Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

V Bruselu dne 15. dubna 2010

Spotřebitelé: Výroční zpráva RAPEX za rok 2009 poukazuje na účinnost spolupráce EU v oblasti nebezpečných výrobků

Podle dnes uveřejněné výroční zprávy Komise o systému rychlého varování EU pro nepotravinářské nebezpečné výrobky („RAPEX“) vzrostl počet nebezpečných výrobků oznámených prostřednictvím tohoto systému v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 o 7 %. Tento nárůst z 1866 oznámení v roce 2008 na 1993 oznámení v minulém roce ukazuje, že výkonnost systému RAPEX se v roce 2009 v důsledku účinnějšího dohledu členských států nad trhem znovu zvýšila. Evropské podniky rovněž jednají v oblasti bezpečnosti spotřebitelských výrobků zodpovědněji a neváhají stáhnout své nebezpečné výrobky z trhu. Začínají rovněž systematičtěji využívat příslušný systém rychlého varování pro podniky („Business Application“). Mezi nejčastěji oznamované výrobky v roce 2009 patřily hračky, oblečení a motorová vozidla. Kromě výroční zprávy byly dnes představeny i výsledky dohledu nad trhem EU, kterého se zúčastnilo 13 zemí a který se zabýval kontrolou bezpečnosti hraček. Tyto výsledky ukazují, že přibližně 20 % hraček nesplňuje příslušné bezpečnostní požadavky.

John Dalli, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Tato zpráva slouží jako roční kontrola skutečného stavu bezpečnosti výrobků na trhu EU, které jsou nabízeny občanům EU. Bezpečnost představuje pro členské státy otázku zásadního významu a RAPEX se za posledních šest let stal příkladem účinné spolupráce EU v této oblasti.“

Počet oznámených nebezpečných výrobků stále vzrůstá

Celkový počet oznámení v systému RAPEX se od roku 2004 (kdy členské státy provedly do svých právních řádů směrnici o obecné bezpečnosti výrobků) postupně zvyšuje. V tomto šestém roce se počet oznámení více než zčtyřnásobil ze 468 (v roce 2004) na 1993 (v roce 2009). V roce 2009 se počet oznámení ve srovnání s rokem 2008 zvýšil o 7 %.

Nárůst oznámení v systému RAPEX a zvýšená výkonnost systému je výsledkem:

  • účinnějšího prosazování bezpečnosti výrobků ze strany vnitrostátních orgánů;

  • lepšího využití zdrojů;

  • většího povědomí podniků o vlastních povinnostech;

  • posílené spolupráce se třetími zeměmi;

  • akcí zaměřených na vytváření sítí a podpory vzdělávání ve všech členských státech koordinovaných Evropskou komisí.

Co se týče zemí původu, počet oznámení týkajících se výrobků z Číny a zaslaných prostřednictvím systému RAPEX mírně vzrostl (o 1 %, z 59 % v roce 2008 na 60 % v roce 2009). Klesl počet oznámení, která neobsahovala informaci o zemi původu oznámeného výrobku.

Do systému RAPEX přispívají všechny země

Do systému RAPEX se zapojily všechny země EU tím, že zjišťovaly a oznamovaly nové nebezpečné výrobky a zajišťovaly vhodná opatření navazující na získané informace. Polovina z nich svou činnost v systému dále posílila a oznámila více nebezpečných výrobků než v roce 2008. Nejvíce oznámení pocházelo ze Španělska (220), Německa (187), Řecka (154), Bulharska (122) a Maďarska (119). Oznámení z těchto zemí tvoří 47 % všech oznámení zaslaných prostřednictvím systému a týkajících se výrobků, které představují závažné riziko.

Hračky, oblečení, textil a motorová vozidla jsou v čele seznamu

V roce 2009 představovaly hračky (472 oznámení), oblečení a textil (395 oznámení) a motorová vozidla (146 oznámení) 60 % všech oznámení výrobků, které představují závažné riziko. Elektrické spotřebiče (138 oznámení) byly čtvrtou nejčastěji oznamovanou kategorií výrobků.

Výsledky kontroly dohledu nad trhem EU týkající se bezpečnosti hraček

V roce 2009 provedly orgány pro dohled nad trhem ve 131 zemích zvláštní kontrolu bezpečnosti hraček. Prověřily přes 14 000 hraček s cílem zjistit, zda jsou v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se bezpečnosti. Kontroly proběhly zejména u dovozců a maloobchodníků a celní úřady prověřily 160 příchozích zásilek hraček.

803 vzorků z kontrolovaných hraček bylo zasláno do laboratoře na zkoušky týkající se mechanické bezpečnosti (576 vzorků) a obsahu těžkých kovů (227 vzorků). Zkouškami na mechanickou bezpečnost neprošlo 200 vzorků, zatímco pouze 17 vzorků nesplňovalo požadavky týkající se těžkých kovů. Výsledkem pak byla řada oznámení prostřednictvím systému RAPEX a vnitrostátní orgány přijaly vůči zjištěným nebezpečným hračkám nápravná opatření.

Hlavním cílem projektu (koordinovaném PROSAFE, sítí EU pro orgány dohledu2) bylo snížit množství nebezpečných hraček na trhu EU. Projekt rovněž umožnil členským státům získat zkušenosti v rámci společného úsilí o lepší dohled a prosazování bezpečnostních předpisů. Vnitrostátní orgány posílí svoji činnost s cílem zajistit soulad s příslušnými bezpečnostními požadavky a informovat a vzdělávat hospodářské subjekty a spotřebitele.

Více informací viz

MEMO/10/129

MEMO/10/130

a na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Norsko, Slovenská republika, Nizozemsko.

2 :

Evropské fórum pro prosazování bezpečnosti výrobků je nezisková organizace zřízená orgány pro dohled nad trhem z různých zemí celé Evropy a podporovaná Evropskou komisí – jejím cílem je zlepšit dohled nad trhem prostřednictvím osvědčených postupů. www.prosafe.org


Side Bar