Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

Brussel, 20 april 2010

De Commissie kondigt maatregelen aan om de bescherming van persoonsgegevens te versterken, de rechten van de verdediging te beschermen en samenwerking op het gebied van immigratie en asiel te verbeteren.

Burgers verwachten dat zij in de hele Europese Unie over dezelfde rechten beschikken en hetzelfde veiligheidsgevoel hebben. De totstandbrenging van één ruimte van recht en veiligheid voor 500 miljoen Europeanen is een topprioriteit voor de Europese Commissie in de komende vijf jaar. De Commissie heeft vandaag concrete acties voorgesteld – met vastgestelde tijdschema's – om de burgers gemakkelijker buiten hun eigen land te kunnen laten werken, reizen en studeren. De voorstellen zullen de veiligheid van de burgers verbeteren met een betere justitiële samenwerking en meer solidariteit door een gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid. Voorts zullen ondernemingen minder last hebben van bureaucratie en meer rechtszekerheid hebben bij grensoverschrijdende transacties. Nu het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 in werking is getreden, beschikt de EU over de instrumenten om een nieuw evenwicht te vinden in het beleid ter versterking van de rechten en vrijheden van de Europese burgers.

"De toegang van EU-burgers tot de rechter mag niet worden beperkt wanneer zij hun eigen land verlaten. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de EU hun rechten kan beschermen wanneer zij in het buitenland verblijven, of dit nu is om een gezin te stichten, met pensioen te gaan, een contractueel geschil op te lossen of de gevolgen van een auto-ongeval te regelen," aldus vicevoorzitter mevrouw Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap. "Deze ambitieuze voorstellen zullen bureaucratische belemmeringen wegwerken die momenteel het leven van burgers bemoeilijken en extra kosten en rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen meebrengen. Ik kijk ernaar uit om met het Europees Parlement, de nationale parlementen en de regeringen en ook de burgers zelf samen te werken bij de uitwerking van deze maatregelen."

Cecilia Malmström, EU-commissaris van Binnenlandse Zaken, zei: "Het programma van Stockholm is een stappenplan naar een vrij en veilig Europa. Aangezien vrijheid en veiligheid belangrijk zijn voor de Europese burgers, is het ook een kans voor Europa om dichter bij zijn burgers te komen. Daarom zullen we onder andere een systeem voor inreis/uitreis voor het Schengengebied voorstellen zodat burgers zonder veel administratieve rompslomp maar toch veiliger van het ene land naar het andere kunnen reizen. We zullen ook instrumenten invoeren om de georganiseerde misdaad doeltreffender te bestrijden en de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon gebruiken om cyberaanvallen en identiteitsdiefstal op het internet strafbaar te stellen. Ik wil ook een gemeenschappelijk asiel‑ en migratiestelsel op basis van solidariteit tot stand brengen."

In december jongstleden hebben de Europese leiders ingestemd met 170 initiatieven, bekend als het programma van Stockholm. De maatregelen zijn erop gericht in de komende vijf jaar een echte Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen. De Commissie heeft deze politieke doelstellingen nu omgezet in een actieplan voor 2010-2014.

Op het gebied van Justitie, Grondrechten en Burgerschap bevat het plan de volgende voorstellen:

 • een betere gegevensbescherming voor burgers op alle EU‑beleidsgebieden – met inbegrip van rechtshandhaving en criminaliteitspreventie – en in relaties met internationale partners. De gegevensbeschermingsrichtlijn van de EU van 1995 zal worden gemoderniseerd om het hoofd te bieden aan nieuwe technologische uitdagingen;

 • het versterken van het recht op een eerlijk proces van beklaagden in strafprocedures, met voorstellen over voorlichting betreffende kosten, juridisch advies, communicatie met familie en bijzondere waarborgen voor kwetsbare personen;

 • de bureaucratie voor burgers en ondernemingen terugdringen door ervoor te zorgen dat rechterlijke beslissingen en documenten van de burgerlijke stand over de grenzen heen worden erkend zonder omslachtige procedures of buitensporige kosten;

 • grensoverschrijdende inning van vorderingen en alternatieve geschillenbeslechting vereenvoudigen. Tegenwoordig innen ondernemingen slechts 37% van hun grensoverschrijdende vorderingen;

 • online handel stimuleren door ondernemingen een facultatief Europees contractenrecht aan te bieden. In 2008 was slechts 7% van de verrichtingen via het internet in Europa grensoverschrijdend;

 • burgers die in de EU naar een ander land reizen, een betere bescherming bieden wanneer zij een vakantiepakket boeken of een vordering instellen na een auto-ongeval. Voor reizen buiten de EU zullen burgers een betere consulaire bescherming genieten.

  Op het gebied van binnenlandse zaken bevat het plan de volgende voorstellen:

 • een alomvattende veiligheidsstrategie vaststellen om de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en civiele bescherming te versterken alsook het rampen- en grensbeheer;

 • onderhandelen over een langetermijnovereenkomst met de VS over de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer ten behoeve van terrorismebestrijding (Programma voor het traceren van terrorismefinanciering – TFTP);

 • onderzoek naar een EU-aanpak voor het gebruik van gegevens van de passagiersnamenlijst (EU-PNR) voor rechtshandhavingsdoeleinden en totstandbrenging van een Europees kader voor het meedelen van PNR‑gegevens aan derde landen;

 • Europese burgers beschermen tegen cybercriminaliteit door identiteitsdiefstal strafbaar te stellen alsook kwaadaardige software die wordt gebruikt om informatiesystemen aan te vallen, en door de grensbeveiliging te verbeteren via het opzetten van een systeem voor inreis/uitreis;

 • de richtlijn betreffende de bewaring van gegevens evalueren en zo nodig wijzigen;

 • de voorwaarden voor de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen verduidelijken ten behoeve van seizoensarbeid en overplaatsingen binnen ondernemingen; een gemeenschappelijk Europees asielstelsel instellen en solidariteit tussen lidstaten bevorderen.

Achtergrond

De Europese Raad van 10-11 december 2009 heeft het Programma van Stockholm aangenomen, een algemeen plan voor het beleid van de EU op het gebied van justitie en veiligheid tussen 2010 en 2014.

Nu het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 in werking is getreden, is het EU‑Handvest van de grondrechten juridisch bindend voor de EU‑instellingen en de lidstaten wanneer deze optreden binnen het toepassingsgebied van het EU‑recht. Bovendien zullen de meeste regels en beleidsmaatregelen over justitie en binnenlandse zaken door de Commissie worden voorgesteld en door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd, waarbij de Raad bij gekwalificeerde meerderheid stemt in plaats van met eenparigheid van stemmen, hetgeen het besluitvormingproces zal stroomlijnen.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar