Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

Bryssel den 15 april 2010

Konsumentfrågor: Årsrapporten för Rapex 2009 visar att EU:s samarbete mot farliga produkter är effektivt

Antalet farliga konsumentprodukter som anmäls genom EU:s system för snabbt informationsutbyte om andra farliga produkter än livsmedel (Rapex) ökade med 7 % 2009 från 2008, visar kommissionens årsrapport för Rapex. Ökningen från 1866 anmälningar 2008 till 1993 anmälningar i fjol visar att Rapex kapacitet ökade igen 2009 på grund av strängare markandstillsyn i medlemsstaterna. Det europeiska näringslivet tar också sitt ansvar på säkerhetsområdet mer på allvar och företagen är mer benägna att återkalla osäkra produkter från marknaden. De har också börjat använda det särskilda varningssystemet för företag mer systematiskt. Leksaker, kläder och motorfordon var de produkter som anmäldes oftast 2009. Samtidigt presenteras resultaten av en översyn av EU-marknaden när det gäller leksakssäkerhet, där 13 länder deltog, som visar att omkring 20 % av leksakerna inte uppfyllde säkerhetskraven.

– Den här rapporten är vår årliga kontroll av att produkterna på EU:s marknad är säkra för EU:s medborgare. Säkerheten är väldigt viktig för medlemsstaterna, och de senaste sex åren har Rapex utvecklats till ett föredöme för verkningsfullt EU-samarbete på det här området, säger John Dalli, ledamot av kommissionen med ansvar för hälsa och konsumentskydd.

Antalet anmälda farliga produkter ökar fortfarande

Det totala antalet anmälningar i Rapex har ökat successivt sedan 2004 (när direktivet om allmän produktsäkerhet införlivades i medlemsländernas nationella rätt). Under det sjätte året av verksamheten har antalet anmälningar mer än fyrdubblats från 468 anmälningar (2004) till 1993 anmälningar (2009). Antalet anmälningar 2009 ökade med 7 % jämfört med 2008.

Ökningen av antalet Rapex-anmälningar och systemets ökade kapacitet beror på att

  • de nationella myndigheterna tillämpar produktsäkerheten effektivare,

  • resurserna används effektivare,

  • näringslivet är mer medvetet om sina skyldigheter,

  • samarbetet med länder utanför EU ökar,

  • medlemsländerna satsar på nätverksbyggande och utbildning med Europeiska kommissionen som samordnare.

Om man ser till produkter efter ursprungsland ökade antalet anmälningar av produkter från Kina i Rapex något (en ökning på 1 procentenhet från 59 % 2008 till 60 % 2009). Samtidigt minskade antalet anmälningar utan uppgift om produktens ursprungsland.

Alla länder bidrar till Rapex

Alla EU-länder bidrog till Rapex genom att spåra upp och anmäla nya farliga produkter och följa upp mottagen information. Hälften av länderna ökade sin verksamhet i Rapex och anmälde fler farliga produkter än under 2008. De flitigaste anmälarna var Spanien (220 anmälningar), Tyskland (187 anmälningar), Grekland (154 anmälningar), Bulgarien (122 anmälningar) och Ungern (119 anmälningar). Anmälningar från de länderna utgör 47 % av alla anmälningar av produkter som utgör en allvarlig risk.

Leksaker, kläder, textil och motorfordon leder

Leksaker (472 anmälningar), kläder och textil (395 anmälningar) och motorfordon (146 anmälningar) stod för 60 % av alla anmälningar under 2009 av produkter som utgjorde en allvarlig risk. Elapparater (138 anmälningar) blev den fjärde vanligaste anmälda produktkategorin.

Resultat av EU:s kontroll av leksakssäkerhet

Under 2009 utförde tillsynsmyndigheterna i 13 länder1 en särskild kontroll av leksakssäkerheten. De kontrollerade mer än 14 000 leksaker för att se om de följde säkerhetsreglerna. Kontrollerna ägde främst rum hos importörer och i detaljhandeln, och tullen kontrollerade 160 inkommande sändningar av leksaker.

Av de kontrollerade leksakerna skickades 803 stickprov till ett laboratorium för test av mekanisk säkerhet (576 prov) och halt av tungmetaller (227 prov). Av proven fick 200 underkänt vid den mekaniska provningen, medan bara 17 prov hade för hög halt av tungmetaller. Detta resulterade i många anmälningar i Rapex, och de nationella myndigheterna grep in mot de osäkra leksaker som hittats.

Det viktigaste målet för projektet (som samordnades av PROSAFE, EU-nätverket av tillsynsmyndigheter2) var att minska mängden osäkra leksaker på marknaden i EU. Dessutom fick medlemsländerna möjlighet att bygga upp erfarenheterna av att samarbeta för bättre marknadstillsyn och tillämpning av säkerhetsreglerna. De nationella myndigheterna kommer att trappa upp arbetet med att se till att säkerhetskraven följs och med att informera och utbilda näringsidkare och konsumenter.

Mer information:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

och http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Norge, Slovakien, Nederländerna.

2 :

Prosafe (Product Safety Enforcement Forum of Europe) är en icke-vinstdrivande organisation grundad av marknadstillsynstjänstemän från olika europeiska länder med stöd av Europeiska kommissionen. Dess mål är att förbättra marknadstillsyn genom utbyte av bästa praxis. www.prosafe.org


Side Bar