingsplanen falder i 12 punkter.

 • Medlemsstaterne vil blive anmodet om at opstille realistiske, verificerbare årlige handlingsplaner for realisering af de individuelle mål1 og offentliggøre de første planer inden september 2010. Det Europæiske Råd bør føre en peer review-proces blandt medlemsstaterne. Der appelleres i handlingsplanen desuden til en rimelig international byrdefordeling med andre internationale donorer for at hæve deres ambitionsniveau.

 • Øge bistandseffektiviteten gennem en bedre koordination af nationale bistandsprogrammer på EU-plan. Det betyder større rentabilitet og kan give en besparelse på omkring 3 til 6 mia. EUR om året. EU's plan for genopbygning i Haiti er et godt eksempel herpå. Princippet om bistandseffektivitet bør også fremmes på verdensplan.

 • Fokusere på svage stater og stater, som er længst bagud i forhold til MDG.

 • Fokusere på stater, som er længst bagud i forhold til MDG, særlig med sektorspecifikke tiltag inden for ligestilling, sundhed, uddannelse og fødevaresikkerhed.

 • Fremme ejerskab til MDG i udviklingslandene gennem partnerskaber som f.eks. den fælles EU/Afrika-strategi.

 • Sikre, at andre EU-politikker som f.eks. sikkerhed, handel, migration, fødevaresikkerhed og klimaændring fungerer i sammenhæng med udviklingsmålene.

 • Mobilisere indenlandske ressourcer gennem bedre skatteordninger i udviklingslandene. Side om side hermed fremme princippet om god forvaltningspraksis i skatteanliggender og støtte kampen mod skatteunddragelse på internationalt plan.

 • Styrke regional integration og handel med henblik på vækst og jobskabelse.

 • Støtte initiativer til innoverende finansiering med et højindkomstpotentiel og sikre, at de fattigste drager fordel heraf.

 • Bruge tilsagnet fra Københavnsmødet vedrørende en kickstartfinansiering på 4,2 mia. EUR om året til klimaændringsprojekter som en test af bistandseffektivitet og kohærens.

 • Lancere en ny plan for bedre håndtering af og indgriben i konfliktsituationer og skabe et bedre samspil mellem udvikling og sikkerhed.

 • Støtte initiativer til at give udviklingslandene større vægt i styringen af internationale anliggender, i Verdensbanken og Den Internationale Valutafond og FN-reformen med henblik på mere effektive organisationer.

Næste skridt

EU-handlingsplanen og de dertil hørende tematiske dokumenter vil blive drøftet af Rådet (Udenrigsanliggender) i maj og juni. Den vil også skulle behandles af Det Europæiske Råd i juni, således at EU kan optræde resolut og samlet på FN-topmødet om MDG i september 2010.

Se også

MEMO/10/147 om handlingsplanen og EU-statistikker for 2009

MEMO/10/146 om beskatning og udvikling

MEMO/10/145 om millenniumudviklingsmålene og EU-finansierede projekter

Andre relevante dokumenter

En EU-handlingsplan til støtte af Millenniumsudviklingsmålene:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

EU-donoratlas:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Projekter på kommissærens netsted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EU-finansieret overvågning af fremskridt mod MDG

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33 % af BNI for de medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004, 0,7 % af BNI for de andre EU-lande, idet medlemsstater, som allerede har nået dette mål, forpligter sig til at holde sig over dette niveau.


Side Bar