Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

Bryssel 15. huhtikuuta 2010

Vuoden 2009 Rapex-raportin mukaan EU:n yhteistyö vaarallisten tuotteiden suhteen on tehokasta

Muita kuin elintarvikkeita koskevan EU:n nopean tietojenvaihtojärjestelmän RAPEXin kautta ilmoitettujen vaarallisten kulutustavaroiden määrä nousi seitsemällä prosentilla vuonna 2009 verrattuna vuoteen 2008, ilmenee komission vuosittaisesta RAPEX-raportista. Ilmoitusten määrä nousi 1866:sta vuonna 2008 aina 1993:een viime vuonna, mikä osoittaa, että RAPEX-järjestelmän toimintakyky kohentui entisestään vuonna 2009 jäsenvaltioiden tehostuneen markkinavalvonnan ansiosta. Eurooppalaiset yritykset myös suhtautuvat kulutustavaroiden turvallisuutta koskeviin velvoitteisiinsa vakavammin ja vetävät auliimmin vaaralliset tuotteensa markkinoilta. Ne ovat myös alkaneet käyttää järjestelmällisemmin nimenomaan yrityksille tarkoitettua nopeaa ilmoitusjärjestelmää. Useimmiten ilmoituksia tehtiin vuonna 2009 leluista, vaatteista ja moottoriajoneuvoista. Tänään esitettiin myös 13 maata kattaneen, lelujen turvallisuutta tarkastaneen EU:n markkinavalvontaoperaation tulokset, joiden mukaan noin 20 prosenttia leluista ei täyttänyt asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaavan komission jäsenen John Dallin mukaan ”tästä raportista saa kunakin vuonna hyvän kuvan EU:n markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuudesta EU:n kansalaisten kannalta. Turvallisuus on jäsenvaltioiden kannalta olennaisen tärkeä näkökohta, ja RAPEX-järjestelmä on viimeisten kuuden vuoden aikana muodostunut hyväksi esimerkiksi EU:n yhteistyön tehokkuudesta tällä alalla”.

Ilmoitettujen vaarallisten tuotteiden määrä edelleen kasvussa

RAPEX-järjestelmän kautta levitettyjen ilmoitusten kokonaismäärä on kasvanut vähitellen vuodesta 2004 (jolloin yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi saatettiin osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä). Nyt sen kuudentena toimintavuotena ilmoitusten määrä on enemmän kuin nelinkertaistunut 468:sta (vuonna 2004) 1993:een (vuonna 2009). Ilmoitusten määrä nousi vuonna 2009 seitsemällä prosentilla vuoteen 2008 verrattuna.

RAPEX-ilmoitusten määrän kasvun ja järjestelmän lisääntyneen toimintakyvyn taustalla ovat seuraavat syyt:

  • kansallisten viranomaisten täytäntöönpanotoimet tuoteturvallisuuden alalla ovat tehokkaampia;

  • voimavaroja käytetään tehokkaammin;

  • yritykset ovat paremmin tietoisia niitä koskevista velvollisuuksista;

  • yhteistyö kolmansien maiden kanssa on tehostunut;

  • Euroopan komissio koordinoi verkostoitumistoimia ja koulutusta jäsenvaltioissa.

Niiden RAPEXin kautta ilmoitettujen tuotteiden määrä, joiden alkuperämaana on Kiina, kasvoi hitaasti (yhdellä prosentilla 59 prosentista vuonna 2008 60 prosenttiin vuonna 2009). Niiden ilmoitusten määrä väheni, joissa ei ollut mainintaa ilmoitetun tuotteen alkuperämaasta.

RAPEXiin osallistuvat kaikki maat

Kaikki EU-maat osallistuivat RAPEX-järjestelmään havaitsemalla ja ilmoittamalla uusia vaarallisia tuotteita ja varmistamalla asianmukaisten seurantatoimien toteuttamisen saatujen tietojen pohjalta. Puolet maista lisäsi entisestään toimintaansa järjestelmässä ja ilmoitti useammista vaarallisista tuotteista kuin vuonna 2008. Eniten ilmoituksia tekivät Espanja (220 ilmoitusta), Saksa (187 ilmoitusta), Kreikka (154 ilmoitusta), Bulgaria (122 ilmoitusta) ja Unkari (119 ilmoitusta). Näiden maiden tekemien ilmoitusten osuus oli 47 prosenttia kaikista järjestelmän kautta ilmoitetuista vakavan riskin aiheuttavista tuotteista.

Lelut, vaatteet, tekstiilit ja moottoriajoneuvot listan kärjessä

Lelujen (472 ilmoitusta), vaatteiden ja tekstiilien (395 ilmoitusta) ja moottoriajoneuvojen (146 ilmoitusta) osuus oli 60 prosenttia kaikista vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koskevista ilmoituksista vuonna 2009. Neljäntenä olivat sähkölaitteet (138 ilmoitusta).

Lelujen turvallisuudesta tehdyn EU:n markkinavalvontatarkastuksen tulokset

Markkinavalvontaviranomaiset tekivät vuonna 2009 erityisen lelujen turvallisuustarkastuksen 131 maassa. Viranomaiset tarkastivat yli 14 000 lelua ja selvittivät, olivatko ne turvallisuusmääräysten mukaisia. Tarkastukset tehtiin lähinnä maahantuojien ja vähittäismyyjien tiloissa. Myös tulli tarkasti 160 lelulähetystä.

Tarkastetuista leluista lähetettiin 803 näytettä laboratorioon testattaviksi mekaaniseen turvallisuuteen liittyvien näkökohtien (576 näytettä) ja raskasmetallipitoisuuden (227 näytettä) osalta. 200 näytettä ei läpäissyt mekaanisia testejä, kun taas ainoastaan 17 näytettä ei täyttänyt raskasmetallipitoisuutta koskevia vaatimuksia. Tämä johti lukuisiin RAPEX-ilmoituksiin, ja jäsenvaltioiden viranomaiset ryhtyivät korjaaviin toimenpiteisiin havaittujen vaarallisten lelujen osalta.

Hankkeen (jota koordinoi valvontaviranomaisten EU:n laajuinen verkosto PROSAFE2) päätarkoituksena oli vähentää vaarallisten lelujen määrää EU:n markkinoilla. Sen ansiosta jäsenvaltiot saattoivat myös hankkia kokemusta siitä, miten yhteistyön avulla voitaisiin parantaa valvontaa ja turvallisuussääntöjen täytäntöönpanoa. Kansalliset viranomaiset aikovat tehostaa työskentelyään asiaankuuluvien turvallisuusvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ja talouden toimijoiden ja kuluttajien informoimiseksi ja valistamiseksi.

Lisätietoja:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

ja http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Alankomaat, Bulgaria, Italia, Kreikka, Latvia, Liettua, Norja, Ranska, Saksa, Slovakia, Tanska, Tšekki ja Viro.

2 :

Euroopan tuoteturvallisuusfoorumi on Euroopan eri maiden markkinavalvontaviranomaisten perustama voittoa tavoittelematon järjestö, jota Euroopan komissio tukee – se pyrkii parantamaan markkinavalvontaa parhaiden toimintatapojen avulla. www.prosafe.org


Side Bar