Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/451

Брюксел, 21 април 2010 г.

Помощта за развитие и Целите на хилядолетието за развитие: Комисията призовава държавите-членки да се придържат към ангажиментите си за повече и по-добра помощ

Днес Европейската комисия прие амбициозен план за действие на ЕС за ускоряване на напредъка към постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). През 2009 г. равнището на помощта от ЕС леко се понижи, като възлизаше на 49 млрд. EUR. Това съответства на 0,42 % от БНД на ЕС, като ЕС все още e далеч от достигане на междинната колективна цел от 0,56 % от БНД до 2010 г. и на целта от 0,7 % от БНД на ЕС до 2015 г. ЕС продължава да бъде най-щедрият донор в глобален мащаб, осигуряващ над половината от световната помощ. Комисията предлага на държавите-членки поредица от действия в подкрепа на ЦХР. Те имат за цел повишаване на равнището на помощта, като същевременно я правят по-ефективна и по-добре насочена към най-нуждаещите се страни и сектори. В подкрепа на плана за действие Комисията прие и Съобщение относно данъчното облагане и развитието, с което се цели увеличаване на вътрешните приходи на развиващите се страни чрез изграждане на силни вътрешни фискални системи и борба с неплащането на данъци на международно равнище. Планът за действие определя възможната позиция на ЕС преди срещата на върха на ООН по ЦХР през септември тази година.

Председателят Барозу заяви: „2010 е година, през която ЕС има възможност да поднови ангажимента си по отношение на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).“ Отбелязвайки „Европейската година за борба с бедността и социалното изключване“ е важно да си припомним, че предизвикателството на бедността не спира на границите на ЕС. Призовавам държавите-членки да включат развиващите се страни в нашите размисли за бъдещето. Насърчаването на развитието следва да бъде неразделна част от реакцията на Европа на глобалните предизвикателства. Имаме шанс да направим започващото десетилетие ново десетилетие на развитието и аз лично се ангажирам да работя за това на глобално равнище по време на срещите на върха на Г8 и Г-20 тази година и в рамките на срещата на ООН за преглед на ЦХР.“

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Искам Европа да остане основният и най-надежден лидер в борбата срещу бедността. Трябва да спазим обещанията си за повече и по-добра помощ, за да е възможно намаляване на бедността наполовина до 2015 г. Този план показва как можем да останем начело в работата с развиващите се страни с оглед на постигане на ЦХР съгласно ангажиментите. Целите все още са постижими, при условие че от страна на държавите-членки на ЕС са налице финансови усилия и политическа воля.

Увеличаване на помощта и подобряване на съотношението между размера на помощта и нейната полезност чрез последователни политики

Планът за действие на ЕС предлага начини за увеличаване на помощта от държавите-членки и подкрепя необходимостта от нови източници на финансиране. В него е застъпен и въпросът за качеството на помощта: Комисията желае да направи помощта по-ефективна чрез споделяне на усилията и отговорностите в рамките на ЕС и да гарантира, че няма „забравени” страни при разпределянето ѝ. Комисията ще следи и за това всички нейни политики да бъдат съвместими с целите за развитие.

Планът за действие се състои от 12 точки.

 • oт държавите-членки ще бъде поискано да изготвят реалистични и подлежащи на проверка годишни планове за действие за постигане на отделните цели1 и да публикуват първите такива планове преди септември 2010 г. Европейският съвет следва да оглави процес на партньорски проверки между държавите-членки. Планът за действие призовава и за справедливо международно споделяне на отговорностите с други международни донори, за да се повиши равнището на техните амбиции;

 • повишаване на ефективността на помощта чрез по-добро координиране на равнище ЕС на националните програми за помощ. Това означава подобряване на съотношението между размера на помощта и нейната полезност и може да спести приблизително между 3 и 6 млрд. EUR годишно. Планът на ЕС за възстановяване Хаити е добър пример. Необходимо е ефективността на помощта да бъде насърчавана и на международно равнище;

 • насочване на усилията към уязвими държави и такива, които са най-изостанали по отношение на постигането на ЦХР;

 • насочване на усилията към ЦХР, чието постигане е най-изостанало чрез секторни мерки в областта на равнопоставеността между половете, здравеопазването, образованието и продоволствената сигурност;

 • насърчаване на развиващите се страни да възприемат ЦХР като собствени цели чрез работа в партньорски инициативи като съвместната стратегия ЕС—Африка;

 • гарантиране на това, че други политики на ЕС в области като сигурността, търговията, миграцията, продоволствената сигурност и борбата с изменението на климата допринасят по последователен начин за постигане на целите за развитие;

 • мобилизиране на вътрешни ресурси чрез подобряване на системите за данъчно облагане в развиващите се страни. Успоредно с това — защитаване на принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане и подпомагане на борбата с неплащането на данъци на международно равнище;

 • укрепване на регионалната интеграция и търговията с оглед на стимулиране на растежа и наличието на работни места;

 • подпомагане на инициативи за иновативно финансиране с висок потенциал за приходи и гарантиране, че те облагодетелстват най-бедните;

 • използване на ангажимента на ЕС от Копенхаген за предоставяне на „бързо финансиране“ в размер на 2,4 млрд. EUR на година за борба с изменението на климата като тест за ефективността и последователността на помощта;

 • стартиране на нов план за по-адекватно реагиране на конфликтни ситуации и за намеса в тях и гарантиране на по-добро синхронизиране на дейностите в областта на развитието и сигурността;

 • подкрепа за това развиващите се страни да имат по-голяма тежест в архитектурата на глобалното управление, Световната банка и Международния валутен фонд и подкрепа за реформата на ООН в посока повишаване на ефективността на нейните агенции.

Следващи етапи

Планът за действие на ЕС и придружаващите го тематични документи ще бъдат обсъдени от Съвета по външна политика през май и юни. Той следва да бъде тема и на Европейския съвет през юни, така че да се осигури силна и координирана европейска позиция с оглед на срещата на върха на ООН за преглед на ЦХР през септември 2010 г.

Вж. също

MEMO/10/147 План за действие и статистика на ЕС за 2009 г.

MEMO/10/146 Данъци и развитие

MEMO/10/145 Цели на Хилядолетието за развитие и „Проекти, финансирани от ЕС“

Други документи, свързани с темата

План за действие на ЕС в подкрепа на целите на хилядолетието за развитие:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Атлас на донорите от ЕС:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Проекти на уебсайта на комисар Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Инструмент за проследяване на напредъка към постигане на ЦХР:

http://esl.jrc.it/dc/

1 :

0,33 % от БНД за държавите-членки, присъединили се към ЕС от 2004 г. досега; 0,7 % от БНД за другите държави от ЕС, като държавите-членки, които са постигнали тази цел се ангажират да останат над това равнище.


Side Bar