Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Bruxelles, den 20. april 2010

Konkurrence: Kommissionen har revideret reglerne for distribution af varer og tjenester

Europa-Kommissionen har vedtaget en gruppefritagelsesforordning for aftaler mellem producenter og distributører om salg af varer og tjenester. Forordningen og de tilhørende retningslinjer tager hensyn til den udvikling, der er sket gennem de seneste 10 år i relation til internettets betydning for køb og salg på tværs af grænserne, hvilket er noget, som Kommissionen gerne vil fremme, da det giver forbrugerne større valgmuligheder og fremmer priskonkurrence. Grundprincippet er fortsat, at virksomhederne frit kan bestemme, hvordan deres produkter skal distribueres, forudsat at deres aftaler ikke indeholder visse prisbindings- eller andre konkurrenceskadelige klausuler, og på betingelse af, at hverken producenten eller distributøren har en markedsandel på over 30 %. Autoriserede forhandlere skal frit kunne sælge via internettet uden begrænsninger med hensyn til mængde, kundens bopæl eller pris.

"Det er af afgørende betydning for EU-økonomiens konkurrenceevne og forbrugernes velfærd, at konkurrencereglerne anvendes på leverings- og distributionsaftaler på en klar og forudsigelig måde. Distributørerne bør frit kunne imødekomme forbrugernes efterspørgsel, hvad enten det foregår i en butik eller via internettet. De regler, vi i dag har vedtaget, vil sikre, at forbrugerne vil kunne købe varer og tjenester til de bedst mulige priser, uanset hvor i EU de befinder sig, samtidig med at virksomheder, der ikke har en stærk markedsposition, fortsat frit vil kunne tilrettelægge deres salgsnet, som de ønsker det", udtalte Kommissionens næstformand og konkurrencekommissær, Joaquin Almunia.

Kommissionen har i dag vedtaget en ny forordning, der "gruppefritager" distributions- og leveringsaftaler indgået i forskellige led i produktions- og distributionskæden. Sådanne vertikale aftaler findes der mange hundrede tusinde af, og denne revision af reglerne har derfor stor betydning for erhvervslivet og forbrugerne. Den hidtidige gruppefritagelsesforordning for vertikale begrænsninger og de tilhørende retningslinjer er 10 år gamle.

Producenterne kan fortsat selv bestemme, hvordan de vil distribuere deres produkter. Men for at kunne falde ind under gruppefritagelsen, må de ikke have en markedsandel på over 30 %, og deres distributions- eller leveringsaftaler må ikke indeholde nogen af de alvorlige konkurrencebegrænsninger såsom detailprisbinding eller klausuler, der rejser nye barrierer på EU's indre marked.

I betragtning af, at nogle købere også kan være i besiddelse af markedsstyrke med de deraf følgende negative virkninger for konkurrencen, er der i de nye regler indført den samme markedsandelsgrænse – 30 % - for distributører og detailforhandlere. Denne ændring tilgodeser små og mellemstore virksomheder, såvel producenter som detailforhandlere, som ellers kunne blive lukket ude fra distributionsmarkedet.

Det betyder imidlertid ikke, at aftaler mellem virksomheder med en højere markedsandel altid er ulovlige. Men blot, at de skal vurdere, om deres aftaler indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser, og om disse i så fald kan være berettigede.

De nye regler tager også helt konkret fat på internetsalg. Når en forhandler er blevet autoriseret, må han frit kunne sælge via internettet på samme måde som i en traditionel butik. For selektiv distribution indebærer det, at producenterne ikke må begrænse de mængder, der må sælges via internettet, eller beregne højere priser for varer, der vil blive solgt på nettet. Retningslinjerne indeholder en nærmere afklaring af begreberne "aktivt" og "passivt" salg i relation til eksklusiv distribution. Det vil ikke blive accepteret, at transaktionen afsluttes, eller at kunderne omdirigeres, når de har indtastet kreditkortoplysninger, der viser, at de har bopæl i udlandet.

Med de nye regler har forhandlerne fået et klart grundlag og et incitament til at udvikle deres internetaktiviteter for at nå ud til kunder overalt i EU og få det fulde udbytte af det indre marked.

Det er klart, at producenterne kan udvælge deres distributører på basis af kvalitetskrav til den måde, hvorpå produkterne præsenteres, uanset om de sælger via internettet eller ej. De kan f.eks. beslutte kun at sælge til forhandlere, der har en eller flere regulære butikker, for at sikre, at kunderne kan se deres produkter i virkeligheden og teste eller prøve dem. Men i den henseende vil Kommissionen være særlig opmærksom, når der er tale om koncentrerede markeder, som discountforhandlere – hvad enten de sælger fra en butik eller via nettet – måske ikke har adgang til.

De nye regler træder i kraft i juni og gælder frem til 2022, med en etårig overgangsperiode.

Baggrund

Den nuværende gruppefritagelsesforordning blev vedtaget i 1999 og indeholder fritagelse for alle aftaler, der stemmer overens med EU's konkurrenceregler – EU-traktatens artikel 101, stk. 3.

Ligesom de hidtidige regler tager den nye gruppefritagelsesforordning sigte på at lempe reguleringsbyrderne for virksomheder, der ikke er i besiddelse af markedsstyrke, især for små og mellemstore virksomheder.

Et udkast til de nye regler blev offentliggjort i juli 2009, og den langt overvejende reaktion var, at gruppefritagelsesforordningen har været en succes - den har mindsket bureaukratiet og nedbragt virksomhedernes omkostninger ved at overholde reglerne, samtidig med at den har givet forbrugerne øgede valgmuligheder og større priskonkurrence. Kommissionen modtog over 150 høringssvar.

Den nye gruppefritagelsesforordning findes på ¤

De detaljerede retningslinjer vil blive offentliggjort, så snart de er blevet oversat til de forskellige sprog.

Se også Q&A Memo/10/138, der udsendes sammen med denne pressemeddelelse.


Side Bar