Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS SK

IP/10/441

Bruksela, dnia 19 kwietnia 2010 r.

Polska, Republika Czeska i Słowacja podzielą między sobą dodatkowy 1 mld EUR z funduszy strukturalnych w latach 2011-2013

Polska dostanie z funduszy strukturalnych dodatkowe 633 mln EUR, Republika Czeska 237 mln EUR a Słowacja 138 mln EUR. Ten dodatek jest bezpośrednim wynikiem wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego w tych krajach. W porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Parlamentem, Radą i Komisją w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zakładano automatyczne dostosowania dla krajów, których PKB odbiegał łącznie o ponad 5 % w latach 2007-2009 od prognoz, do których odnoszono się przy sporządzaniu perspektywy. Wzrost gospodarczy w Polsce we wspomnianym okresie wyniósł o 8 % więcej niż zakładano w prognozie, natomiast w Słowacji i w Republice Czeskiej wynosił on o odpowiednio 10,8 % i 7,5 % więcej.

Komentując tę decyzję komisarz ds. programowania finansowego i budżetu, Janusz Lewandowski, pogratulował trzem krajom tego, że mimo niesprzyjających okoliczności tak zdecydowanie przekroczyły prognozy wzrostu z 2005 r. Podkreślił przy tym, że przyznane środki powinny umożliwić im dalsze działania na rzecz modernizacji gospodarki i przygotowanie się na przyszłe wydarzenia. "

Johannes Hahn, komisarz odpowiedzialny za kwestie polityki regionalnej, dodał, że wyższy niż przewidywano wzrost gospodarczy w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji zawdzięcza się z pewnością po części środkom przyznanym tym trzem krajom z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, co jest wyraźnym dowodem na to, że unijna polityka spójności przyczynia się do wzrostu gospodarczego w krajach, które z jej środków korzystają. Komisarz Hahn jest przekonany, że dodatkowe środki, jakie państwa te otrzymają w ciągu następnych trzech lat, zostaną wykorzystane w takim samym duchu i w taki sam skuteczny sposób.

336 mln EUR rocznie w latach 2011-2013

Wspomniane trzy kraje podzielą między sobą sumę około 1 mld EUR. Kwota ta jest wynikiem obliczeń uwzględniających „niepełne wykorzystanie środków" (tj. kwot, które początkowo przyznano, ale które nie zostały wykorzystane) w odniesieniu do pułapów polityki spójności w latach 2007-2010. Każdy z tych krajów otrzyma kwotę proporcjonalną do swojego pierwotnego przydziału w ramach poddziału 1B perspektywy finansowej (polityka spójności).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Środki zostaną równomiernie rozłożone na lata 2011-2013, co oznacza 336 mln EUR rocznie.

Dodatkowe środki wykraczające ponad aktualne pułapy

Kwoty przydzielone tym trzem krajom będą dodane do aktualnego pułapu poddziału 1B perspektywy finansowej, a zatem ogólna kwota dla tego działu zwiększy się z 347 407 mln EUR do 348 415 mln EUR na lata 2007-2013.

To automatyczne dostosowanie nie wymaga zgody Rady Ministrów UE ani Parlamentu.

Informacje dla redaktorów

W pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ustalono, że „w dostosowaniu technicznym dotyczącym roku 2011, jeżeli ustalone zostanie, że skumulowany PKB jakiegokolwiek państwa członkowskiego za lata 2007–2009 odbiegał o ponad +/- 5 % od skumulowanego PKB, który został oszacowany podczas sporządzania niniejszego porozumienia, Komisja dostosuje kwoty alokowane z funduszy wspierających spójność na rzecz danego państwa członkowskiego za ten okres”. Dalej w pkt 17 wprowadza się pierwsze zastrzeżenie polegające na tym, że całkowity wynik dostosowań netto, niezależnie od tego czy będzie on dodatni czy ujemny, nie może przekroczyć 3 miliardów EUR, oraz drugie zastrzeżenie mówiące o tym, że jeżeli wynik netto jest dodatni, to „całkowite dodatkowe środki ograniczone są do poziomu niepełnego wykorzystania środków w stosunku do pułapów poddziału 1B na lata 2007–2010”.

TABLE 2: FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 ADJUSTED FOR 2011 AND POINT 17

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website