Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

Bruksela, dnia 15 kwietnia 2010 r.

Sprawy konsumentów: Roczne sprawozdanie RAPEX za rok 2009 pokazuje, że UE skutecznie współpracuje w dziedzinie produktów niebezpiecznych

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez Komisję rocznego sprawozdania RAPEX, liczba niebezpiecznych produktów konsumenckich zgłoszonych za pośrednictwem unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych („RAPEX”) wzrosła w 2009 r. o 7% w porównaniu do 2008 r. Wzrost liczby powiadomień z 1 866 w 2008 r. do 1 993 w roku ubiegłym dowodzi, że możliwości systemu RAPEX znowu znacznie zwiększyły się w 2009 r. w następstwie skuteczniejszego nadzoru rynku przez państwa członkowskie. Przedsiębiorstwa europejskie również traktują poważniej swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i chętniej wycofują z rynku niebezpieczne produkty. Zaczynają także coraz systematyczniej używać przeznaczonego dla nich systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw („Aplikacja dla przedsiębiorstw”). W 2009 r. najczęściej zgłaszanymi produktami były zabawki, odzież oraz pojazdy silnikowe. Dodatkowo przedstawiono dziś także wyniki badania w zakresie nadzoru rynku UE, które objęło 13 państw i miało na celu kontrolę bezpieczeństwa zabawek. Wskazują one, że około 20% zabawek nie spełniało istotnych wymogów bezpieczeństwa.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „Sprawozdanie to służy nam jako roczna kontrola faktycznego stanu bezpieczeństwa produktów na rynku UE z myślą o jej obywatelach. Bezpieczeństwo ma fundamentalne i indywidualne znaczenie dla państw członkowskich. W ciągu ostatnich sześciu lat RAPEX okazał się przykładem skuteczności współpracy na szczeblu UE w tej dziedzinie.”

Wciąż rośnie liczba zgłoszonych produktów niebezpiecznych

Łączna liczba powiadomień przekazywanych poprzez system RAPEX rośnie stopniowo od 2004 r. (kiedy to dokonano transpozycji dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów do krajowych systemów prawnych państw członkowskich). W szóstym roku funkcjonowania systemu liczba powiadomień wzrosła czterokrotnie, z 468 (w 2004 r.) do 1 993 (w 2009 r.). W 2009 r. liczba powiadomień wzrosła o 7% w porównaniu z rokiem 2008.

Na wzrost liczby powiadomień i zwiększone możliwości systemu RAPEX wpłynęły następujące czynniki:

  • bardziej skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów przez organy krajowe;

  • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów;

  • większa świadomość obowiązków wśród przedsiębiorstw;

  • lepsza współpraca z państwami trzecimi;

  • działania z zakresu budowania sieci kontaktów oraz szkolenia w państwach członkowskich koordynowane przez Komisję Europejską.

Jeśli chodzi o kraje pochodzenia, to zanotowano powolny wzrost liczby zgłoszonych poprzez system RAPEX produktów pochodzenia chińskiego (o 1%, z 59% w 2008 r. do 60% w 2009 r.). Spadła natomiast liczba powiadomień, które nie zawierały informacji na temat kraju pochodzenia zgłaszanego produktu.

Wszystkie kraje przyczyniają się do funkcjonowania systemu RAPEX

Wszystkie kraje UE uczestniczyły w systemie RAPEX poprzez wykrywanie nowych produktów niebezpiecznych i powiadamianie o nich oraz zapewnianie odpowiednich działań uzupełniających w związku z otrzymanymi informacjami. Połowa państw nasiliła działania w ramach systemu i zgłosiła więcej produktów niebezpiecznych niż w 2008 r. Krajami, które przekazały najwięcej powiadomień, były Hiszpania (220 powiadomienia), Niemcy (187 powiadomień), Grecja (154 powiadomienia), Bułgaria (122 powiadomienia) i Węgry (119 powiadomień). Powiadomienia z tych krajów stanowią 47% wszystkich przesłanych za pośrednictwem systemu powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie.

Na czele listy zabawki, odzież, tekstylia i pojazdy silnikowe

W 2009 r. 60% wszystkich powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie dotyczyło zabawek (472 powiadomień), odzieży i tekstyliów (395 powiadomień) oraz pojazdów silnikowych (146 powiadomień). Urządzenia elektryczne stanowiły czwartą kategorię najczęściej zgłaszanych produktów (138 powiadomień).

Wyniki badania dotyczącego nadzoru rynku UE w dziedzinie bezpieczeństwa zabawek

W 2009 r. organy nadzoru rynku w 131 państwach przeprowadziły szczegółowe kontrole w zakresie bezpieczeństwa zabawek. Zbadały one ponad 14 000 zabawek pod względem zgodności z istotnymi przepisami bezpieczeństwa. Kontrole te miały miejsce przede wszystkim u importerów i handlowców detalicznych, natomiast organy celne sprawdziły 160 przychodzących przesyłek zabawek.

Spośród skontrolowanych zabawek 803 próbki zostały przesłane do laboratorium w celu ich zbadania pod względem bezpieczeństwa mechanicznego (576 próbki) oraz pod względem zawartości metali ciężkich (227 próbek). Podczas gdy 200 próbek nie przeszło pozytywnie kontroli w zakresie bezpieczeństwa mechanicznego, tylko 17 próbek nie spełniało wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich. Skutkowało to licznymi powiadomieniami poprzez system RAPEX oraz działaniami korygującymi podjętymi przez organy krajowe wobec wykrytych niebezpiecznych zabawek.

Głównym celem projektu (koordynowanego przez PROSAFE - sieć organów nadzoru w UE2) było zmniejszenie liczby niebezpiecznych zabawek na rynku UE. Umożliwił on także państwom członkowskim zdobycie doświadczenia we współpracy nad lepszym nadzorem i egzekwowaniem reguł bezpieczeństwa. Organy krajowe zintensyfikują swoje działania zmierzające do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa oraz informowania i edukowania przedsiębiorców i konsumentów.

Szczegółowe informacje:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

i http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Republika Słowacka, Holandia

2 :

Europejskie Forum ds. Egzekwowania Bezpieczeństwa Produktów (Product Safety Enforcement Forum of Europe) to organizacja nienastawiona na zysk, utworzona przez urzędników zajmujących się nadzorem rynku, pochodzących z różnych krajów w całej Europie, i wspierana przez Komisję Europejską. Jej celem jest wzmocnienie nadzoru rynku poprzez wymianę najlepszych praktyk (www.prosafe.org ).


Side Bar