Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/445

Брюксел, 20 април 2010 г.

Антитръстови производства: Комисията приема преразгледани правила за конкуренция относно дистрибуцията на стоки и услуги

Европейската комисия прие Регламент за групово освобождаване на споразумения между производители и дистрибутори за продажбата на продукти и услуги. В регламента и придружаващите го Насоки се вземат предвид развитието на интернет през последните 10 години като фактор за онлайн продажби и трансгранична търговия — нещо, което Комисията желае да насърчи, тъй като то разширява избора на потребителя и ценовата конкуренция. Запазва се основният принцип, според който предприятията са свободни да решат как техните продукти ще бъдат разпространявани при условие, че споразуменията между тях не съдържат фиксиране на цени или други водещи ограничения, и както производителят, така и дистрибуторът не притежават повече от 30 % пазарен дял. Оторизирани дистрибутори могат да продават в интернет без ограничение на количествата, местонахождението на клиентите и ограничения върху цените.

Ясно и предвидимо прилагане на правилата за конкуренция към споразуменията за доставка и дистрибуция е от основно значение за конкурентоспособността на икономиката на ЕС и за благополучието на потребителя. Дистрибуторите трябва да са свободни да удовлетворят търсенето на потребителите, независимо дали това става в традиционни магазини или по интернет. Приетите днес правила ще гарантират, че потребителите могат да купуват стоки и услуги на най-добрите цени, където и да се намират в ЕС, като същевременно предприятията без пазарна сила ще останат в основни линии свободни да организират мрежата си за продажби както намерят за най-добре“, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар по конкуренцията Хоакин Алмуния.

Днес Комисията прие нов регламент, който „освобождава групово“ споразумения за дистрибуция и доставка на различни нива от веригата за производство и дистрибуция. Съществуват стотици хиляди такива „вертикални“ споразумения и затова преразглеждането на правилата е важно за бизнеса и потребителите. Регламентът за групово освобождаване по отношение на вертикалните ограничения и съответните насоки съществуват от 10 години.

Производителите остават свободни да решат как да разпространяват продуктите си. Но за да могат да се възползват от груповото освобождаване, те не трябва да имат пазарен дял, превишаващ 30 %, и споразуменията им за дистрибуция или доставки не могат да съдържат водещи ограничения за конкуренцията, като фиксиране на препродажни цени или създаване на бариери пред единния пазар на Европейския съюз.

С новите правила се въвежда праг от 30 % пазарен дял както за дистрибуторите, така и за търговците на дребно, за да се вземе предвид факта, че някои купувачи също могат да имат пазарна сила с потенциално отрицателно въздействие върху конкуренцията. Тази промяна е от полза за малките и средни предприятия (МСП), независимо дали са производители или търговци на дребно, които в противен случай биха могли да бъдат изключени от дистрибуционния пазар.

Това не означава, че споразумения между предприятия с по-висок пазарен дял са незаконни. Това означава само, че те трябва да преценят дали техните споразумения съдържат ограничителни клаузи и дали те могат да бъдат оправдани.

Новите правила също са специфично насочени към въпроса за онлайн продажбите. След като веднъж са оторизирани, дистрибуторите трябва да са свободни да продават чрез своите уебсайтове по същия начин, както продават в традиционни магазини и физически пунктове за продажба. При селективната дистрибуция това означава, че производителите не могат да ограничат количествата, продавани чрез интернет, или да продават на по-високи цени продуктите си онлайн. В насоките се доизяснява значението на „активни“ и „пасивни“ продажби при изключителната дистрибуция. Прекратяване на транзакции или пренасочване на клиенти, след като те са въвели детайлите на кредитната си карта, показващи чуждестранен адрес, няма да се приема.

С влизането в сила на новите правила търговците ще разполагат с ясна основа и поощрения за развитие на онлайн дейност, за да достигнат и да бъдат достигнати от клиенти от целия ЕС и да се възползват напълно от вътрешния пазар.

Разбира се производителите могат да избират дистрибутори въз основа на стандарти за качество за представянето на продукти, независимо дали действат офлайн или онлайн. Те могат да решат да продават само на търговци, които имат един или повече традиционни магазини, така че клиентите да могат реално да видят и изпробват продуктите им. В това отношение обаче Комисията ще обърне специално внимание на концентрираните пазари, до които нискотарифните разпространители, било то само онлайн или традиционни такива, нямат достъп.

Новите правила ще влязат в сила през юни и ще бъдат валидни до 2022 г. с преходен период от една година.

История на досието

Настоящият регламент за групово освобождаване беше приет през 1999 г. и с него се освобождават споразумения, които спазват правилата за конкуренция на ЕС — член 101, параграф 3 от Договора за ЕС.

Както с предишните правила, така и с новия регламент за групово освобождаване се цели да се намали регулаторната тежест за предприятията без пазарна сила, по-специално МСП.

Проект за новите правила беше публикуван през юли 2009 г. и преобладаващата реакция бе, че регламентът е постигнал успех в намаляването на разходите за привеждане в съответствие с правилата и на бюрокрацията, като същевременно е гарантирал, че потребителите се възползват от по-богат избор и ценова конкуренция. Комисията получи над 150 становища.

Новият регламент за групово освобождаване може да се намери на: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html

Подробните насоки ще бъдат публикувани след финализирането на отделните езикови версии.

Вж. В&О Memo/10/138, което придружава това съобщение за медиите.


Side Bar