Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Bryssel 20. huhtikuuta 2010

Komissio uudisti tavaroiden ja palveluiden jakeluun sovellettavat kilpailusäännöt

Euroopan komissio on hyväksynyt asetuksen, jolla myönnetään ryhmäpoikkeus valmistajien ja jakelijoiden välisille tavaroiden ja palveluiden myyntiä koskeville sopimuksille. Asetuksessa ja siihen liittyvissä suuntaviivoissa otetaan huomioon internetin kehittyminen viimeisen vuosikymmenen aikana verkkokaupan ja rajat ylittävän kaupan voimatekijäksi. Komissio haluaa edistää tällaista kauppaa, sillä se lisää kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja hintakilpailua. Pääperiaatteena on jatkossakin, että yritykset voivat vapaasti päättää, miten niiden tuotteita jaellaan, kunhan sopimuksiin ei sisälly hintojen määräämistä tai muita vakavimpia kilpailunrajoituksia. Lisäksi edellytetään, että valmistajan ja jakelijan markkinaosuus ei saa olla yli 30 prosenttia. Valtuutetut jakelijat voivat käydä verkkokauppaa vapaasti, eikä myyntimääriä, asiakkaiden asuinpaikkaa tai hintoja koskevia rajoituksia aseteta.

"Kilpailusääntöjen selkeä ja ennakoitava soveltaminen toimitus- ja jakelusopimuksiin on olennaista EU:n kansantalouksien kilpailukyvyn ja kuluttajien hyvinvoinnin kannalta. Jakelijoiden olisi pystyttävä täyttämään vapaasti kulutuskysyntä, joko varsinaisten liiketilojen välityksellä tai verkkokaupan avulla. Tänään hyväksytyillä säännöillä varmistetaan, että kuluttajat voivat ostaa tavaroita ja palveluita parhaaseen hintaan riippumatta siitä, missä EU-maassa he asuvat. Samalla yritykset, joilla ei ole markkinavoimaa, voivat periaatteessa vapaasti järjestää myyntiverkostonsa haluamallaan tavalla", selittää komission varapuheenjohtaja, kilpailukomissaari Joaquin Almunia.

Komissio on tänään hyväksynyt uuden asetuksen, jolla myönnetään "ryhmäpoikkeus" tuotanto- ja jakeluketjun eri tasot kattaville jakelu- ja toimitussopimuksille. Tällaisia ns. vertikaalisia sopimuksia on satojatuhansia, ja sen vuoksi näiden sääntöjen tarkistaminen on tärkeää yrityksille ja kuluttajille. Voimassa oleva vertikaalisia rajoituksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus ja siihen liittyvät suuntaviivat ovat jo 10 vuotta vanhoja.

Valmistajat voivat vapaasti päättää, miten ne hoitavat tuotteidensa jakelun. Jotta ne kuuluisivat ryhmäpoikkeuksen piiriin, niillä ei kuitenkaan saa olla yli 30 prosentin markkinaosuutta. Lisäksi niiden jakelu- tai toimitussopimuksiin ei saa sisältyä vakavimpia kilpailunrajoituksia, kuten jälleenmyyntihintojen määräämistä tai uusien rajojen luomista EU:n sisämarkkinoille.

Uusissa säännöissä asetetaan sama 30 prosentin markkinaosuusraja jakelijoille ja jälleenmyyjille, jotta voidaan ottaa huomioon se, että joillakin ostajilla voi myös olla mahdollisesti kielteisiä kilpailuvaikutuksia aiheuttavaa markkinavoimaa. Tämä uudistus hyödyttää pk-yrityksiä, ovat ne sitten valmistajia tai jälleenmyyjiä, sillä ne voisivat muuten jäädä jakelumarkkinoiden ulkopuolelle.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sellaisten yritysten väliset sopimukset, joiden markkinaosuus ylittää kyseisen rajan, olisivat laittomia. Yritysten on vain arvioitava, sisältävätkö sopimukset kilpailua rajoittavia lausekkeita ja voivatko rajoitukset olla perusteltuja.

Uusissa säännöissä käsitellään erikseen verkkokauppaan liittyviä näkökohtia. Kun jakelijat ovat saaneet valtuutuksen, ne saavat käyttää myyntiin vapaasti verkkosivustojaan perinteisten liiketilojen ja myyntipisteiden tapaan. Valikoivassa jakelussa valmistajat eivät voi rajoittaa internetin kautta myytyjen tuotteiden määrää tai veloittaa korkeampia hintoja verkkomyyntiin tarkoitetuista tuotteista. Suuntaviivoissa selvennetään myös yksinmyyntiin sovellettavia "aktiivisen" ja "passiivisen" myynnin käsitteitä. Ostotapahtumien päättäminen tai kuluttajien siirtäminen toiselle sivustolle, kun luottokorttitiedoissa esiintyykin ulkomainen osoite, ei ole sallittua.

Uudet säännöt antavat jälleenmyyjille selkeän toimintakentän ja kannustavat niitä kehittämään verkkokauppaa. Ne voivat saavuttaa asiakkaita ja olla asiakkaiden saavutettavissa koko EU:n tasolla ja hyödyntää näin täysimääräisesti sisämarkkinoita.

Valmistajat voivat tietysti valita jakelijansa tuotteiden esittelyä koskevien laatuvaatimusten perusteella riippumatta siitä, toimivatko jakelijat verkon ulkopuolella vai verkossa. Ne voivat päättää myydä vain jälleenmyyjille, joilla on vähintään yksi liiketila, jotta kuluttajilla on mahdollisuus tutustua tuotteisiin konkreettisesti ja testata niitä käytännössä. Komissio tarkkailee kuitenkin tämän suhteen erityisesti keskittyneitä markkinoita, joille pelkästään verkossa tai perinteisin keinoin toimivilla alennusmyymälöillä ei ehkä ole pääsyä.

Uudet säännöt tulevat voimaan kesäkuussa, ja niiden voimassaolo jatkuu vuoteen 2022. Sääntöjen muutosvaiheessa sovelletaan vuoden siirtymäkautta.

Taustaa

Nykyinen ryhmäpoikkeusasetus annettiin vuonna 1999. Se koskee kaikkia sopimuksia, jotka ovat EU:n kilpailusääntöjen eli perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan mukaisia.

Aikaisempien sääntöjen tapaan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen tavoitteena on vähentää sääntelyn aiheuttamia rasitteita yrityksille, joilla ei ole juurikaan markkinavoimaa, kuten pk-yritykset.

Uusien sääntöjen luonnos julkaistiin heinäkuussa 2009. Aikaisemman ryhmäpoikkeusasetuksen katsottiin yleisesti onnistuneen vähentämään täytäntöönpanokustannuksia ja byrokratiaa sekä varmistamaan samalla kuluttajien valinnanmahdollisuudet ja hyötymisen hintakilpailusta. Komissio sai yli 150 kommenttia luonnoksestaan.

Uuteen ryhmäpoikkeusasetukseen voi tutustua sivulla: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

Yksityiskohtaiset suuntaviivat julkaistaan, kun kaikki kieliversiot on saatu viimeisteltyä.

Ks. tämän tiedotteen lisäksi julkaistu Q&A Memo/10/138.


Side Bar