Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

Bryssel den 20 april 2010

Kommissionen agerar för att förbättra skyddet av personuppgifter, säkra tilltalades rättigheter och stärka samarbetet om invandring och asyl

EU-medborgarna vill ha samma rättigheter och känna samma trygghet oavsett var de befinner sig i Europeiska unionen. En av Europeiska kommissionens främsta prioriteringar under de kommande fem åren är att skapa ett gemensamt område med rättvisa och säkerhet för 500 miljoner européer. Kommissionen presenterade idag konkreta åtgärder för att främja människors möjligheter att arbeta, resa och studera utanför sina hemländer. Tidsramarna för att införa dessa åtgärder är fastställda. Förslagen kommer att stärka medborgarnas säkerhet genom bättre rättsligt samarbete och ökad solidaritet inom ramen för en gemensam invandrings- och asylpolitik. Även företagen gynnas av mindre byråkrati och ökad rättssäkerhet vid gränsöverskridande transaktioner. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har EU de verktyg som krävs för att få en ny balans i sin politik för att stärka EU-medborgarnas friheter och rättigheter.

”EU-medborgarna ska inte mötas av rättsliga hinder när de lämnar sina hemländer. Jag vill att medborgarna ska kunna lita på att EU skyddar deras rättigheter när de befinner sig utomlands, oavsett om det gäller att starta en familj, planera sin pension, lösa avtalstvister eller reglera följderna av en bilolycka” sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som också är kommissionsledamot med ansvar för frågor rörande rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Hon framhöll vidare: ”Dessa ambitiösa förslag kommer att bidra till att undanröja den byråkrati som för närvarande försvårar medborgarnas liv och medför extra kostnader och rättsosäkerhet för våra företag. Jag ser fram emot att samarbeta med Europaparlamentet, de nationella parlamenten och regeringarna samt EU-medborgarna själva i dessa frågor.”

EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström, framhöll: ”Det program som fastställdes i Stockholm är en vägkarta till ett fritt och säkert Europa. Eftersom frihet och säkerhet är en fråga som engagerar EU-medborgarna innebär detta arbete också en möjlighet för EU-institutionerna att komma närmare medborgarna. Därför kommer vi bland annat att föreslå ett system för in- och utresa för Schengenområdet som ska minska byråkratin för människor som vill passera gränserna, utan att säkerheten blir lidande. Vi kommer vidare att införa verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet mer effektivt och använda de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget för att kriminalisera dataintrång och avslöja identitetsstölder på Internet. Mitt mål är också att skapa ett gemensamt asyl- och migrationssystem som bygger på solidaritet.”

I december förra året godkände EU:s ledare de 170 olika initiativ som tillsammans bildar Stockholmsprogrammet. Åtgärderna syftar till att under de kommande fem åren skapa ett verkligt område med frihet, säkerhet och rättvisa. Kommissionen har nu omvandlat dessa politiska målsättningar till en handlingsplan för perioden 2010-2014.

När det gäller rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap omfattar planen följande förslag:

 • Arbeta för ett stärkt skydd av medborgarnas personuppgifter inom alla EU:s politikområden – inklusive brottsbekämpning och brottsförebyggande insatser – och i förbindelserna med internationella partner. Man ska uppdatera 1995 års EU-direktiv om skydd av personuppgifter för att anpassa det till nya tekniska utmaningar.

 • Stärka tilltalades rätt till en rättvis rättegång, med förslag om att införa en skyldighet att informera de tilltalade om vad de anklagas för, erbjuda juridisk rådgivning, ge möjlighet till kommunikation med anhöriga och fastställa särskilda garantier för sårbara individer.

 • Skära ned på byråkratin för medborgare och företag genom att se till att domstolsavgöranden och civilrättsliga handlingar erkänns i andra medlemsstater utan utdragna förfaranden eller alltför stora kostnader.

 • Förenkla indrivning av fordringar i andra medlemsstater och alternativ tvistlösning. Idag återvinner företagen endast strax över 37 % av fordringarna i andra medlemsstater.

 • Främja Internet-handeln genom att erbjuda företagen en alternativ europeisk avtalsrätt. Endast 7 % av Internettransaktionerna i Europa var av gränsöverskridande natur.

 • Förbättra skyddet för medborgare som reser utanför sina hemländer i EU när de bokar ett semesterpaket eller begär ersättning efter en trafikolycka. När det gäller resor utanför EU ska medborgarna få tillgång till ett bättre konsulärt skydd.

  På området för inrikes frågor omfattar planen förslag till följande åtgärder:

 • Fastställa en övergripande säkerhetsstrategi för att stärka samarbetet i fråga om brottsbekämpning och civilskydd samt krishantering och gränsförvaltning.

 • Förhandla fram ett långfristigt avtal med USA om behandling och överföring av uppgifter om finansiella meddelanden i syfte att bekämpa terrorism (Terrorism Financing Tracking Programme – TFTP).

 • Överväga en EU-strategi för att använda uppgifter ur registret över flygpassagerare (EU-PNR) i brottsbekämpande syfte och skapa en europeisk ram för överföring av sådana uppgifter till tredjeländer.

 • Skydda EU-medborgarna från it-brottslighet genom att kriminalisera identitetsstöld och sabotageprogram som används för att angripa informationssystem, och genom att förstärka gränssäkerheten genom att inrätta ett system för in- och utresa.

 • Utvärdera och, om nödvändigt, ändra direktivet om lagring av uppgifter.

 • Klargöra villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva säsongsarbete samt för förflyttning av personal inom EU; införa ett gemensamt asylsystem för EU och främja solidaritet mellan medlemsstaterna.

Bakgrund

Den 10–11 december 2009 antog Europeiska rådet Stockholmsprogrammet, en samlad plan för EU:s politik på det rättliga området och säkerhetsområdet för perioden 2010–2014.

Med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blivit rättsligt bindande för EU-institutionerna och medlemsstaterna när de vidtar åtgärder inom EU-rättens tillämpningsområde. Vidare ska merparten av alla förslag till regler och politik läggas fram av kommissionen för godkännande av både Europaparlamentet och rådet. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet, vilket medför en effektivare beslutsprocess.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar