Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

Bryssel 20. huhtikuuta 2010

Euroopan komissio lujittaa kansalaisten tietosuojaa ja syytettyjen oikeuksia ja tehostaa yhteistyötä maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa

Kansalaiset odottavat, että heillä on samat oikeudet ja että he voivat tuntea olonsa yhtä turvalliseksi kaikkialla Euroopan unionissa. Euroopan komissio onkin ottanut ensisijaiseksi tavoitteekseen yhtenäisen oikeuden ja turvallisuuden alueen luomisen 500 miljoonalle eurooppalaiselle seuraavien viiden vuoden aikana. Komissio on tänään ehdottanut konkreettisia toimia, joiden avulla parannetaan kansalaisten edellytyksiä työskennellä, matkustaa ja opiskella kotimaansa ulkopuolella. Toimille on vahvistettu toteuttamisaikataulu. Kansalaisten turvallisuutta lujitetaan oikeusasioissa tehtävää yhteistyötä koskevilla ehdotuksilla ja lisäämällä solidaarisuutta yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikka-politiikan avulla. Yritykset hyötyvät, kun valtioiden rajat ylittäviin liiketoimiin liittyvää byrokratiaa vähennetään ja oikeusvarmuutta parannetaan. Lissabonin sopimuksen voimaantulo 1. joulukuuta 2009 antoi EU:lle keinot kehittää toimia unionin kansalaisten oikeuksien ja vapauksien lujittamiseksi.

EU:n kansalaisten ei pitäisi joutua kohtaamaan kotimaansa ulkopuolella oikeussuojan saatavuuteen liittyviä esteitä. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että EU suojaa heidän oikeuksiaan myös ulkomailla, olipa kyseessä sitten perheen perustaminen, eläkepäivien suunnittelu, sopimusriitojen setviminen tai auto-onnettomuuden seurausten selvittely,” komission varapuheenjohtaja ja oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komission jäsen Viviane Reding sanoi. Nämä kunnianhimoiset ehdotukset keventävät byrokratiaa, joka nyt hankaloittaa kansalaisten elämää ja aiheuttaa yrityksille ylimääräisiä kustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta. Odotan innolla näihin toimiin liittyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien ja hallitusten sekä kansalaisten itsensä kanssa.

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi, että ”Tukholman ohjelma on etenemissuunnitelma kohti vapaata ja turvallista Eurooppaa. Koska vapaus ja turvallisuus ovat unionin kansalaisille tärkeitä asioita, tämä on myös hyvä tilaisuus tuoda unionia lähemmäs kansalaisia. Siksi komissio aikoo muun muassa ehdottaa Schengenin alueelle maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmää, jonka ansiosta ihmiset voivat ylittää rajat helpommin, mutta silti turvallisemmin. Otamme myös käyttöön välineet, joilla järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa voidaan tehostaa, ja tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ja internetissä tehtävät identiteettivarkaudet kriminalisoidaan Lissabonin sopimuksen uusien määräysten avulla. Tavoitteenani on myös luoda solidaarisuuteen perustuva yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmä.”

EU:n päättäjät hyväksyivät viime joulukuussa 170 aloitetta, jotka yhdessä muodostavat Tukholman ohjelman. Toimenpiteiden tarkoituksena on luoda Eurooppaan todellinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue seuraavien viiden vuoden kuluessa. Komissio on nyt laatinut näiden poliittisten tavoitteiden perusteella toimintasuunnitelman vuosiksi 2010–2014.

Toimintasuunnitelma sisältää seuraavat oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuusasioihin liittyvät ehdotukset:

 • Kansalaisten tietosuojaa parannetaan kaikilla EU:n politiikan aloilla – myös lainvalvonnan ja rikostentorjunnan alalla – sekä suhteissa kansainvälisiin kumppaneihin. Vuonna 1995 annettu EU:n tietosuojadirektiivi päivitetään vastaamaan uusia teknisiä haasteita.

 • Syytetyn oikeuksia rikosoikeudenkäynnissä lujitetaan oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta koskevan vaatimuksen mukaisesti. Ehdotusten mukaan syytetyille on kerrottava, mistä heitä syytetään, ja heidän on saatava oikeudellista neuvontaa ja mahdollisuus pitää yhteyttä perheeseensä. Muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä varten vahvistettaisiin erityiset takeet.

 • Kansalaisia ja yrityksiä haittaavaa byrokratiaa vähennetään huolehtimalla siitä, että tuomioistuinten päätökset ja muut oikeudelliset asiakirjat tunnustetaan yli rajojen ilman raskaita menettelyjä tai ylimääräisiä kustannuksia.

 • Saatavien perintää toisista jäsenvaltioista ja vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja yksinkertaistetaan. Nykyään yritykset saavat perittyä vain 37 prosenttia ulkomaisista saatavistaan.

 • Sähköistä kaupankäyntiä tuetaan tarjoamalla yrityksille mahdollisuus soveltaa halutessaan EU:n sopimusoikeutta. Vuonna 2008 vain 7 prosenttia verkossa suoritetuista liiketoimista toteutettiin yli valtioiden rajojen.

 • Kansalaiset saavat entistä paremman suojan matkustaessaan pakettimatkalle toiseen EU:n jäsenvaltioon tai joutuessaan liikenneonnettomuuteen toisessa jäsenvaltiossa. EU:n ulkopuolelle suuntautuvien matkojen yhteydessä EU:n kansalaiset saavat entistä parempaa suojelua konsuliedustustoissa.

  Sisäasioiden alalla toimintasuunnitelma käsittää seuraavat ehdotukset:

 • Laaditaan kattava turvallisuusstrategia, jotta voidaan lujittaa yhteistyötä lainvalvonnan ja pelastuspalvelun sekä katastrofeihin varautumisen ja rajavalvonnan alalla.

 • Neuvotellaan Yhdysvaltojen kanssa pitkäaikainen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä terrorismintorjuntaa varten (terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma – TFTP).

 • Tarkastellaan matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttöä lainvalvontatarkoituksiin koskevaa EU:n lähestymistapaa ja laaditaan EU:n puitteet, jotka säätelevät matkustajarekisteritietojen siirtoa kolmansiin maihin.

 • Suojataan EU:n kansalaisia verkkorikollisuudelta kriminalisoimalla identiteettivarkaudet ja haittaohjelmien käyttö tietojärjestelmiin hyökkäämistä varten, sekä vahvistamalla rajaturvallisuutta maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän käyttöönotolla.

 • Arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan tietojen säilyttämistä koskevaa direktiiviä.

 • Selkeytetään edellytyksiä, joiden täyttyessä sallitaan kolmansien maiden kansalaisten maahantulo kausityön tekemistä ja yrityksen sisäisiä siirtoja varten; otetaan käyttöön EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä ja edistetään jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta.

Tausta

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 10. ja 11. joulukuuta 2009 Tukholman ohjelman, joka kattaa EU:n toimet oikeus- ja turvallisuusasioiden alalla vuosina 2010–2014.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 alkaen EU:n perusoikeuskirja sitoo EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita niiden soveltaessa unionin oikeutta. Lisäksi useimmat oikeus- ja sisäasioiden alaan liittyvät toimenpiteet hyväksytään siten, että komissio laatii ehdotuksen, joka menee sekä Euroopan parlamentin että neuvoston hyväksyttäväksi. Neuvostossa päätöksenteko ei edellytä enää yksimielisyyttä, vaan määräenemmistö riittää. Tämä nopeuttaa päätöksentekomenettelyjä.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar