Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

Brüssel, 20. aprill 2010

Komisjon toetab kodanike andmete ja süüdistatavate õiguste kaitse ning sisserände- ja varjupaigaalase koostöö parandamist

Kodanikud soovivad, et neil oleks samad õigused ja turvatunne kogu Euroopa Liidus. Järgmisel viiel aastal on üks Euroopa Komisjoni peamisi ülesandeid õiguse ja turvalisuse ühtse ala loomine 500 miljoni eurooplase jaoks. Komisjon tutvustas täna konkreetseid meetmeid, millega suurendatakse kodanike võimalusi töötada, reisida ja õppida väljaspool kodumaad, ja nende meetmete ajakava. Ettepanekutega suurendatakse kodanike turvalisust tänu tõhusamale õigusalasele koostööle ning suuremale solidaarsusele ühise rände- ja varjupaigapoliitika näol. Bürokraatia vähendamisest ja õiguskindluse suurendamisest piiriüleste tehingute puhul saavad kasu ka ettevõtjad. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009 on ELil nüüd vahendid, et võtta uusi meetmeid Euroopa kodanike õiguste ja vabaduste tugevdamiseks.

ELi kodanikud ei peaks väljaspool kodumaad kokku puutuma õiguslike takistustega. Tahan, et kodanikud usuksid ELi suutlikkusse kaitsta nende õigusi ka välismaal – sõltumata sellest, kas nad loovad seal pere, soovivad veeta pensionipõlve, peavad lahendama lepingulisi vaidlusi või tegelema autoõnnetuse tagajärgedega,” ütles komisjoni asepresident ning ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. Nende uuenduslike ettepanekutega kõrvaldatakse bürokraatlikud takistused, mis praegu mõjutavad kodanike elu ning suurendavad ettevõtjate kulutusi ja õiguslikku ebakindlust. Ootan huviga meie koostööd Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamentide ja valitsuste ning kodanikega nende meetmete rakendamisel.”

ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström lisas: Stockholmis paika pandud programm aitab meil liikuda vaba ja turvalise Euroopa poole. Vabadus ja turvalisus on kodanike jaoks tähtsad ning seega on Euroopal võimalik oma kodanikele lähemale tulla. See on üks põhjusi, miks me teeme muu hulgas ettepaneku luua Schengeni alale sisenemise ja sealt väljumise süsteem, et inimesed saaksid piire ületada liigse bürokraatiata, kuid veelgi turvalisemalt. Samuti võtame meetmeid, mis aitavad tõhusamalt võidelda organiseeritud kuritegudega. Kasutame Lissaboni lepingu uusi sätteid, et tagada kriminaalvastutusele võtmine küberrünnakute ja Internetis toimuva identiteedivarguse eest. Mu eesmärk on luua ühine, solidaarsusel põhinev varjupaiga- ja rändesüsteem."

Euroopa juhid kiitsid eelmise aasta detsembris heaks 170 algatust, mis moodustavad Stockholmi programmi. Need algatused on suunatud tõelise vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva Euroopa ala loomisele järgmise viie aasta jooksul. Nimetatud eesmärkide alusel on komisjon koostanud 2010.–2014. aasta tegevuskava.

Õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas sisaldab tegevuskava järgmisi ettepanekuid:

 • andmekaitse parandamine kõikides ELi tegevusvaldkondades – sealhulgas õigusaktide täitmise tagamise ja kuritegude vältimise alal – ning suhetes rahvusvaheliste partneritega; 1995. aasta ELi andmekaitsedirektiiv ajakohastatakse, et see oleks kooskõlas uute tehnoloogiliste nõuetega;

 • süüdistatava õiguste tõhustamine kriminaalmenetluses, et tagada õiglane kohtupidamine. Esitatakse ettepanekud anda süüdistatavale teavet kulude kohta ja pakkuda õigusabi, samuti ettepanekud, mis käsitlevad sugulastega suhtlemist ja haavatavate isikute hulka kuuluvatele süüdistatavatele kaitsemeetmete tagamist;

 • bürokraatia vähendamine nii kodanike kui ka ettevõtjate jaoks: tagatakse kohtuotsuste ja muude dokumentide piiriülene tunnustamine ilma tülikate menetluste ja liigsete kuludeta;

 • võlgade piiriülese sissenõudmise lihtsustamine ja vaidluste alternatiivne lahendamine: praegu nõuavad ettevõtjad sisse ainult 37% piiriülestest võlgadest;

 • Interneti-kaubanduse edendamine, võimaldades ettevõtjatel kohaldada Euroopa lepinguõigust. 2008. aastal oli ainult 7% Interneti-tehingutest Euroopas piiriülesed.

 • kodanike parem kaitse ELis, kui nad reisivad väljaspool kodumaad, kasutades puhkusepakette või esitavad liiklusõnnetusega seotud nõude. Väljaspool ELi reisivatele kodanikele tagatakse parem konsulaarkaitse.

  Siseküsimuste valdkonnas sisaldab tegevuskava järgmisi ettepanekuid:

 • ulatusliku julgeolekustrateegia väljatöötamine, et tõhustada koostööd õigus- ja kodanikukaitse ning suurõnnetuste likvideerimise juhtimise ja piirihalduse valdkonnas;

 • läbirääkimised terrorismivastase võitluse eesmärgil finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist käsitleva pikaajalise lepingu sõlmimiseks Ameerika Ühendriikidega (terroristide rahastamise jälgimise programm – TFTP);

 • õiguskaitse eesmärkidel broneeringuinfo andmete kasutamise ühise lähenemisviisi poole püüdlemine ELis ja nende andmete edastamist kolmandatele riikidele käsitleva Euroopa raamistiku väljatöötamine;

 • Euroopa kodanike kaitsmine küberkuritegude eest, tunnistades identiteedivarguse kriminaalkuriteoks, ja kurivara eest, mida kasutatakse infosüsteemide ründamiseks. Kodanike kaitseks parandatakse ka julgeolekut piiridel, luues riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi;

 • andmete säilitamist käsitleva direktiivi hindamine ja vajaduse korral muutmine;

 • kolmanda riigi kodanikest hooajatöötajate ja äriühingusiseselt üleviidavate isikute riiki sisenemise ja riigis viibimise tingimuste täpsustamine, võttes kasutusele ühise ELi varjupaigasüsteemi ja suurendades liikmesriikide solidaarsust.

Taust

10.–11. detsembril 2009 võttis Euroopa Ülemkogu vastu Stockholmi programmi, ELi õigus- ja turvalisusküsimusi käsitleva ulatusliku kava aastateks 2010–2014.

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009 muutus Euroopa Liidu põhiõiguste harta ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks õiguslikult siduvaks, kui nad tegutsevad ELi õiguse reguleerimisalasse kuuluvates küsimustes. Lisaks sellele teeb ettepanekud enamiku eeskirjade ja tegevuspõhimõtete kohta õigus- ja siseküsimuste valdkonnas komisjon ning need kiidavad heaks nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu. Nõukogu otsused ei pea olema ühehäälsed, piisab kvalifitseeritud häälteenamusest, mis lihtsustab otsuste tegemist

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar