Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

V Bruseli 15. apríla 2010

Spotrebitelia: Výročná správa RAPEX za rok 2009 ukazuje efektívnosť spolupráce EÚ v oblasti nebezpečných výrobkov

Dnešná výročná správa Komisie RAPEX svedčí o tom, že počet nebezpečných spotrebiteľských výrobkov oznámených prostredníctvom systému rýchleho varovania pre nebezpečné výrobky s výnimkou potravín („RAPEX“) stúpol v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 o 7 %. Tento vzostup z 1866 oznámení v roku 2008 na 1993 oznámení v minulom roku ukazuje, že vďaka efektívnejšiemu dohľadu nad trhom zo strany členských štátov sa výkonnosť systému RAPEX v roku 2009 opäť zvýšila. Európske podniky taktiež pristupujú zodpovednejšie k svojim povinnostiam v oblasti bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a svoje nebezpečné výrobky pohotovejšie sťahujú z trhu. Začínajú aj systematickejšie používať špecializovaný systém rýchleho varovania v oblasti podnikania („Business Application“). V roku 2009 boli najčastejšie oznamovanými výrobkami hračky, oblečenie a motorové vozidlá. Dnes sa okrem toho tiež predstavili výsledky cvičenia dohľadu nad trhom v EÚ s účasťou 13 krajín, ktoré kontrolovali bezpečnosť hračiek. Výsledky ukázali, že okolo 20 % hračiek nespĺňalo bezpečnostné požiadavky.

John Dalli, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, sa vyjadril: „Táto správa slúži ako naša výročná kontrola toho, aká je v skutočnosti bezpečnosť výrobkov na trhu v EÚ pre občanov EÚ. Bezpečnosť je pre členské štáty osobitne dôležitá a v uplynulých šiestich rokoch sa RAPEX stal príkladom efektívnosti spolupráce EÚ v tejto oblasti.“

Počet oznámených nebezpečných výrobkov stále rastie

Celkový počet oznámení rozšírených prostredníctvom systému RAPEX sa od roku 2004, (keď sa smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov transponovala do vnútroštátnych zákonov členských štátov), postupne zvyšuje. Počas týchto šiestich rokov sa počet oznámení zvýšil viac ako štvornásobne: zo 468 oznámení (v roku 2004) na 1993 (v roku 2009). V roku 2009 počet oznámení stúpol v porovnaní s rokom 2008 o 7 %.

Nárast oznámení RAPEX a zvýšená výkonnosť systému je výsledkom:

  • účinnejšieho uplatňovania bezpečnosti výrobkov zo strany vnútroštátnych orgánov,

  • efektívnejšieho investovania zdrojov,

  • väčšieho uvedomovania si povinností zo strany podnikov,

  • zvýšenej miery spolupráce s tretími krajinami,

  • činností zameraných na vytváranie sietí a odbornej prípravy organizovaných Európskou Komisiou vo všetkých členských štátoch.

Pokiaľ ide o krajiny pôvodu, počet oznámení týkajúcich sa výrobkov z Číny oznámených prostredníctvom systému RAPEX sa mierne zvýšil (ide o 1 % nárast, z 59 % v roku 2008 na 60 % v roku 2009). Znížil sa počet oznámení, ktoré neobsahovali informácie o krajine pôvodu oznámeného výrobku.

Všetky krajiny prispievajú do systému RAPEX

Všetky krajiny sa zapojili do systému RAPEX prostredníctvom zisťovania a oznamovania nových nebezpečných výrobkov a zabezpečovania vhodných opatrení nadväzujúcich na získané informácie. Polovica krajín zintenzívnila svoje činnosti v rámci systému a oznámila viac nebezpečných výrobkov ako v roku 2008. Krajinami, ktoré podali najviac oznámení, sú Španielsko (220 oznámení), Nemecko (187 oznámení), Grécko (154 oznámení), Bulharsko (122 oznámení) a Maďarsko (119 oznámení). Oznámenia od týchto krajín tvoria 47 % všetkých oznámení zaslaných prostredníctvom systému, ktoré sa týkali výrobkov predstavujúcich vážne nebezpečenstvo.

Hračky, oblečenie, textílie a motorové vozidlá na čele zoznamu

V roku 2009 predstavovali hračky (472 oznámení), oblečenie a textílie (395 oznámení) a motorové vozidlá (146 oznámení) 60 % všetkých oznámení týkajúcich sa výrobkov predstavujúcich vážne nebezpečenstvo. Elektrické spotrebiče (138 oznámení) predstavovali štvrtú najčastejšie oznamovanú kategóriu výrobkov.

Výsledky kontroly bezpečnosti hračiek v rámci dohľadu nad trhom v EÚ

V roku 2009 vykonali orgány dohľadu nad trhom v 131 krajín osobitnú kontrolu bezpečnosti hračiek. Preverili viac ako 14 000 hračiek s cieľom zistiť, či sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti. Inšpekcie sa vykonali najmä u dovozcov a maloobchodných predajcov a colné úrady skontrolovali 160 prichádzajúcich zásielok hračiek.

803 vzoriek preverených hračiek sa poslalo do laboratória na testy bezpečnosti po mechanickej stránke (576 vzoriek) a na testy obsahu ťažkých kovov (227 vzoriek). V mechanických testoch neuspelo 200 vzoriek, zatiaľ čo v rámci požiadaviek týkajúcich sa ťažkých kovov neuspelo iba 17 vzoriek. Výsledkom toho bolo mnoho oznámení v rámci systému RAPEX a vnútroštátne orgány prijali v súvislosti s nájdenými nebezpečnými hračkami nápravné opatrenia.

Hlavným cieľom projektu (ktorý koordinuje PROSAFE, sieť EÚ združujúca orgány dohľadu2) bolo znížiť množstvo nebezpečných hračiek na trhu EÚ. Projekt tiež členským štátom umožnil, aby získali skúsenosti v rámci spoločnej snahy o lepší dohľad a lepšie uplatňovanie bezpečnostných pravidiel. Vnútroštátne orgány zintenzívnia svoju činnosť zameranú na zabezpečenie súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami a na informovanie a vzdelávanie hospodárskych prevádzkovateľov a spotrebiteľov.

Viac informácií je k dispozícii na:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

a na stránke http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Slovenská republika, Holandsko

2 :

Fórum uplatňovania bezpečnosti výrobkov v Európe je nezisková organizácia, ktorú založili úradníci dohľadu nad trhom z rôznych európskych krajín a ktorú podporuje Európska komisia. Jeho cieľom je posilniť dohľad nad trhom prostredníctvom overených skúseností. www.prosafe.org


Side Bar