Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

V Bruselu dne 21. dubna 2010

Rozvojová pomoc a rozvojové cíle tisíciletí: Komise vyzývá členské státy, aby opět vykročily na cestu k vyšší a účinnější pomoci

Evropská komise dnes přijala ambiciózní akční plán EU, jehož cílem je urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. V roce 2009 činil objem pomoci 49 miliard EUR, což znamená mírné snížení. Představuje to 0,42 % HND Evropské Unie, EU je tak stále daleko od splnění průběžného společného cíle 0,56 % HND do roku 2010 a 0,7 % HND EU do roku 2015. Evropská unie stále zůstává nejštědřejším dárcem na světě, protože poskytuje více než polovinu celosvětové pomoci. Komise navrhuje členským státům, aby přijaly řadu opatření na podporu dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Jejich cílem je zvýšit míru pomoci a zároveň pomoc zefektivnit a zaměřit na země a odvětví, které ji potřebují nejvíce. Aby podpořila akční plán, Komise také přijala sdělení o zdaňování a rozvoji, jehož cílem je zvýšit domácí příjem rozvojových zemí prostřednictvím vybudování silnějších daňových systémů v těchto zemích a prostřednictvím boje proti daňovým únikům na mezinárodní úrovni. Akční plán představuje pozici, kterou by EU mohla zaujmout před summitem OSN o rozvojových cílích tisíciletí, který se uskuteční v září tohoto roku.

Předseda Barroso uvedl: „Rok 2010 je rokem, který dává Evropské unii příležitost obnovit své závazky k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Letos slavíme evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a proto je důležité, abychom si připomněli, že problém chudoby nekončí na hranicích EU. Vyzývám členské státy, aby rozvojové země zahrnuly do svých úvah o budoucnosti. Podpora rozvoje musí být nedílnou součástí reakce EU na celosvětové problémy. Máme příležitost výrazně přispět v tomto desetiletí k rozvoji a já osobně jsem odhodlán prosazovat tuto agendu na celosvětové úrovni na summitech G8 a G20 a na schůzce OSN o přezkumu rozvojových cílů tisíciletí."

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs prohlásil: „Je třeba, aby si Evropská unie zachovala postavení hlavního a nejdůvěryhodnějšího vůdce boje proti chudobě. Musíme dodržet naše sliby a poskytovat vyšší a účinnější pomoc, aby se do roku 2015 podařilo zmírnit míru chudoby na polovinu. Tento plán ukazuje, jak si můžeme ve spolupráci s rozvojovými zeměmi zachovat vedoucí pozici a vrátit se k plnění rozvojových cílů tisíciletí. Těchto cílů je stále možné dosáhnout za předpokladu, že členské státy EU vynaloží potřebné finanční a politické úsilí.“

Vyšší objem pomoci, její větší účinnost a soudržné politiky

V akčním plánu EU se navrhují způsoby, jak zajistit zvýšení objemu pomoci poskytované členskými státy, a podporují se v něm inovativní zdroje finančních prostředků. Plán se rovněž zabývá kvalitou podpory, Komise chce pomoc zefektivnit prostřednictvím sdílení práce a povinností v rámci EU a rovněž chce zajistit, aby žádné země nebyly ze strany dárců opomíjeny. Komise také zabezpečí, aby všechny její politiky byly v souladu s rozvojovými cíli.

Akční plán obsahuje 12 bodů.

 • členské státy budou požádány o vypracování realistických a ověřitelných ročních akčních plánů pro dosažení jednotlivých cílů1 a o zveřejnění těchto plánů do září 2010. Akční plán také vyzývá ke spravedlivému sdílení zátěže na mezinárodní úrovni s ostatními mezinárodními dárci s cílem zvýšit jejich ambice;

 • zvýšit účinnost pomoci na základě lepší koordinace vnitrostátních programů pomoci na úrovni EU. Tímto způsobem budou efektivněji využity finanční prostředky a mohlo by se ročně ušetřit asi 3 až 6 miliard EUR. Dobrým příkladem je plán EU na obnovu Haiti. Účinnosti pomoci by se měla věnovat pozornost i na mezinárodní úrovni;

 • zaměřit se na nestabilní státy a na země, které jsou nejvíce vzdálené splnění rozvojových cílů tisíciletí;

 • zaměřit se na ty rozvojové cíle tisíciletí, jejichž dosažení je nejvíce vzdáleno, a to zejména prostřednictvím odvětvových opatření týkajících se rovnosti pohlaví, zdravotnictví, vzdělávání a zajišťování potravin;

 • podporovat odpovědnost za dosažení rozvojových cílů tisíciletí v rozvojových zemích prostřednictvím partnerské spolupráce, například jako je společná strategie EU a Afriky;

 • zajistit, aby ostatní politiky EU jako bezpečnost, obchod, migrace, zajišťování potravin a změna klimatu byly v souladu s rozvojovými cíli

 • mobilizovat domácí zdroje prostřednictvím vytváření lepších daňových systémů v rozvojových zemích a zároveň podporovat zásady řádné správy věcí veřejných v daňových záležitostech a podporovat boj proti daňovým únikům na mezinárodní úrovni;

 • posílit regionální integraci a obchod s cílem podpořit růst a zaměstnanost;

 • podporovat iniciativy inovativního financování, které mají vysoký potenciál vytvářet příjmy a zajistit, že z nich těží ti nejchudší;

 • využít závazek EU z Kodaně, v jehož rámci se má ročně použít 2,4 miliard EUR na rychlé počáteční financování opatření v oblasti změny klimatu, jako test účinnosti pomoci a její soudržnosti;

 • začít realizovat nový plán pro řešení konfliktních situací a lepší zasahování v takových případech a zajistit, aby se rozvoj a bezpečnost navzájem lépe doplňovaly;

 • podporovat silnější postavení rozvojových zemí v rámci struktur mezinárodní správy, ve Světové bance a Mezinárodním měnovém fondu a podporovat reformu OSN s cílem zefektivnit práci jejích agentur.

Další kroky

O akčním plánu EU a doprovodných tematických dokumentech se bude diskutovat na zasedání Rady pro zahraniční věci v květnu a červnu. Budou také na programu červnového zasedání Evropské rady, aby Evropská unie mohla zaujmout jasné a koordinované stanovisko na summitu OSN o rozvojových cílích tisíciletí, který se bude konat v září 2010.

Viz také:

MEMO/10/147 o akčním plánu a statistikách EU za rok 2009

MEMO/10/146 o zdaňování a rozvoji

MEMO/10/145 o rozvojových cílích tisíciletí a projektech financovaných z EU

Další související dokumenty

Akční plán EU na podporu dosažení rozvojových cílů tisíciletí:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Atlas dárců z EU:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Projekty na internetové stránce komisaře:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Monitorování pokroku při plnění rozvojových cílů tisíciletí, financované z prostředků EU:

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

Tj. 0,33 % HND u členských států, které jsou vstoupily do EU v roce 2004 a později; 0,7 % HND u ostatních členských států EU. Členské státy, které tohoto cíle již dosáhly, se zavazují, že zůstanou nad touto úrovní.


Side Bar