Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

V Bruseli 20. apríla 2010

Komisia posilňuje ochranu osobných údajov občanov a ochranu práv obvinených osôb a zlepšuje spoluprácu v oblasti prisťahovalectva a azylu

Občania očakávajú, že budú mať rovnaké práva a pocit bezpečnosti v celej Európskej únii. Vytvorenie jediného priestoru práva a bezpečnosti pre 500 miliónov Európanov je hlavnou prioritou Európskej komisie počas piatich nasledujúcich rokov. Komisia dnes predložila konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť možnosti občanov pracovať, cestovať a študovať mimo svojej krajiny, spolu s termínmi, dokedy majú byť opatrenia uskutočnené. Návrhy zlepšia bezpečnosť občanov na základe lepšej justičnej spolupráce a zvýšenej solidarity v spoločnej politike prisťahovalectva a azylu. Zo zníženia administratívnej záťaže a väčšej právnej istoty budú pri cezhraničných transakciách ťažiť aj podniky. Vďaka nadobudnutiu platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 má EÚ teraz k dispozícii nástroje, ako vniesť do politík novú rovnováhu, ktorá posilní práva a slobody európskych občanov.

„Občania EÚ, ktorí vycestujú zo svojej krajiny, by sa nemali stretávať s prekážkami brániacimi výkonu spravodlivosti. Chcela by som, aby dôverovali tomu, že EÚ dokáže počas ich pobytu v zahraničí ochrániť ich práva, či už ide o založenie rodiny, plánovanie odchodu do dôchodku, vyriešenie pracovnoprávnych sporov alebo riešenie následkov dopravnej nehody,“ uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Tieto ambiciózne návrhy odstránia administratívne prekážky, ktoré teraz sťažujú život občanov a ktoré zvyšujú náklady a právnu neistotu našich podnikov. Pri vykonávaní týchto opatrení sa teším na spoluprácu s Európskym parlamentom a s parlamentmi a vládami jednotlivých členských štátov, ako aj s občanmi samotnými.“

Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová povedala: „Program zo Štokholmu je plánom pre slobodnú a bezpečnú Európu. Keďže sloboda a bezpečnosť sú pre občanov Európskej únie dôležité, je to tiež príležitosť, ako sa Európa môže k svojim občanom priblížiť. Preto sa okrem iného chystáme navrhnúť systém vstupu do schengenského priestoru a výstupu z neho, aby sa ľudia pri prekračovaní hraníc už nestretávali s takou byrokraciou a zároveň aby to bolo pre nich bezpečnejšie. Zavedieme tiež nové nástroje na účinnejší boj proti organizovanej trestnej činnosti a využijeme nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy na kriminalizáciu počítačových útokov a krádeže identity na internete. Mojím ďalším zámerom je vytvoriť spoločný systém pravidiel pre azyl a prisťahovalectvo založený na zásade solidarity.“

Vedúci predstavitelia Európskej únie podporili v decembri minulého roka 170 iniciatív, ktoré sú známe ako Štokholmský program. Cieľom týchto opatrení je do piatich rokov vytvoriť v Európe skutočný priestor slobody, bezpečnosti a práva. Komisia teraz tieto politické ciele premietla do akčného plánu na obdobie rokov 2010 – 2014.

oblasti spravodlivosti, základných práv a občianstva obsahuje plán tieto návrhy:

 • zlepšenie ochrany osobných údajov občanov vo všetkých politikách EÚ – vrátane vymáhania práva a predchádzania trestnej činnosti – a vo vzťahu k medzinárodným partnerom. Smernica EÚ o ochrane osobných údajov z roku 1995 sa bude aktualizovať, aby zodpovedala skutočnostiam, ktoré sa objavili v súvislosti s novými technológiami,

 • posilnenie práva obvinených v trestnom konaní na spravodlivý proces prostredníctvom lepšieho informovania týchto osôb o obsahu obvinenia, poskytovania právneho poradenstva, komunikácie s príbuznými a zaistenia osobitného zaobchádzania so zraniteľnými osobami,

 • zníženie administratívnej záťaže pre občanov a podniky tým, že súdne rozhodnutia a úradné dokumenty sa budú uznávať v iných krajinách bez zdĺhavého postupu alebo nadmerných nákladov,

 • zjednodušenie cezhraničného vymáhania dlhov a mimosúdneho riešenia sporov. V súčasnosti totiž podniky získajú späť len 37 % dlhov, ktoré im vznikli v inom štáte,

 • podpora elektronického obchodovania tým, že spoločnosti budú môcť využívať voliteľné európske zmluvné právo. V roku 2008 bolo cezhraničných len 7 % internetových transakcií v Európe,

 • zvýšenie ochrany občanov cestujúcich mimo svojej krajiny v rámci EÚ, ktorí si zakúpia zájazd s cestovnou kanceláriou alebo žiadajú o náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode. Pri cestách mimo EÚ budú mať občania lepšiu konzulárnu ochranu.

  V oblasti vnútorných záležitostí obsahuje plán tieto návrhy:

 • vypracovanie stratégie bezpečnosti s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti vymáhania práva a civilnej ochrany, ako aj zvládania katastrof a správy hraníc,

 • rokovania o dlhodobej dohode s USA o spracovaní a zasielaní údajov o finančných transakciách na účely boja proti terorizmu (Program pre sledovanie financovania terorizmu),

 • prieskum stratégie EÚ pre využívanie údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) na účely vymáhania práva a vytvorenia európskeho rámca pre oznamovanie údajov z PNR tretím krajinám,

 • ochrana európskych občanov pred počítačovou trestnou činnosťou prostredníctvom kriminalizácie krádeže identity a pred škodlivým softvérom, ktorý sa používa na útoky na informačné systémy, a posilňovanie bezpečnosti hraníc prostredníctvom vytvorenia systému vstupu/výstupu,

 • vyhodnotenie a prípadne zmenenie a doplnenie smernice o uchovávaní údajov,

 • vyjasnenie podmienok pre vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania a preloženia v rámci spoločnosti; zavedenie spoločného azylového systému EÚ a podpora solidarity medzi členskými štátmi.

Kontext

Európska rada na svojom zasadnutí 10. a 11. decembra 2009 prijala Štokholmský program, ktorý predstavuje komplexný plán politík EÚ v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti na obdobie rokov 2010 – 2014.

Na základe nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv EÚ stala právne záväznou pre inštitúcie Európskej únie a členské štáty, ak konajú v rámci rozsahu pôsobnosti práva Európskej únie. Okrem toho väčšinu pravidiel a politík v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí bude navrhovať Komisia a schvaľovať Európsky parlament a Rada, ktorá bude rozhodovať kvalifikovanou väčšinou namiesto jednomyseľne, čo zjednoduší rozhodovací proces.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar