Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

2010 m. balandžio 15 d., Briuselis

Vartotojų reikalai. 2009 m. metinėje RAPEX ataskaitoje teigiama, kad ES bendradarbiavimas sprendžiant su pavojingais gaminiais susijusius klausimus yra veiksmingas

Šiandien paskelbtoje ES skubaus dalijimosi informacija apie pavojingus ne maisto gaminius sistemos (RAPEX) veiklos ataskaitoje teigiama, kad, palyginti su 2008 m., 2009 m. naudojantis RAPEX pateikta 7 proc. daugiau pranešimų apie pavojingas vartojimo prekes. 2008 m. pateikti 1866 pranešimai, o 2009 m. – 1993, taigi pernai naudojimosi RAPEX sistema mastas vėl didėjo, nes valstybės narės veiksmingiau stebi rinką. Europos įmonės taip pat atsakingiau vykdo su gaminių sauga susijusias pareigas ir sparčiau atšaukia iš rinkos nesaugius gaminius. Be to, jos sistemingiau naudojasi įmonėms skirta skubaus dalijimosi informacija sistema. 2009 m. dažniausiai buvo pranešama apie nesaugius žaislus, drabužius ir variklines transporto priemones. Be to, šiandien pateikiami ES rinkos stebėjimo projekto, kurį įgyvendinant dalyvavo 13 šalių, rezultatai. Pagal šį projektą buvo tikrinama žaislų sauga ir nustatyta, kad apie 20 proc. žaislų neatitinka saugos reikalavimų.

Už sveikatos ir vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Vadovaudamiesi RAPEX ataskaitomis kasmet galime sužinoti, kokia reali gaminių saugos padėtis ES rinkoje. Sauga itin svarbi kiekvienai valstybei narei, o RAPEX per pastaruosius šešerius metus tapo veiksmingo ES bendradarbiavimo šioje srityje pavyzdžiu.“

Pranešimų apie pavojingus gaminius skaičius vis dar didėja

Nuo 2004 m. (valstybėms narėms į nacionalinę teisę perkėlus Bendros gaminių saugos direktyvą) palaipsniui didėjo bendras naudojantis RAPEX sistema išplatintų pranešimų skaičius. Šeštaisiais metais pranešimų skaičius išaugo daugiau nei keturgubai – nuo 468 pranešimų 2004 m. iki 1993 pranešimų 2009 m. Palyginti su 2008 m., 2009 m. pranešimų skaičius padidėjo 7 proc.

RAPEX pranešimų skaičius ir naudojimosi sistema mastas didėjo dėl šių veiksnių:

  • nacionalinės valdžios institucijos veiksmingiau vykdė gaminių saugos reikalavimus;

  • tinkamiau investuoti turimi ištekliai;

  • įmonės geriau išmanė savo pareigas;

  • intensyviau bendradarbiauta su trečiosiomis šalimis;

  • Europos Komisijai koordinuojant valstybėse narėse vykdyti tinklų kūrimo veiksmai ir mokymai.

Dėl kilmės šalių – šiek tiek didėjo RAPEX pranešimų apie Kinijos kilmės gaminius skaičius (1 proc. – nuo 59 proc. 2008 m. iki 60 proc. 2009 m.). Pranešimų, kuriuose nenurodyta gaminio kilmės šalis, pateikta mažiau.

Prie RAPEX prisideda visos šalys

RAPEX sistemoje dalyvauja visos ES šalys: jos nustato naujus pavojingus gaminius, apie juos praneša ir taip užtikrina, kad atsižvelgiant į gautą informaciją būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų. 2009 m. pusė valstybių narių aktyviau dalyvavo sistemoje ir pateikė daugiau pranešimų apie pavojingus gaminius nei 2008 m. Daugiausia pranešimų gauta iš Ispanijos (220), Vokietijos (187), Graikijos (154), Bulgarijos (122) ir Vengrijos (119). Šios šalys per šią sistemą pateikė 47 proc. visų pranešimų apie didelį pavojų keliančius gaminius.

Sąrašo pradžioje – žaislai, drabužiai, tekstilės gaminiai ir variklinės transporto priemonės

2009 m. 60 proc. visų pranešimų apie didelį pavojų keliančius gaminius buvo susiję su žaislais (472 pranešimai), drabužiais ir tekstilės gaminiais (395 pranešimai) ir variklinėmis transporto priemonėmis (146 pranešimai). Ketvirtojoje vietoje – elektros prekės (138 pranešimai).

ES rinkos stebėjimo rezultatai: žaislų sauga

2009 m. 13 šalių1 rinkos stebėjimo institucijos tikrino žaislų saugą. Daugiau nei 14 000 žaislų patikrinta dėl atitikties saugos teisės aktams. Daugiausia patikrinimų atlikta importuotojų ir mažmenininkų patalpose, be to, muitinėse patikrinta 160 įvežamų žaislų siuntų.

Iš tikrinamų žaislų paimti 803 mėginiai ir nusiųsti į laboratorijas, kur atlikti mechaninės saugos bandymai (576 mėginiai) ir sunkiųjų metalų nustatymo tyrimai (227 mėginiai). 200 mėginių mechaninės saugos bandymų rezultatai buvo nepriimtini, o sunkiųjų metalų rasta tik 17-oje mėginių. Dėl nesaugių žaislų pateikti RAPEX pranešimai. Nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi reikiamų taisomųjų veiksmų.

Svarbiausias projekto (jį koordinavo ES stebėjimo institucijų tinklas PROSAFE2) tikslas – sumažinti ES rinkoje nesaugių žaislų skaičių. Be to, įgyvendinant šį projektą valstybės narės įgijo bendro darbo stebint rinką ir vykdant saugos taisykles patirties. Nacionalinės institucijos ketina intensyviau veikti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos reikalavimų, o ūkinės veiklos vykdytojai ir vartotojai būtų geriau informuoti ir sąmoningesni.

Daugiau informacijos:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

ir http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm.

1 :

Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Slovakija ir Vokietija.

2 :

Europos gaminių saugos reikalavimų įgyvendinimo forumas (PROSAFE) – ne pelno organizacija, įsteigta įvairių Europos šalių rinkos stebėjimo institucijų pareigūnų ir remiama Europos Komisijos. Organizacijos tikslas – stiprinti rinkos stebėjimą, remiantis geriausia patirtimi (www.prosafe.org).


Side Bar