Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Brüssel, 20. aprill 2010

Uued konkurentsieeskirjad kaupade ja teenuste turustamiseks

Euroopa Komisjon võtnud vastu määruse, millega nähakse ette erandjuhud, mil tootjad ja turustajad tohivad sõlmida omavahel toodete ja teenuste müümiseks konkurentsialaseid kokkuleppeid. Määruses ja sellele lisatud suunistes on võetud arvesse Internetti, mille osatähtsus on tänu võrgus toimuvale müügile ja piiriülesele kaubandusele viimase kümne aastaga kasvanud. Komisjon soovib seda suundumust toetada, kuna see suurendab tarbijate valikuvõimalusi ja langetab hindu. Aluspõhimõtted jäävad samaks. Igal ettevõttel on õigus ise otsustada, kuidas ta tooteid turustab, tingimusel et ta ei sõlmi hinnakokkuleppeid ega sea muid raskekujulisi piiranguid. Ühtlasi ei tohi tootja ega turustaja turuosa ületada 30%. Internetis võivad volitatud turustajad müüa ilma koguseliste ja hinnapiiranguteta ning kliendi asukoht ei ole oluline.

Euroopa Komisjoni asepresident ja konkurentsivolinik Joaquín Almunia sõnul on ELi majanduse ja tarbijate heaolu jaoks ülioluline, et tarne- ja turustuskokkuleppeid käsitlevaid konkurentsieeskirju kohaldataks selgelt ja etteaimatavalt. „Turustajatel peaksid olema vabad käed klientide nõudluse rahuldamiseks, olgu tegu tava- või Interneti-kaubandusega. Täna vastu võetud eeskirjad lubavad ELi tarbijal oma asukohast sõltumata osta kaupu ja teenuseid parima võimaliku hinnaga. Turujõuta ettevõtetele jätavad eeskirjad turustusvõrgu korraldamiseks praktiliselt täieliku vabaduse.”

Komisjon võttis täna vastu uue „grupierandi” määruse, milles sätestatakse, millised turustus- ja tarnekokkulepped on tootmis- või turustamisahela eri tasanditel lubatud. Selliseid „vertikaalseid” kokkuleppeid on sadu tuhandeid ja seepärast oli nii ettevõtete kui ka tarbijate jaoks tähtis eeskirjad läbi vaadata. Eelmine vertikaalpiirangute grupierandi määrus ja selle juurde kuuluvad suunised olid juba 10 aastat vanad.

Tootjatele jääb endiselt õigus otsustada, kuidas nad tooteid turustavad. Selleks et nad kuuluksid nimetatud grupierandi alla, ei tohi nende turuosa siiski ületada 30%. Samuti ei tohi nende turustus- ega tarnekokkulepped sisaldada raskekujulisi konkurentsipiiranguid, nagu näiteks edasimüügihinna fikseerimine või tõkete loomine Euroopa Liidu ühtsel turul.

Uute eeskirjadega kehtestatakse sama turuosa ülempiir (30%) lisaks turustajatele ja jaekaubandusettevõtetele, sest mõnikord on ka ostja turuosa nii suur, et see võib kahjustada konkurentsi. See muutus on kasulik nii tootmisega kui ka jaekaubandusega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd), keda võiks vastasel korral ähvardada turustamisest väljatõrjumine.

See ei tähenda siiski, et suurema turuosaga ettevõtete kokkulepped oleksid ebaseaduslikud. Suurema turuosaga ettevõtted peavad lihtsalt hindama, kas nende kokkulepped sisaldavad konkurentsipiiranguid ja on põhjendatud.

Uutes eeskirjades käsitletakse konkreetselt ka Internetis toimuvat müüki. Volitatud turustajal peab olema õigus lisaks poodidele ja muudele tavamüügi punktidele kasutada müügiks ka veebisaite. See tähendab, et tootjad ei saa piirata Interneti kaudu müüdavate toodete kogust ega nõuda sellistelt toodetelt kõrgemat hinda (nn valikuline turustamine). Suunistes on veelgi selgitatud „aktiivse” ja „passiivse” müügi mõistet ainuõigusliku turustamise puhul. Enam ei ole lubatud tehingut katkestada või klienti ümber suunata sel põhjusel, et tema sisestatud krediitkaardi andmetest nähtub, et ta asub välisriigis.

Uute eeskirjade jõustumine annab turustajatele selge tugipunkti ja stiimuli Interneti-teenuste arendamiseks, et jõuda klientideni ja olla nende jaoks kättesaadav üle kogu ELi ning kasutada täielikult ära siseturu eeliseid.

Loomulikult võivad tootjad valida turustaja selle järgi, kui kvaliteetselt ta nende tooteid tutvustab, mitte selle järgi, kas ta kasutab tavalisi müügiviise või Internetti. Selleks et tarbija saaks toodetega vahetult tutvuda ja neid proovida, võivad tootjad otsustada müüa neid üksnes turustajatele, kellel on üks või mitu füüsilist müügipunkti. Sel juhul jälgib komisjon aga eriti hoolikalt, et ei tekiks kontsentreeritud turge, millele ei ole juurdepääsu nendel Interneti- või tavamüügi ettevõtetel, kes kauplevad soodushinnaga.

Uutel juunis jõustuvatel eeskirjadel on üheaastane üleminekuaeg ja need kehtivad kuni 2022. aastani.

Taust

Varasem grupierandi määrus võeti vastu 1999. aastal ja selle kohaselt tehakse erand kokkulepetele, mis on kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 101 lõikes 3 sätestatud konkurentsieeskirjadega.

Uue grupierandi määrusega soovitakse veelgi vähendada turujõuta ettevõtete, eriti VKEde halduskoormust.

Uute eeskirjade eelnõu avaldati 2009. aasta juulis ja selle kohta laekus komisjonile 150 arvamust. Arvamustes leiti valdavalt, et grupierandi määrus on edukalt kärpinud bürokraatiat ja kulusid, mis tulenevad vastavusnõuete täitmisest, ning samal ajal taganud tarbija jaoks valikuvõimaluse ja soodsad hinnad.

Uue grupierandi määruse leiab järgmiselt aadressilt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

Üksikasjalikud suunised avaldatakse pärast seda, kui need on lõplikul kujul olemas kõikides keeltes.

Vt koos käesoleva pressiteatega avaldatavaid vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (MEMO/10/138).


Side Bar