Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE CS PL

IP/10/441

V Bruseli 19. apríla 2010

Poľsko, Česká republika a Slovensko si v rokoch 2011 − 2013 rozdelia navyše 1 miliardu EUR zo štrukturálnych fondov

Poľsko dostane zo štrukturálnych fondov navyše 633 miliónov EUR, Česká republika 237 miliónov EUR a Slovensko 138 miliónov EUR. Toto navýšenie je priamym dôsledkom silnejšieho hospodárskeho rastu, než s akým sa počítalo v prognózach pre tieto krajiny. V medziinštitucionálnej dohode o finančnom rámci na obdobie rokov 2007 – -2013 medzi Parlamentom, Radou a Komisiou sa predpokladali automatické úpravy pre krajiny, ktorých HDP sa počas obdobia 2007 − 2009 kumulatívne odchýlil o 5 % v porovnaní s prognózami počas prípravy návrhu tohto rámca. . Hospodársky rast Poľska bol počas tohto obdobia o 8 % vyšší než prognóza, zatiaľ čo hospodársky rast Slovenska bol o 10,8 % a Českej republiky o 7,5 % vyšší, než sa očakávalo.

Vo svojom komentári k tomuto rozhodnutiu komisár pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski povedal: „Blahoželáme týmto krajinám, že sa im napriek zložitým podmienkam podarilo tak presvedčivo prekonať prognózy rastu vypracované v roku 2005. Tieto finančné zdroje im pomôžu modernizovať ich hospodárstva a pripraviť sa na budúcnosť.“

Johannes Hahn, komisár zodpovedný za regionálnu politiku, dodal: „Vyššia miera rastu, než sa očakávala pre Poľsko, Českú republiku a Slovensko, bola rozhodne sčasti dosiahnutá vďaka prideleným prostriedkom zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu týmto trom členským štátom. Z toho jasne vyplýva, že politika súdržnosti EÚ prispieva k hospodárskemu rastu v krajinách, ktorým boli tieto prostriedky pridelené. Som presvedčený, že tieto prostriedky navyše, ktoré tieto krajiny budú dostávať počas nasledujúcich 3 rokov, budú využité v rovnakom duchu a s rovnakou účinnosťou“.

336 miliónov EUR ročne počas obdobia 2011 − 2013

Tri krajiny si rozdelia finančný balík v hodnote približne 1 miliardy EUR. Táto suma je výsledkom výpočtu, ktorý zohľadňuje „nevyčerpané prostriedky“ (sumy, ktoré boli plánované, ale sa nevyčerpali) porovnané so stropmi stanovenými pre politiku súdržnosti na roky 2007 − 2010 Každá krajina dostane sumu úmernú k jej pôvodne prideleným rozpočtovým prostriedkom v rámci podokruhu 1b (politika súdržnosti).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Finančné prostriedky budú rovnako rozdelené počas rokov 2011 − 2013, t. j. ročne 336 mil. EUR.

Nové finančné prostriedky navyše k súčasným stropom

Sumy pridelené týmto trom krajinám sa pripočítajú k súčasným stropom v rámci podokruhu 1b finančného rámca, čím sa zvýši celková suma pre tento podokruh z 347 407 mil. EUR na 348 415 mil. EUR na obdobie 2007 − 2013.

Táto automatická úprava si nevyžaduje súhlas Rady a Parlamentu.

Poznámka pre vydavateľov

V bode 17 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa uvádza, že „ak sa preukáže, že kumulovaný HDP na roky 2007 – 2009 akéhokoľvek členského štátu sa odchýlil o viac ako +/– 5 % od kumulovaného HDP odhadovaného počas prípravy návrhu tejto dohody, Komisia upraví vo svojej technickej úprave na rok 2011 sumy pridelené z fondov na podporu kohézie tomuto členskému štátu na toto obdobie...“. V bode 17 sa ďalej uvádza prvé obmedzenie, a to že celkový čistý výsledok týchto úprav, pozitívny alebo negatívny, nesmie presiahnuť 3 miliardy EUR, a najmä druhé obmedzenie, podľa ktorého, ak je čistý výsledok pozitívny, „celkové dodatočné zdroje sú obmedzené na úrovni nižšieho čerpania prostriedkov v porovnaní so stropmi pre podokruh 1b na roky 2007 – 2010“.

TABLE 2: FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 ADJUSTED FOR 2011 AND POINT 17

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar