Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS PL

IP/10/441

V Bruseli 19. apríla 2010

Poľsko, Česká republika a Slovensko si v rokoch 2011 − 2013 rozdelia navyše 1 miliardu EUR zo štrukturálnych fondov

Poľsko dostane zo štrukturálnych fondov navyše 633 miliónov EUR, Česká republika 237 miliónov EUR a Slovensko 138 miliónov EUR. Toto navýšenie je priamym dôsledkom silnejšieho hospodárskeho rastu, než s akým sa počítalo v prognózach pre tieto krajiny. V medziinštitucionálnej dohode o finančnom rámci na obdobie rokov 2007 – -2013 medzi Parlamentom, Radou a Komisiou sa predpokladali automatické úpravy pre krajiny, ktorých HDP sa počas obdobia 2007 − 2009 kumulatívne odchýlil o 5 % v porovnaní s prognózami počas prípravy návrhu tohto rámca. . Hospodársky rast Poľska bol počas tohto obdobia o 8 % vyšší než prognóza, zatiaľ čo hospodársky rast Slovenska bol o 10,8 % a Českej republiky o 7,5 % vyšší, než sa očakávalo.

Vo svojom komentári k tomuto rozhodnutiu komisár pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski povedal: „Blahoželáme týmto krajinám, že sa im napriek zložitým podmienkam podarilo tak presvedčivo prekonať prognózy rastu vypracované v roku 2005. Tieto finančné zdroje im pomôžu modernizovať ich hospodárstva a pripraviť sa na budúcnosť.“

Johannes Hahn, komisár zodpovedný za regionálnu politiku, dodal: „Vyššia miera rastu, než sa očakávala pre Poľsko, Českú republiku a Slovensko, bola rozhodne sčasti dosiahnutá vďaka prideleným prostriedkom zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu týmto trom členským štátom. Z toho jasne vyplýva, že politika súdržnosti EÚ prispieva k hospodárskemu rastu v krajinách, ktorým boli tieto prostriedky pridelené. Som presvedčený, že tieto prostriedky navyše, ktoré tieto krajiny budú dostávať počas nasledujúcich 3 rokov, budú využité v rovnakom duchu a s rovnakou účinnosťou“.

336 miliónov EUR ročne počas obdobia 2011 − 2013

Tri krajiny si rozdelia finančný balík v hodnote približne 1 miliardy EUR. Táto suma je výsledkom výpočtu, ktorý zohľadňuje „nevyčerpané prostriedky“ (sumy, ktoré boli plánované, ale sa nevyčerpali) porovnané so stropmi stanovenými pre politiku súdržnosti na roky 2007 − 2010 Každá krajina dostane sumu úmernú k jej pôvodne prideleným rozpočtovým prostriedkom v rámci podokruhu 1b (politika súdržnosti).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Finančné prostriedky budú rovnako rozdelené počas rokov 2011 − 2013, t. j. ročne 336 mil. EUR.

Nové finančné prostriedky navyše k súčasným stropom

Sumy pridelené týmto trom krajinám sa pripočítajú k súčasným stropom v rámci podokruhu 1b finančného rámca, čím sa zvýši celková suma pre tento podokruh z 347 407 mil. EUR na 348 415 mil. EUR na obdobie 2007 − 2013.

Táto automatická úprava si nevyžaduje súhlas Rady a Parlamentu.

Poznámka pre vydavateľov

V bode 17 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa uvádza, že „ak sa preukáže, že kumulovaný HDP na roky 2007 – 2009 akéhokoľvek členského štátu sa odchýlil o viac ako +/– 5 % od kumulovaného HDP odhadovaného počas prípravy návrhu tejto dohody, Komisia upraví vo svojej technickej úprave na rok 2011 sumy pridelené z fondov na podporu kohézie tomuto členskému štátu na toto obdobie...“. V bode 17 sa ďalej uvádza prvé obmedzenie, a to že celkový čistý výsledok týchto úprav, pozitívny alebo negatívny, nesmie presiahnuť 3 miliardy EUR, a najmä druhé obmedzenie, podľa ktorého, ak je čistý výsledok pozitívny, „celkové dodatočné zdroje sú obmedzené na úrovni nižšieho čerpania prostriedkov v porovnaní so stropmi pre podokruh 1b na roky 2007 – 2010“.

TABLE 2: FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 ADJUSTED FOR 2011 AND POINT 17

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website