Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Bruksela, dnia 20 kwietnia 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym – Komisja przyjmuje zmienione reguły konkurencji dotyczące dystrybucji towarów i usług

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych dla porozumień między wytwórcami i dystrybutorami dotyczących sprzedaży produktów i usług. W rozporządzeniu i towarzyszących mu wytycznych uwzględniono fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat Internet stał się znaczącą siłą w dziedzinie sprzedaży on-line i handlu ponadgranicznym. Komisja pragnie wspierać to zjawisko, dzięki któremu zwiększa się oferowany klientom wybór i konkurencja cenowa. W dalszym ciągu ma obowiązywać podstawowa zasada, że przedsiębiorstwa mogą dowolnie decydować o sposobie dystrybucji swoich produktów pod warunkiem, że zawierane przez nie porozumienia nie obejmują ustalania cen lub innych tego typu najpoważniejszych ograniczeń konkurencji oraz że ani wytwórca ani dystrybutor nie posiadają więcej niż 30 % udziałów w rynku. Zatwierdzeni dystrybutorzy mogą prowadzić sprzedaż w Internecie bez ograniczeń co do ilości towaru, miejsca, gdzie znajduje się klient czy też cen.

„Jasne i przewidywalne stosowanie reguł konkurencji w odniesieniu do porozumień w sprawie dostawy i dystrybucji jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności gospodarki UE i dobra konsumentów. Dystrybutorzy powinni mieć wybór, gdzie chcą zaspokajać żądania klientów: we własnym sklepie czy przez Internet. Przyjęte dzisiaj reguły zapewnią klientom możliwość nabycia towarów i usług po najkorzystniejszej cenie niezależnie od tego, gdzie na terenie UE klienci ci się znajdują. Jednocześnie przedsiębiorstwa bez władzy rynkowej zyskają możliwość zorganizowania swojej sieci sprzedaży w sposób, który uważają za najodpowiedniejszy”, stwierdził wiceprzewodniczący Komisji i komisarz ds. konkurencji, Joaquin Almunia.

Komisja przyjęła dzisiaj nowe rozporządzenie, które „wyłącza grupowo” porozumienia w sprawie dostawy i dystrybucji na różnych etapach łańcucha produkcji i dystrybucji. Takich porozumień „pionowych” istnieją setki tysięcy, dlatego zmiana przepisów ma duże znaczenie dla przedsiębiorstw i konsumentów Istniejące rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień wertykalnych (VRBER) i towarzyszące mu wskazówki mają już dziesięć lat.

Wytwórcy mogą swobodnie decydować o sposobie dystrybucji swoich wyrobów. Jednak aby móc swobodnie korzystać z wyłączeń grupowych ich udział w rynku nie może przekraczać 30 %, a zawarte przez nich porozumienia w sprawie dystrybucji lub dostaw nie mogą zawierać żadnych ograniczeń konkurencji z kategorii najpoważniejszych, takich jak ustalanie cen sprzedaży czy ponowne tworzenie barier wejścia na jednolity rynek Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami próg 30 % udziału w rynku obowiązuje zarówno dystrybutorów jak i detalistów. W ten sposób uwzględniony zostaje fakt, że także niektórzy nabywcy mogą dysponować pewnym rodzajem władzy rynkowej o negatywnym wpływie na konkurencję. Zmiana ta jest z korzyścią dla małych i średnich (MŚP) – wytwórców czy detalistów – którzy w inny sposób mogliby zostać wykluczeni z rynku dystrybucji.

Nie oznacza to, że porozumienia między przedsiębiorstwami o wyższych udziałach w rynku są nielegalne. Muszą one jedynie ocenić, czy zawarte przez nie porozumienia nie zawierają klauzul ograniczających, a jeżeli tak, to czy są one uzasadnione.

Nowe reguły odnoszą się także wyraźnie do kwestii sprzedaży on-line. Po zatwierdzeniu dystrybutorzy mają mieć możliwość prowadzić na swojej stronie internetowej sprzedaż tak samo, jak by to robili w tradycyjnym sklepie lub punkcie sprzedaży. Jeśli chodzi o selektywną dystrybucję oznacza to, że wytwórcy nie mogą ograniczać ilości sprzedawanych przez Internet ani żądać wyższej ceny za produkty sprzedawane w Internecie. Wytyczne wyjaśniają dalej pojęcia sprzedaży „aktywnej” i „pasywnej” w przypadku dystrybucji wyłącznej. Przerywanie transakcji lub automatyczne przekierowanie konsumenta, który podał dane swojej karty kredytowej wskazujące, że znajduje się on w innym kraju, nie będzie dozwolone.

Z obowiązywaniem nowych reguł handlowcy uzyskają nową jasną podstawę i zachętę do rozwijania działalności w Internecie umożliwiającej im dostęp do klientów – a klientom do nich – na terenie całej UE i pełne korzystanie z rynku wewnętrznego.

Oczywiście wytwórcy mają prawo wybierać dystrybutorów w oparciu o normy jakości odnoszące się do prezentacji produktów niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż w sklepie czy on-line. Mogą postanowić sprzedawać swoje wyroby wyłącznie tym handlowcom, którzy mają jeden lub kilka sklepów, aby konsumenci mogli ich produkty zobaczyć w naturze i wypróbować. Jednak w tym względzie Komisja będzie szczególnie zwracać uwagę na skoncentrowane rynki, do których sklepy dyskontowe (prowadzące działalność tylko w Internecie lub tradycyjną) mogą nie mieć dostępu.

Nowe reguły wejdą w życie w czerwcu i z rocznym okresem przejściowym będą obowiązywać do 2022 r.

Kontekst

Aktualne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych pochodzi z 1999 r. i dotyczy porozumień zgodnych z regułami konkurencji UE na podstawie art. 101 ust. 3 Traktatu UE.

Podobnie jak w przypadku starych reguł, nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych ma na celu zmniejszenie obciążenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw nie posiadających władzy rynkowej, zwłaszcza dla MŚP.

Projekt nowych reguł opublikowano w lipcu 2009 r. i przeważająca ilość dotyczących ich uwag świadczyła o tym, że wspomniane rozporządzenie z powodzeniem ogranicza koszty zachowania zgodności z rynkiem wewnętrznym i ciężar administracyjny, gwarantując jednocześnie konsumentom większy wybór i bardziej konkurencyjne ceny. Komisja otrzymała ponad 150 uwag.

Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

Szczegółowe wytyczne zostaną opublikowane po przygotowaniu wszystkich wersji językowych.

Zobacz Q&A Memo/10/138 towarzyszące niniejszej publikacji prasowej.


Side Bar