Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

Brüssel, 15. aprill 2010

RAPEXi 2009. aasta aruanne näitab ELi koostöö tõhusust tarbijate kaitsmisel ohtlike toodete eest

Ohtlikest tarbekaupadest teatamiseks ette nähtud ELi kiirhoiatussüsteemi RAPEX kaudu teatatud ohtlike toodete arv tõusis 2009. aastal 7% võrra võrreldes 2008. aastaga, nagu nähtub täna avaldatud komisjoni iga-aastasest RAPEXi aruandest. Teadete arvu kasv 1866lt 2008. aastal 1993le eelmisel aastal näitab, et RAPEXi süsteemi suutlikkus kasvas 2009. aastal liikmesriikide tõhusama turujärelevalve tulemusena veelgi. Euroopa ettevõtjad on tarbekaupade ohutuse valdkonnas vastutustundlikumaks muutunud ja kõrvaldavad ohtlikke tooteid varmamalt turult. Samuti on nad hakanud süsteemsemalt kasutama ettevõtjatele ette nähtud kiirhoiatussüsteemi („Business Application”). Kõige rohkem teateid esitati 2009. aastal mänguasjade, riiete ja mootorsõidukite kohta. Täna esitati tulemused ka ELi turujärelevalve projekti kohta, milles osales 13 riiki, kes kontrollisid mänguasjade ohutust. Tulemused näitavad, et ligi 20% mänguasjadest ei vastanud ohutusnõuetele.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Aruanne on meie iga-aastane lakmuspaber, mis näitab, kui ohutud või ohtlikud on ELi turul kodanikele pakutavad tooted. Liikmesriigid pööravad ohutusele väga suurt tähelepanu ning viimase kuue aasta jooksul on RAPEXist saanud hea näide ELi koostöö tõhususe kohta selles valdkonnas.”

Ohtlike toodete kohta saadetud teadete arv kasvab

RAPEXi süsteemi kaudu levitatud teadete arv on alates 2004. aastast (kui liikmesriigid üldise tooteohutuse direktiivi siseriiklikku õigusesse üle võtsid) pidevalt kasvanud. Tänavusel kuuendal aastal on teadete arv neljakordistunud, tõustes 468lt (2004) 1993ni (2009). 2009. aastal tõusis teadete arv võrreldes eelmise 2008. aastaga 7%.

RAPEXi teadete arvu kasv ja süsteemi suutlikkuse tõus on tingitud:

  • tooteohutuse tõhusamast tagamisest riigi ametiasutuste poolt;

  • ressursside tõhusamast kasutamisest;

  • ettevõtjate suuremast teadlikkusest oma kohustuste osas;

  • tihedamast koostööst kolmandate riikidega;

  • kõiki liikmesriike hõlmavatest kontaktide loomise algatustest ja koolitustest, mida korraldab Euroopa Komisjon.

Kui vaadata toodete päritoluriike, siis tõusis RAPEXi kaudu Hiina toodete kohta saadetud teadete arv veidi (st 1% võrra, 59%lt 2008. aastal 60%ni 2009. aastal). Langes nende teadete arv, mis ei sisaldanud teavet teatatud toote päritoluriigi kohta.

Kõik riigid panustavad RAPEXi süsteemi

Kõik ELi riigid on avastanud uusi ohtlikke tooteid, nendest teatanud ning taganud teabele reageerimiseks vajalikud järelmeetmed, andes nii oma panuse RAPEXi süsteemi. Pooled riigid on kasutanud sel aastal süsteemi aktiivsemalt kui eelmisel aastal ning teatanud suuremast arvust ohtlikest toodetest kui aastal 2008. Kõige rohkem teateid esitasid Hispaania (220 teadet), Saksamaa (187 teadet), Kreeka (154 teadet), Bulgaaria (122 teadet) ja Ungari (119 teadet). Nende riikide teated moodustavad 47% kõikidest süsteemi kaudu edastatud teadetest, mis esitati tõsist ohtu kujutavate toodete kohta.

Mänguasjad, riided, tekstiilitooted ja mootorsõidukid nimekirja eesotsas

Mänguasjade (472), riiete ja tekstiilitoodetega (395) ning mootorsõidukitega (146) seotud teated moodustasid 60% kõikidest ohtlike toodete kohta 2009. aastal esitatud teadetest. Neljandal kohal olid elektriseadmed (138 teadet).

ELi turujärelevalve kontrolli tulemused seoses mänguasjade ohutusega

2009. aastal viisid 13 riigi1 turujärelevalveasutused läbi mänguasjade ohutuse erikontrolli. Nad kontrollisid üle 14 000 mänguasja vastavust asjaomastele ohutusnõuetele. Kontrollimised viidi enamasti läbi importijate ja hulgimüüjate juures, kusjuures toll kontrollis 160 sissetulevat mänguasjade saadetist.

Kontrollitud mänguasjadest saadeti 803 näidist laborisse, et testida mehaanilist ohutust (576 näidist) ja raskmetallide sisaldust (227 näidist). 200 näidist ei läbinud mehhaanilist ohutustesti, samas kui vaid 17 näidise puhul oli raskmetalli sisaldus lubatust suurem. Selle tulemusena esitati palju RAPEXi teateid ning riiklikud ametiasutused võtsid meetmeid leitud ohtlike toodete suhtes.

PROSAFE'i2 (ELi turujärelevalveasutuste koostöövõrgustik) koordineeritud projekti põhieesmärk oli vähendada ohtlike mänguasjade hulka ELi turul. See võimaldas liikmesriikidel saada kogemusi selle kohta, kuidas parandada koostööd turujärelevalve ja tooteohutuse tagamise alal. Riikide ametiasutused intensiivistavad oma tööd, et tagada ohutusnõuete järgimine ning teavitada ja harida ettevõtjaid ja tarbijaid.

Lisateave, vt:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

ja http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Bulgaaria, Eesti, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Madalmaad, Norra, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Taani, Tšehhi Vabariik.

2 :

Product Safety Enforcement Forum of Europe (Euroopa tooteohutuse foorum) on Euroopa Komisjoni toetatav eri Euroopa riikide turujärelevalveametnike mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on tõhustada turujärelevalvet parimate tavade kaudu. www.prosafe.org


Side Bar