Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2010

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή θεσπίζει αναθεωρημένους κανόνες για τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και διανομέων για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κανονισμός και οι κατευθυντήριες γραμμές που τον συνοδεύουν λαμβάνουν υπόψη τη μεγάλη ανάπτυξη, κατά την τελευταία δεκαετία, των πωλήσεων και του διασυνοριακού εμπορίου μέσω του Διαδικτύου, εξέλιξη που η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει, δεδομένου ότι αυξάνει τις επιλογές των καταναλωτών και ευνοεί τον ανταγωνισμό τιμών. Αμετάβλητη παραμένει η βασική αρχή ότι οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα προϊόντα τους, εφόσον οι συμφωνίες που συνάπτουν δεν προβλέπουν ρυθμίσεις καθορισμού τιμών ή άλλους ιδιαίτερα σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού, και το μερίδιο αγοράς τόσο του παραγωγού όσο και του διανομέα δεν είναι μεγαλύτερο από 30%. Οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς είναι ελεύθεροι να πωλούν μέσω του Διαδικτύου χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τις ποσότητες των πωλούμενων προϊόντων, τον τόπο όπου βρίσκονται οι πελάτες ή τις τιμές.

«Η σαφής και προβλέψιμη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμφωνίες προμήθειας και διανομής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ και για την ευημερία των καταναλωτών. Οι διανομείς πρέπει να είναι ελεύθεροι να ικανοποιούν τη ζήτηση των καταναλωτών, είτε στα παραδοσιακά καταστήματα είτε μέσω του Διαδικτύου. Οι κανόνες που θεσπίσθηκαν σήμερα εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες στις καλύτερες διαθέσιμες τιμές, όπου κι αν βρίσκονται στην ΕΕ, ενώ συγχρόνως οι επιχειρήσεις χωρίς σημαντική ισχύ στην αγορά θα είναι ουσιαστικά ελεύθερες να οργανώνουν το δίκτυο των πωλήσεών τους με τον τρόπο που αυτές θεωρούν καλύτερο», δήλωσε ο Joaquin Almunia, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος σε θέματα ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις συμφωνίες διανομής και προμήθειας σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής και διανομής. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες «κάθετες» συμφωνίες και, συνεπώς, η αναθεώρηση των κανόνων είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ο παλαιός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τους κάθετους περιορισμός (ΚΑΚΚΠ) και οι κατευθυντήριες γραμμές που τον συνοδεύουν εκδόθηκαν πριν από δέκα χρόνια.

Οι παραγωγοί παραμένουν ελεύθεροι να αποφασίζουν πώς θα διανέμουν τα προϊόντα τους. Αλλά για να μπορούν να επωφεληθούν από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία, το μερίδιο αγοράς τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% και οι τυχόν συμφωνίες που συνάπτουν σχετικά με τη διανομή ή την προμήθεια των προϊόντων τους δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού, όπως καθορισμό της τιμής μεταπώλησης ή περιορισμούς που οδηγούν στην όρθωση νέων φραγμών στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νέοι κανόνες εισάγουν το ίδιο όριο του 30% όσον αφορά το μερίδιο αγοράς των διανομέων και των λιανοπωλητών, για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι και ορισμένοι αγοραστές ενδέχεται να έχουν ισχύ στην αγορά με δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό. Αυτή η αλλαγή είναι ευνοϊκή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είτε ανήκουν στον τομέα της παραγωγής είτε του λιανικού εμπορίου, οι οποίες διαφορετικά θα αποκλείονταν ενδεχομένως από την αγορά διανομής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων με μεγαλύτερα μερίδια αγοράς είναι παράνομες. Σημαίνει απλώς ότι πρέπει να εξετάζουν κατά πόσο οι συμφωνίες τους περιέχουν περιοριστικές ρήτρες και εάν μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένες.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης ειδικές ρυθμίσεις για το ζήτημα των διαδικτυακών πωλήσεων. Εφόσον είναι εξουσιοδοτημένοι, οι διανομείς πρέπει να είναι ελεύθεροι να πωλούν από τους διαδικτυακούς τους τόπους, όπως και από τα παραδοσιακά τους καταστήματα και τα συμβατικά σημεία πώλησης. Για την επιλεκτική διανομή, αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να περιορίζουν τις ποσότητες που πωλούνται μέσω του Διαδικτύου ή να επιβάλλουν υψηλότερες τιμές για τις πωλήσεις αυτές. Στις κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζονται επίσης οι έννοιες των «ενεργητικών» και «παθητικών» πωλήσεων για την αποκλειστική διανομή. Δεν επιτρέπεται πλέον η διακοπή της συναλλαγής ή η αυτόματη παραπομπή πελατών σε άλλο δικτυακό τόπο, αφού έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, όταν η διεύθυνσή τους είναι στο εξωτερικό.

Με τους νέους κανόνες που τίθενται σε εφαρμογή, οι διανομείς θα διαθέτουν τώρα μια σαφή βάση και κίνητρα για την ανάπτυξη διαδικτυακών δραστηριοτήτων για να προσεγγίζουν πελάτες, αλλά και να προσεγγίζονται από πελάτες, σε όλη την ΕΕ και να αξιοποιούν πλήρως την εσωτερική αγορά.

Οι παραγωγοί μπορούν ασφαλώς να επιλέγουν διανομείς με βάση ποιοτικά κριτήρια για την παρουσίαση των προϊόντων, ανεξαρτήτως εάν ασκούν δραστηριότητες εκτός ή εντός του Διαδικτύου. Εάν το επιθυμούν, μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους μόνο σε εμπόρους που έχουν παραδοσιακά καταστήματα, έτσι ώστε οι πελάτες να βλέπουν και να δοκιμάζουν τα προϊόντα τους. Ωστόσο, σχετικά με την πτυχή αυτή, η Επιτροπή θα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις αγορές με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, στις οποίες ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση τα εκπτωτικά καταστήματα είτε λειτουργούν μέσω Διαδικτύου είτε παραδοσιακά.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο και θα ισχύουν έως το 2022, με μεταβατική περίοδο ενός έτους.

Ιστορικό

Ο παλαιός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία εκδόθηκε το 1999 και απαλλάσσει τις συμφωνίες που είναι συμβατές με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ (άρθρο 101 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΕ).

Όπως και οι παλαιοί κανόνες, ο νέος ΚΑΚ αποσκοπεί στη μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, ιδίως τις ΜΜΕ.

Σχέδιο των νέων κανόνων δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2009 και, κατά γενική ομολογία των ενδιαφερομένων φορέων, ο ΚΑΚ θεωρήθηκε αποτελεσματικός για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και της γραφειοκρατίας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως οφέλη για τους καταναλωτές όσον αφορά το φάσμα επιλογών και τον ανταγωνισμό τιμών. Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 150 απαντήσεις.

Ο νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία υπάρχει στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

Οι αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές θα δημοσιευτούν μετά την οριστικοποίηση των κειμένων στις διάφορες γλώσσες.

Βλ. Q&A Memo/10/138 που συνοδεύει το παρόν δελτίο τύπου.


Side Bar