Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

V Bruselu dne 20. dubna 2010

Komise posiluje ochranu osobních údajů občanů a ochranu práv obviněných osob a zlepšuje spolupráci v oblasti přistěhovalectví a azylu

Občané očekávají, že budou mít v celé Evropské unii stejná práva a pocit bezpečnosti. Vytvoření jednotného prostoru práva a bezpečnosti pro 500 milionů Evropanů je jednou z priorit Komise v pěti následujících letech. Komise dnes předložila konkrétní opatření, jejichž cílem je zlepšit možnosti občanů pracovat, cestovat a studovat mimo svou zemi, spolu s termíny, dokdy mají být opatření provedena. Návrhy zlepší bezpečnost občanů na základě lepší justiční spolupráce a zvýšené solidarity ve společné politice přistěhovalectví a azylu. Z menší administrativní zátěže a větší právní jistoty budou při přeshraničních transakcích těžit také podniky. Díky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 má EU nyní k dispozici nástroje, jak do politik vnést novou rovnováhu, jež posílí práva a svobody evropských občanů.

„Občané EU, kteří vycestují ze své země, by se neměli potýkat s překážkami bránícími výkonu spravedlnosti. Je třeba, aby důvěřovali tomu, že EU dokáže při pobytu v zahraničí ochránit jejich práva, ať už se jedná o založení rodiny, plány na odchod do důchodu, vyřešení pracovněprávních sporů nebo řešení následků dopravní nehody,“ řekla místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. Také dodala: „Tyto ambiciózní návrhy odstraní byrokratické překážky, s kterými se nyní občané ve svém životě potýkají a které zvyšují náklady a právní nejistotu našich podniků. Při provádění těchto opatření se těším na spolupráci s Evropským parlamentem a s parlamenty a vládami jednotlivých členských států i s občany samotnými.

Komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová uvedla: „Program ze Stockholmu je plánem pro svobodnou a bezpečnou Evropu. Vzhledem k tomu, že svoboda a bezpečnost jsou pro občany Evropské unie důležité, je to také příležitost, jak se Evropa může svým občanům přiblížit. Hodláme proto mimo jiné navrhnout systém vstupu do Schengenského prostoru a výstupu z něj, aby se lidé nepotýkali při překračování hranic s takovou byrokracií a zároveň aby pro ně bylo bezpečnější. Zavedeme také nové nástroje pro účinnější boj proti organizovanému zločinu a využijeme nová ustanovení Lisabonské smlouvy ke kriminalizaci počítačových útoků a krádeže identity na internetu. Mým dalším záměrem je vytvořit společný systém pravidel pro azyl a migraci, založený na zásadě solidarity.

Vedoucí představitelé Evropské unie podpořili v prosinci loňského roku 170 iniciativ známých jako Stockholmský program. Cílem těchto opatření je do pěti let vytvořit v Evropě skutečný prostor svobody, bezpečnosti a práva. Komise nyní tyto politické cíle promítla do akčního plánu na období 2010–2014.

V oblasti svobody, bezpečnosti a práva obsahuje plán tyto návrhy:

 • zlepšení ochrany osobních údajů občanů ve všech politikách EU, včetně vymáhání práva a předcházení trestné činnosti, a ve vztahu k mezinárodním partnerům. Směrnice EU o ochraně osobních údajů z roku 1995 bude aktualizována, aby reagovala na nové otázky, které vyvstaly v souvislosti s novými technologiemi;

 • posílení práva obviněných v trestním řízení na spravedlivý proces, prostřednictvím lepšího informování těchto osob o obsahu obvinění, poskytování právního poradenství, komunikace s příbuznými a zajištění zvláštního zacházení se zranitelnými osobami;

 • omezení byrokracie pro občany a podniky prostřednictvím toho, že soudní rozhodnutí a úřední listiny budou uznávány v jiných zemích bez zdlouhavého postupu nebo nadměrných nákladů;

 • zjednodušení přeshraničního vymáhání dluhů a mimosoudního řešení sporů. V současnosti totiž podniky získají zpět pouze 37 % dluhů, které jim vznikly v jiném státě;

 • podpora elektronického obchodování tím, že společnosti budou moci využívat fakultativního evropského smluvního práva. V roce 2008 bylo pouze 7 % internetových transakcí v Evropě přeshraničních;

 • zvýšení ochrany občanů cestujících mimo svou zemi v rámci EU, kteří zakoupí zájezd s cestovní kanceláří nebo žádají o náhradu škody vzniklé při dopravní nehodě. Při cestách mimo EU budou mít občané lepší konzulární ochranu.

  V oblasti vnitřních věcí obsahuje plán tyto návrhy:

 • vypracování strategie bezpečnosti, která posílí spolupráci v oblasti vymáhání práva, civilní ochrany, zvládání katastrof a správy hranic,

 • sjednání dlouhodobé dohody s USA o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích za účelem boje proti terorismu (Program pro sledování financování terorismu),

 • přezkum strategie EU pro využívání údajů z jmenné evidence cestujících za účelem vymáhání práva a vytvoření evropského rámce pro sdělování údajů z jmenné evidence cestujících třetím zemím,

 • ochrana evropských občanů před počítačovou trestnou činností prostřednictvím kriminalizace krádeže identity a před škodlivým softwarem používaným k útokům na informační systémy a posilování bezpečnosti hranic prostřednictvím vytvoření systému vstupu/výstupu,

 • vyhodnocení a případně pozměnění směrnice o uchovávání údajů,

 • vyjasnění podmínek pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání a přeložení v rámci společnosti; zavedení společného azylového systému EU a podpora solidarity mezi členskými státy.

Souvislosti

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 10. a 11. prosince 2009 přijala Stockholmský program, což je komplexní plán policejních a justičních politik EU pro období 2010–2014.

Na základě vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 je pro orgány EU a členské státy právně závazné uplatňování Listiny základních práv Evropské unie, jednají-li v oblasti působnosti práva Unie. Dále bude většinu pravidel a politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí navrhovat Komise a schvalovat Evropský parlament a Rada. Rada bude rozhodovat kvalifikovanou většinou namísto jednomyslně, což zjednoduší postup rozhodování.

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/139


Side Bar