Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

V Bruseli 20. apríla 2010

Antitrustová oblasť: Komisia prijala revidované pravidlá hospodárskej súťaže v oblasti distribúcie tovarov a služieb

Európska komisia prijala nariadenie o skupinovej výnimke vzťahujúcej sa na dohody medzi výrobcami a distribútormi o predaji tovarov a služieb. Nariadenie a sprievodné usmernenia zohľadňujú rozvoj internetu ako hnacej sily predaja on-line a cezhraničného obchodu, ku ktorému došlo počas posledných desiatich rokov. Je to oblasť, ktorú chce Komisia podporiť, pretože zvyšuje ponuku pre spotrebiteľov a prináša vyššiu cenovú konkurenciu. Základnou zásadou naďalej je, že spoločnosti si môžu zvoliť spôsob distribúcie svojich produktov pod podmienkou, že ich dohody neobsahujú obmedzujúce ustanovenia týkajúce sa určovania cien alebo iné závažné obmedzenia a trhový podiel výrobcu ani distribútora nepresahuje 30 %. Schválení distribútori môžu prostredníctvom internetu predávať bez obmedzenia, pokiaľ ide o množstvo, miesto, kde sa zákazník nachádza, a cenové obmedzenia.

Jasné a predvídateľné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na dohody o dodávkach a distribúcii má zásadný význam pre konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ a blaho spotrebiteľa. Distribútori by mali mať možnosť uspokojiť dopyt spotrebiteľov, či už v tradičných „kamenných“ obchodoch, alebo prostredníctvom internetu. Dnes prijaté pravidlá zaistia, že spotrebitelia budú mať možnosť nakupovať tovary a služby za najlepšie dostupné ceny bez ohľadu na to, v ktorej časti EÚ sa nachádzajú, a súčasne umožnia spoločnostiam bez trhovej sily zorganizovať svoje predajné siete podľa vlastných predstáv,“ vyhlásil podpredseda Komisie a komisár pre hospodársku súťaž Joaquin Almunia.

Komisia dnes prijala nové nariadenie, ktorým sa ustanovuje skupinová výnimka pre dohody o distribúcii a dodávkach na rôznych úrovniach výrobného a distribučného reťazca. Takýchto "vertikálnych“ dohôd existujú státisíce, a preto je revízia pravidiel dôležitá pre podnikateľskú sféru ako aj pre spotrebiteľov. Súčasné nariadenie o skupinovej výnimke pre vertikálne obmedzenia a sprievodné usmernenia sú staré desať rokov.

Výrobcovia môžu naďalej voľne rozhodovať o spôsobe distribúcie svojich produktov. Avšak na to, aby mohli využiť skupinovú výnimku, ich trhový podiel nesmie presiahnuť 30 % a ich dohody o distribúcii a dodávkach nesmú obsahovať žiadne závažné obmedzenia hospodárskej súťaže, ako je napríklad stanovovanie predajných cien alebo obnovenie prekážok jednotného trhu Európskej únie.

V rámci nových pravidiel sa zavádza rovnaký hraničný trhový podiel vo výške 30 % pre distribútorov a maloobchodných predajcov, aby sa zohľadnila skutočnosť, že niektorí kupujúci môžu tiež disponovať trhovou silou s možnými negatívnymi účinkami na hospodársku súťaž. Táto zmena je prospešná pre malé a stredné podniky, a to či už ide o výrobcov, alebo o maloobchodných predajcov, ktorí by inak mohli byť vylúčení z distribučného trhu.

To však neznamená, že dohody medzi spoločnosťami s väčším podielom na trhu sú protiprávne. Takéto spoločnosti len musia posúdiť, či ich dohody obsahujú obmedzujúce ustanovenia a či sú tieto ustanovenia odôvodnené.

Nové pravidlá tiež osobitne riešia otázku predaja on-line. Distribútori, ktorí sa stanú autorizovanými distribútormi, musia mať možnosť voľne predávať na svojich webových stránkach rovnako, ako to môžu robiť vo svojich tradičných obchodoch a na fyzických predajných miestach. V prípade selektívnej distribúcie to znamená, že výrobcovia nemôžu obmedziť množstvá predávané cez internet alebo účtovať vyššie ceny za produkty, ktoré sa majú predávať on-line. V usmerneniach sa tiež objasňuje koncepcia „aktívnych“ a „pasívnych“ predajov v rámci výhradnej distribúcie. Ukončenie transakcie alebo presmerovanie spotrebiteľov po tom, ako zadali údaje o svojej kreditnej karte obsahujúce zahraničnú adresu, nebudú prípustné.

Po nadobudnutí platnosti nových pravidiel budú mať obchodní zástupcovia jasný základ a motiváciu rozvíjať aktivity on-line s cieľom osloviť zákazníkov v celej EÚ, stať sa pre týchto zákazníkov dosiahnuteľnými, a tak naplno využiť výhody vnútorného trhu.

Výrobcovia si samozrejme môžu vybrať distribútorov na prezentáciu svojich produktov na základe kvalitatívnych kritérií bez ohľadu na to, či títo distribútori vykonávajú svoju činnosť on-line alebo nie. Môžu sa rozhodnúť, že budú tovar predávať len obchodným zástupcom, ktorí majú jeden alebo viacero „kamenných“ obchodov, aby mali spotrebitelia možnosť fyzicky vidieť a vyskúšať alebo otestovať ich produkty. Komisia však v tejto súvislosti bude venovať osobitnú pozornosť koncentrovaným trhom, na ktoré diskontní predajcovia – či už ide o on-line alebo o tradičných predajcov – nemusia mať prístup.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť v júni a budú platné až do roku 2020 s jednoročným prechodným obdobím.

Kontext

Súčasné nariadenie o skupinovej výnimke bolo prijaté v roku 1999 a udeľuje sa ním výnimka dohodám, ktoré sú v súlade s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže – t. j. článkom 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Cieľom nového nariadenia o skupinovej výnimke je, rovnako ako to bolo v prípade starých pravidiel, znížiť regulačnú záťaž spoločností bez trhovej sily, a to najmä malých a stredných podnikov.

Návrh nových pravidiel bol uverejnený v júli 2009 a vo veľkej väčšine reakcií bol vyjadrený názor, že nariadenie o skupinovej výnimke je úspechom, pokiaľ ide o znižovanie byrokracie a nákladov súvisiacich s dodržiavaním predpisov, pričom zároveň spotrebiteľom zaisťuje výhody vyplývajúce z možnosti voľby a cenovej konkurencie. Komisia dostala viac ako 150 príspevkov.

Nové nariadenie o skupinovej výnimke je dostupné na stránke: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

Podrobné usmernenia budú uverejnené po finalizácii jednotlivých jazykových znení.

Pozri Q&A Memo/10/138, ktoré je pripojené k tejto tlačovej správe.


Side Bar