Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

Briuselis, 2010 m. balandžio 20 d.

Komisija imasi veiksmų, kad pagerintų piliečių duomenų apsaugą, užtikrintų kaltinamųjų teises ir sustiprintų bendradarbiavimą imigracijos ir prieglobsčio klausimais

Piliečiai tikisi turėti tas pačias teises ir jaustis saugūs visoje Europos Sąjungoje. Svarbiausias Komisijos prioritetas ateinančius penkerius metus – 500-ams milijonų europiečių sukurti bendrą teisingumo ir saugumo erdvę. Komisija šiandien pateikė konkrečius veiksmus, kad pagerintų piliečių galimybes dirbti, keliauti ir mokytis už savo gimtųjų šalių ribų, ir jų įgyvendinimo tvarkaraščius. Pasiūlymuose piliečių saugumą bus siekiama sustiprinti užtikrinant geresnį teisminį bendradarbiavimą ir didesnį solidarumą, vykdant bendrą imigracijos ir prieglobsčio politiką. Pasiūlymai bus naudingi ir įmonėms – bus mažiau biurokratinių kliūčių ir daugiau teisinio tikrumo vykdant tarpvalstybinius sandorius. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi ES suteiktos priemonės tobulinti visų sričių politiką ir taip stiprinti Europos piliečių teises ir laisves.

„ES piliečiams neturėtų kilti kliūčių siekti teisingumo, kai jie išvyksta už savo šalių ribų. Noriu, kad piliečiai būtų tikri, kad ES gali apginti jų teises, jiems būnant užsienyje: nesvarbu, jie kuria šeimą, ruošiasi išeiti į pensiją, sprendžia sutartinius ginčus ar su eismo įvykio pasekmėmis susijusius klausimus, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Šiais ryžtingais pasiūlymais bus panaikintos biurokratinės kliūtys, kurios kol kas trukdo piliečiams kasdieniame gyvenime, o įmonėms sukelia papildomų išlaidų ir teisinio netikrumo. Nekantrauju dėl šių priemonių pradėti dirbti su Europos Parlamentu, nacionaliniais parlamentais ir vyriausybėmis, taip pat ir piliečiais.“

Už ES vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström teigė: „Stokholme sudaryta programa yra laisvos ir saugios Europos kūrimo planas. Kartu tai galimybė Europai priartėti prie savo piliečių, nes jiems rūpi laisvė ir saugumas. Todėl, be kita ko, mes rengiamės pasiūlyti Šengeno erdvėje galiosiančią atvykimo ir išvykimo sistemą, kad žmonės kirstų sienas susidurdami su kuo mažiau biurokratijos, bet kartu saugiau. Taip pat pradėsime taikyti veiksmingesnes kovos su organizuotu nusikalstamumu priemones ir naudodamiesi naujomis Lisabonos sutarties nuostatomis numatysime baudžiamąją atsakomybę už elektronines atakas ir tapatybės vagystę internete. Be to, sieksiu sukurti bendrą solidarumu pagrįstą prieglobsčio ir migracijos sistemą.“

Europos lyderiai praėjusį gruodį patvirtino 170 iniciatyvų, pavadintų Stokholmo programa. Priemonėmis siekiama per ateinančius penkerius metus sukurti tikrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Dabar Komisija pagal šiuos politikos tikslus sukūrė veiksmų planą 2010–2014 m.

Plane pateikti tokie teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės srities pasiūlymai:

 • Pagerinti piliečių duomenų apsaugą visų sričių ES politikoje, įskaitant teisėsaugą ir nusikaltimų prevenciją, ir bendraujant su tarptautiniais partneriais. 1995 m. ES duomenų apsaugos direktyva bus atnaujinta, kad būtų atsižvelgta į naujus technologinius uždavinius.

 • Sustiprinti kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose teises į teisingą teismo procesą, pateikiant pasiūlymus dėl jų informavimo apie kaltinimus, teisinės konsultacijos, giminių informavimo ir specialių pažeidžiamų asmenų apsaugos priemonių.

 • Mažiau biurokratinių kliūčių piliečiams ir įmonėms užtikrinant, kad teismų sprendimai ir civiliniai dokumentai būtų pripažįstami visose valstybėse be sudėtingų procedūrų ir didelių išlaidų.

 • Supaprastinti tarpvalstybinį skolos susigrąžinimą ir alternatyvų ginčų sprendimą. Šiandien įmonės susigrąžina tik 37 proc. tarpvalstybinių skolų.

 • Sustiprinti internetinę prekybą, įmonėms pasiūlant neprivalomą Europos sutarčių teisę. 2008 m. tik 7 proc. internetinių sandorių Europoje buvo tarpvalstybiniai.

 • Padidinti piliečių, keliaujančių už savo šalių ribų ES viduje, apsaugą, kai jie užsisako kelionių paketą ar pateikia pareiškimą dėl eismo įvykio. Už ES ribų keliaujantiems piliečiams bus užtikrinta geresnė konsulinė apsauga.

  Plane pateikti tokie vidaus reikalų srities pasiūlymai:

 • Apibrėžti išsamią vidaus saugumo strategiją, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas teisėsaugos ir civilinės saugos, taip pat nelaimių ir sienų valdymo srityse.

 • Pradėti derybas su JAV dėl ilgalaikio susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo kovos su terorizmu tikslais (Terorizmo finansavimo sekimo programa – TFSP).

 • Įvertinti galimybę laikytis vienbalsio ES požiūrio į keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimą teisėsaugos tikslais ir sukurti Europos sistemą, skirtą keleivio duomenų įrašo duomenims perduoti trečiosioms šalims.

 • Apsaugoti Europos piliečius nuo elektroninių nusikaltimų numatant baudžiamąją atsakomybę už tapatybės vagystę, taip pat už kenkėjišką programinę įrangą, naudojamą atakoms prieš informacines sistemas, ir sustiprinant sienų saugumą sukuriant atvykimo ir išvykimo sistemą.

 • Įvertinti ir, jei reikia, iš dalies pakeisti Duomenų saugojimo direktyvą.

 • Aiškiai nustatyti trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygas siekiant dirbti sezoninį darbą ir juos perkeliant įmonės viduje; sukurti bendrą ES prieglobsčio sistemą ir sustiprinti valstybių narių tarpusavio solidarumą.

Pagrindas

2009 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Stokholmo programą – išsamų ES teisingumo ir saugumo politikos planą 2010–2014 m.

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma ES institucijoms ir valstybėms narėms, kai jos imasi veiksmų pagal ES teisę. Be to, daugumą teisingumo ir vidaus reikalų normų ir strategijų siūlys Komisija, o jas tvirtins Europos Parlamentas ir Taryba, kuri balsuos kvalifikuota dauguma, o ne vienbalsiškai, todėl sprendimų priėmimas bus paprastesnis.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar