Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/447

Брюксел, 20 април 2010 г.

Комисията предприема действия за подобряване на защитата на данните на гражданите, защитата на правата на подсъдимите и за засилване на сътрудничеството в областта на имиграцията и убежището

Гражданите очакват да имат еднакви права и да се чувстват сигурни навсякъде в Европейския съюз. Създаването на единно пространство на правосъдие и сигурност за 500 милиона европейци представлява основен приоритет за Европейската комисия за следващите пет години. Комисията представи днес конкретни действия с фиксирани срокове за подобряване на възможностите за работа, пътуване и образование за гражданите извън техните родни страни. Предложенията ще увеличат сигурността на гражданите с установяването на по-тясно съдебно сътрудничество и по-голяма солидарност посредством обща политика за имиграцията и убежището. Бизнес средите ще се възползват също така от намаляването на бюрокрацията и нарастването на правната сигурност при трансграничните операции. С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. ЕС разполага понастоящем със средствата, необходими за постигане на нов баланс на политиките с цел укрепване на правата и свободите на европейските граждани.

„Пред гражданите на ЕС не трябва да съществуват пречки от гледна точка на правосъдието, когато те напускат родните си страни. Бих искала гражданите да са уверени, че ЕС е в състояние да защити правата им, когато те се намират извън родната си страна, независимо дали става въпрос за създаване на семейство, за пенсиониране, за разрешаване на договорни спорове или за справяне с последствията от автомобилна катастрофа,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, която е комисар на ЕС за правосъдие, основни права и гражданство. „Тези амбициозни предложения ще доведат до премахване на бюрократичните пречки, които понастоящем затрудняват живота на гражданите и водят до допълнителни разходи и правна несигурност за предприятията. Надявам се да работя по тези мерки с Европейския парламент, националните парламенти и правителствата, както и със самите граждани.

Комисарят на ЕС за вътрешни работи Сесилия Малмстрьом заяви: „Изготвената в Стокхолм програма представлява пътна карта за една свободна и сигурна Европа. Тъй като свободата и сигурността са въпроси от значение за европейските граждани, програмата представлява също така възможност за доближаването на Европа до нейните граждани. Затова ние ще предложим, освен други действия, система за влизане/излизане за Шенгенското пространство така, че преминаването на границите да става при по-малко бюрокрация и при повече сигурност. Ние ще въведем също така средства за по-ефективна борба с организираната престъпност и ще използваме новите разпоредби от Договора за Лисабон за инкриминиране на атаките в кибернетичното пространство и на кражбата на идентичност в интернет. Моята цел е също така да създадем обща система за убежището и миграцията, основана на солидарност.“

Миналия декември европейските лидери подкрепиха 170 инициативи, известни като Програмата от Стокхолм. Мерките са насочени към създаването на реално европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие през следващите пет години. Комисията превърна тези политически цели в план за действие за периода 2010—2014 г.

В областта на правосъдието, основните права и гражданството планът включва следните предложения:

 • подобряване на защитата на данните за гражданите във всички политики на ЕС, включително правоприлагането и предотвратяването на престъпността, и по отношение на международните партньори. Директивата за защита на данните от 1995 г. ще бъде осъвременена, за да отговаря на новите технологични предизвикателства;

 • увеличаване на правата на обвиняемите в наказателното производство за постигане на справедлив процес с предложения за тяхното информиране относно обвиненията, предоставянето на правни съвети, контакти със семейството и осигуряването на специална защита за уязвими лица;

 • намаляване на бюрокрацията за гражданите и предприятията посредством гарантиране, че съдебните решения и документите за гражданското състояние се признават в другите държави без тромави процедури или прекалено високи разходи;

 • опростяване на трансграничното възстановяване на вземания и алтернативното разрешаване на спорове; Понастоящем предприятията възстановяват само 37 % от трансграничните вземания.

 • насърчаване на търговията онлайн посредством предоставянето на предприятията на незадължително европейско договорно право. През 2008 г. само 7 % от транзакциите онлайн в Европа бяха трансгранични;

 • подобряването на закрилата на гражданите, пътуващи извън родните си страни в рамките на ЕС, когато правят резервация за пакетни почивки или предявяват иск след пътнотранспортно произшествие. При пътувания извън ЕС гражданите могат да разчитат на по-добра консулска закрила.

  В областта на вътрешните работи планът включва следните предложения:

 • изготвяне на цялостна стратегия за сигурност с цел засилване на сътрудничеството в областта на правоприлагането и гражданската защита, както и справянето с бедствия и управлението на границите;

 • договаряне на дългосрочно споразумение със САЩ относно обработката и трансфера на данни за финансови съобщения за целите на борбата с тероризма (Програма за проследяване на финансирането на тероризма - ППФТ);

 • разглеждане на подход на ЕС за използване на резервационните данни за пътниците (EUPNR) за целите на правоприлагането и създаване на европейска рамка за предаване на PNR данните на трети държави.

 • закрила на европейските граждани от престъпления в кибернетичното пространство посредством инкриминиране на „кражбата на идентичност“, както и срещу зловреден софтуер, който се използва при атаки на информационни системи и посредством подобряване на сигурността по границите чрез създаване на система за влизане/излизане;

 • оценка и, ако е необходимо, изменение на Директивата за запазване на данни;

 • изясняване на условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонна работа и на вътрешнокорпоративни трансфери; въвеждане на обща система на ЕС за убежището и увеличаване на солидарността между държавите-членки.

Контекст

На 10—11 ноември 2009 г. Европейският съвет прие Програмата от Стокхолм, която представлява всеобхватен план за политиките на ЕС за правосъдие и сигурност за периода 2010—2014 г.

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на ЕС стана правно задължителна за институциите на ЕС и за държавите-членки, когато те предприемат действия в рамките на законодателството на ЕС. В допълнение, по-голяма част от правилата и политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи е бъдат предложения на Комисията и ще бъдат одобрени както от Европейския парламент, така и от Съвета, който гласува с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие, което ще рационализира процеса на вземане на решения.

MEMO/10/139

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar