Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

Bruselj, 20. aprila 2010

Komisija ukrepa za boljše varstvo podatkov državljanov in zaščito pravic obtožencev ter močnejše sodelovanje pri priseljenskih in azilnih zadevah

Državljani Evropske unije pričakujejo enake pravice in občutek varnosti na celotnem ozemlju EU. Med glavnimi nalogami Evropske komisije v naslednjih petih letih je oblikovati enotno območje varnosti in pravice za 500 milijonov Evropejcev. Danes je Komisija predstavila konkretne ukrepe z določenimi časovnimi razporedi, s katerimi bo okrepila zmožnost državljanov za delo, potovanje in študij v tujini. Učinkovitejše sodelovanje sodstva in močnejša solidarnost v okviru skupne priseljenske in azilne politike na podlagi predlogov bosta povečala varnost državljanov. Podjetjem se ne bo več treba prebijati skozi toliko birokratskih ovir, pri čezmejnem poslovanju pa bodo imela večjo pravno varnost. S 1. decembrom 2009, ko je začela veljati Lizbonska pogodba, je EU dobila možnost, da znova uravnoteži politike ter tako okrepi pravice in svoboščine evropskih državljanov.

„Državljanov EU tudi potem, ko zapustijo svojo matično državo, nič ne bi smelo ovirati na poti do pravice. Želim si, da bi državljani zaupali EU, da lahko zaščiti njihove pravice tudi v tujini, ne glede na to, ali si začenjajo ustvarjati družino, načrtujejo svojo upokojitev, rešujejo pogodbene spore ali se spopadajo s posledicami prometne nesreče,“ je dejala podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „S temi ambicioznimi predlogi bodo odpravljene birokratske ovire, ki trenutno otežujejo življenja državljanov ter našim podjetjem povzročajo dodatne stroške, ne zagotavljajo pa jim pravne varnosti. Veselim se že, da bom o teh ukrepih lahko spregovorila z Evropskim parlamentom, nacionalnimi parlamenti in vladami, pa seveda tudi z državljani.“

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je dejala: „V stockholmskem programu je začrtana pot do svobodne in varne Evrope. Ker sta svoboda in varnost za evropske državljane pomembna, se lahko Evropa tako približa svojim državljanom. Zato bomo med drugim za schengensko območje predlagali vstopno-izstopni sistem, ki bo zmanjšal birokratske ovire in zagotovil še večjo varnost pri prečkanju meja. Uvedli bomo orodja za učinkovitejše preganjanje organiziranega kriminala. Oprli se bomo na nove določbe Lizbonske pogodbe ter razglasili spletne napade in spletno krajo identitete za kaznivi dejanji. Načrtujem tudi oblikovanje skupnega azilnega in priseljenskega sistema, zasnovanega na solidarnosti.“

Evropski voditelji so decembra lani s stockholmskim programom potrdili 170 pobud, s katerimi bi bilo mogoče v naslednjih petih letih oblikovati resnično evropsko območje svobode, varnosti in pravice. Komisija je za izpolnitev teh političnih ciljev pripravila akcijski načrt za obdobje 2010–2014.

Na področje pravosodja, temeljnih pravic in državljanstva se nanašajo naslednji predlogi iz načrta:

 • okrepitev varstva podatkov državljanov v vseh politikah EU, tudi na področju kazenskega pregona in preprečevanja kriminala, ter v izmenjavah z mednarodnimi partnericami. Direktiva EU o varstvu podatkov iz leta 1995 bo prilagojena novim tehnološkim izzivom;

 • okrepitev pravic obtožencev v kazenskih postopkih, da bodo deležni poštenega sojenja. Predlagano je, da se jih obvesti o obtožbah, se jim zagotovi pravno svetovanje, omogoči komuniciranje s svojci ter se ranljivim osebam zagotovi posebno varstvo;

 • odpravljanje birokratskih ovir za državljane in podjetja s čezmejnim priznavanjem sodnih odločb in osebnih dokumentov brez zamudnih postopkov in nepotrebnih stroškov;

 • poenostavitev čezmejne izterjave dolgov in alternativnega reševanja sporov. Danes podjetja uspešno izterjajo le 37 odstotkov čezmejnih dolgov;

 • spodbuditev trgovanja na spletu s pripravo evropskega pogodbenega prava, ki ga podjetja lahko izberejo. Leta 2008 je bilo zgolj 7 odstotkov spletnih transakcij v Evropi čezmejnih;

 • povečanje zaščite državljanov na potovanju po EU zunaj njihove matične države pri odločitvi za počitniški paket ali pri vložitvi odškodninskega zahtevka po prometni nesreči. Na potovanju zunaj EU bodo državljani deležni boljše konzularne zaščite.

  Na področje notranjih zadev se nanašajo naslednji predlogi iz načrta:

 • opredelitev celovite varnostne strategije, da se okrepi sodelovanje na področju kazenskega pregona ter civilne zaščite, ravnanja ob naravnih in drugih nesrečah ter upravljanja meja;

 • pogajanje o dolgoročnem sporazumu z Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah za namene boja proti terorizmu (program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti);

 • proučitev pristopa EU k uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za namene kazenskega pregona in oblikovanje evropskega okvira za sporočanje teh podatkov tretjim državam;

 • varovanje evropskih državljanov pred spletnim kriminalom z razglasitvijo kraje identitete za kaznivo dejanje in pred škodljivo programsko opremo, ki se uporablja pri napadih na informacijske sisteme, ter z okrepitvijo varnosti meja z vzpostavitvijo vstopno-izstopnega sistema;

 • ocena in po potrebi sprememba direktive o hrambi podatkov;

 • pojasnitev pogojev vstopa in bivanja za državljane tretjih držav na sezonskem delu in pri premeščanju uslužbencev v podjetjih, uvedba skupnega azilnega sistema EU in spodbujanje solidarnosti med državami članicami.

Ozadje

Evropski svet je na zasedanju 10. in 11. decembra 2009 sprejel stockholmski program, ki vsebuje celovit načrt politik EU na področju varnosti in pravice za obdobje 2010–2014.

Od 1. decembra 2009, tj. začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, so institucije EU in države članice, kadar ukrepajo na področju uporabe prava EU, zavezane k uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Poleg tega bo večino predpisov in politik na področju pravosodja in notranjih zadev predlagala Komisija, sprejemala pa jih bosta skupaj Evropski parlament in Svet. Slednji o predlogih ne bo odločal soglasno, temveč bo glasoval s kvalificirano večino, kar bo racionaliziralo postopek odločanja.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar