Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL SK

IP/10/441

V Bruselu dne 19. dubna 2010

Polsko, Česká republika a Slovensko si v letech 2011–2013 rozdělí mimořádnou částku ve výši 1 miliardy EUR ze strukturálních fondů

Polsko získá ze strukturálních fondů navíc 633 mil. EUR, Česká republika 237 mil. EUR a Slovensko 138 mil. EUR. Navýšení je přímým důsledkem silnějšího hospodářského růstu v těchto zemích, než bylo stanoveno v prognóze. V interinstitucionální dohodě o finančním rámci na období let 2007 až 2013 mezi Parlamentem, Radou a Komisí se při vypracovávání rámce počítalo pro země, jejichž HDP se kumulativně v období 2007–2009 odchýlil o více než 5 % v porovnání s prognózami, s automatickými úpravami. Hospodářský růst Polska během tohoto období byl o 8 % vyšší než předpokládala prognóza, hospodářský růst Slovenska byl o 10,8 % vyšší a České republiky o 7,5 % vyšší, než se očekávalo.

Komisař pro rozpočet a finanční plánování Janusz Lewandowski k tomuto rozhodnutí uvedl: „Blahopřejeme těmto zemím, že dokázaly navzdory složitým podmínkám tak přesvědčivě překonat prognózy růstu z roku 2005! Tyto finanční prostředky jim pomohou pokračovat v modernizaci hospodářství a přípravě na budoucnost. "

Johannes Hahn, komisař pro regionální politiku dodal: „Vyššího hospodářského růstu v Polsku, České republice a na Slovensku bylo jistě dosaženo částečně z důvodu přidělování prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, které tyto tři členské státy obdržely. Z toho jasně vyplývá, že politika soudržnosti EU přispívá k hospodářskému růstu v zemích, které těchto prostředků využívají. Jsem přesvědčen o tom, že dodatečné prostředky pro tyto země budou v následujících třech letech využívány ve stejném duchu a stejně účinně.”

336 mil. EUR ročně během období 2011–2013

Uvedené tři země si rozdělí balíček ve výši asi 1 miliardy EUR. Tato částka vyplynula z výpočtu, jenž zohledňuje „nevyčerpané finanční prostředky“ (částky, se kterými se počítalo, které však nebyly vyčerpány) v porovnání se stropy stanovenými pro politiku soudržnosti na období 2007–2010. Každá země obdrží částku úměrnou jejím původně přiděleným prostředkům v rámci podokruhu 1b (politika soudržnosti).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Finanční prostředky budou rovnoměrně rozděleny do let 2011–2013, což činí 336 mil. EUR ročně.

Nové finanční prostředky navíc k současným stropům

Částky přidělené těmto třem zemím se přičtou k současnému stropu podokruhu 1b finančního rámce, čímž se celková částka pro tento podokruh na období 2007–2013 zvýší z 347 407 mil. EUR na 348 415 mil. EUR.

Tuto automatickou úpravu nemusí schvalovat Rada ani Parlament.

Poznámka pro redaktory

V bodě 17 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení se uvádí: „Je-li zjištěno, že se souhrnný HDP členského státu v období 20072009 odchyluje o více než +/ 5 % od souhrnného HDP předpokládaného při vypracování této dohody, upraví Komise ve svých technických úpravách na rok 2011 výši částek přidělených z fondů pro podporu soudržnosti dotčenému členskému státu v daném období.“ V bodě 17 se dále zavádí první omezení určující, že celkový čistý účinek těchto úprav (kladný i záporný) nesmí překročit 3 miliardy EUR, a zejména druhé omezení v případě kladného čistého účinku, kdy „jsou celkové dodatečné zdroje omezeny na úroveň nevyčerpaných finančních prostředků určených na výdaje ve vztahu ke stropům stanoveným v podokruhu 1b na období 20072010“.

TABLE 2: FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 ADJUSTED FOR 2011 AND POINT 17

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar