Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Bryssel den 20 april 2010

Antitrust: Kommissionen antar reviderade konkurrensregler för distribution av varor och tjänster

Europeiska kommissionen har antagit en förordning med gruppundantag för avtal mellan tillverkare och distributörer om försäljning av produkter och tjänster. Förordningen inkorporerar med sina åtföljande riktlinjer de förändringar som skett de senaste 10 åren, t.ex. Internet som motor för online-försäljning och handel över gränserna, vilket kommissionen vill främja eftersom det ökar konsumenternas valfrihet och också priskonkurrensen. Grundprincipen är fortfarande att företagen fritt ska kunna besluta hur deras produkter distribueras, under förutsättning att avtalen inte fastställer priser eller innehåller andra s.k. särskilt allvarliga begränsningar, och att både tillverkare och distributör inte har en marknadsandel som är större än 30 %. Godkända distributörer ska fritt kunna sälja via Internet utan inskränkningar i fråga om kvantitet, kundernas bostadsort och prisbegränsningar.

"Det är oerhört viktigt för EU:s ekonomiska konkurrenskraft och för konsumenterna att tillämpningen av konkurrensreglerna på leverans- och distributionsavtal är tydlig och förutsägbar. Distributörer bör fritt kunna tillgodose efterfrågan från konsumenterna, vare sig det sker i vanliga affärer eller på Internet. De regler som antas i dag kommer att se till att konsumenterna kan köpa varor och tjänster till bästa möjliga priser oavsett var de finns i EU, samtidigt som företag som saknar marknadsstyrka i huvudsak fritt får organisera sina försäljningsnätverk på det sätt de anser vara det bästa," sade kommissionens vice ordförande och konkurrens­kommissionär Joaquin Almunia.

Kommissionen har i dag antagit en ny förordning som ger ”gruppundantag” till distributions- och leveransavtal på olika nivåer i produktions- och distributions­kedjan. Det finns hundratusentals sådana "vertikala" avtal och revideringen av reglerna är därför viktig för företagen och för konsumenterna. Den nuvarande förordningen om undantag för grupper av vertikala avtal med åtföljande riktlinjer är 10 år gammal.

Tillverkarna har också i fortsättningen rätt att distribuera sina produkter som de vill. För att gruppundantaget ska komma dem till godo får de dock inte ha en marknadsandel som är större än 30 % och deras distributions- eller leveransavtal får inte innehålla några särskilt allvarliga begränsningar av konkurrensen, exempelvis fastställt återförsäljningspris eller återskapade hinder på Europeiska unionens inre marknad.

Genom de nya reglerna införs samma 30-procentiga tröskelvärde i fråga om marknadsandelar för distributörer och detaljister så att hänsyn tas till det faktum att vissa köpare också kan besitta marknadsstyrka med potentiellt negativa effekter på konkurrensen. Förändringen gynnar små och medelstora företag, vare sig de är tillverkare eller detaljister, som annars skulle ha varit utestängda från distributions­marknaden.

Detta innebär inte att avtal mellan företag med större marknadsandelar är olagliga. Det betyder bara att företagen måste göra en bedömning av om deras avtal innehåller konkurrensbegränsande klausuler och ifall de är motiverade.

De nya reglerna tar också specifikt upp frågan om försäljning on-line. Distributörer måste när de väl blivit auktoriserade fritt kunna sälja produkterna på sina webbsajter precis som de gör i sina traditionella affärer och fysiska försäljningsställen. Vid selektiv distribution innebär detta att tillverkarna inte får begränsa vilka kvantiteter som säjs via Internet eller ta ut högre priser för produkter som ska säljas on-line. I riktlinjerna klargörs vidare begreppen "aktiv" och "passiv" försäljning vid exklusiv distribution. Det kommer inte att vara godtagbart att avbryta transaktioner eller att leda vidare konsumenter som har knappat in kreditkortsuppgifter med en utländsk adress.

När de nya reglerna trätt i kraft kommer handlare nu att få en tydlig grund och incitament att utveckla online-verksamhet för att nå ut till och för att kunna nås av kunder i hela EU och till fullo utnyttja sig av den inre marknaden.

Givetvis kan tillverkare välja sina distributörer på grundval av kvalitetsstandarder för hur produkterna presenteras, oavsett om de arbetar off-line eller online. De får välja att bara sälja till handlare som har en eller flera vanliga affärer, så att konsumenterna rent fysiskt kan titta på och prova eller testa deras produkter. I detta avseende kommer kommissionen dock att vara särskilt uppmärksam på koncentrerade marknader som lågprisdetaljister – vare sig sådana som bara finns online eller traditionella – kanske inte har tillgång till.

De nya reglerna kommer att träda i kraft i juni och vara giltiga till 2022, med en ettårig övergångsfas.

Bakgrund

Den nuvarande gruppundantagsförordningen antogs 1999 och undantar avtal som följer EU:s konkurrensregler - artikel 101.3 i EU-fördraget.

Liksom de gamla reglerna syftar den nya gruppundantagsförordningen till att minska byråkratin för företag som saknar marknadsstyrka, speciellt små och medelstora företag.

Ett utkast till de nya reglerna publicerades i juli 2009 och den överväldigande reaktionen har varit att gruppundantagsförordningen på ett mycket bra sätt har minskat kostnaderna för att följa regelverket och byråkrati och samtidigt sett till att konsumenterna dragit nytta av valfriheten och priskonkurrensen. Kommissionen mottog drygt 150 inlägg.

Den nya gruppundantagsförordningen finns på följande adress: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

De närmare riktlinjerna kommer att offentliggöras när de olika språkversionerna har färdigställts.

Se Memo/10/138 som åtföljer detta pressmeddelande.


Side Bar