Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

Брюксел, 15 април 2010 г.

На вашето внимание, потребители: Годишният доклад на RAPEX за 2009 г. показва ефикасността на сътрудничеството в ЕС по отношение на опасните продукти

В разпространения днес годишен доклад на Комисията за функционирането на системата за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти (RAPEX) се посочва, че броят на опасните потребителски продукти, за които е изпратено уведомление чрез системата, през 2009 г. се е повишил със 7 % спрямо 2008 г. Увеличаването на броя на уведомленията от 1866 през 2008 г. на 1993 през миналата година показва, че през 2009 г. капацитетът на системата RAPEX отново се е повишил, което е следствие от по-ефикасния надзор на пазара от страна на държавите-членки. От друга страна, европейските стопански субекти се отнасят по-сериозно към своите отговорности в областта на безопасността на потребителските стоки и по-бързо изтеглят от пазара онези свои продукти, които не са безопасни. Те започват също така и по-системно да използват предназначената специално за бизнеса система за бързо предупреждение („Бизнес приложение“). Продуктите, които през 2009 г. най-често са били обект на уведомление, са играчките, облеклата и моторните превозни средства. Освен това днес бяха представени и резултатите от акцията за надзор на пазара, проведена от ЕС с участието 13 държави, които са проверявали безопасността на играчките; резултатите сочат, че около 20 % от играчките не отговарят на съответните изисквания за безопасност.

Джон Дали, член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „За нас настоящият доклад играе ролята на годишна практическа проверка на безопасността на продуктите, предлагани на гражданите на пазарите на ЕС. Безопасността е от критично значение за всяка една държава-членка и през последните шест години RAPEX се превърна в пример за ефикасността на сътрудничеството в ЕС в тази област.

Броят на уведомленията за опасни продукти продължава да се увеличава

Общият брой на уведомленията, изпратени чрез системата RAPEX, бележи постепенно увеличение от 2004 г. насам (когато директивата относно общата безопасност на продуктите бе транспонирана от държавите-членки в тяхното законодателство). За период от шест години броят на уведомленията се е увеличил повече от четирикратно: от 468 (през 2004 г.) на 1993 (през 2009 г.). През 2009 г. броят на уведомленията по системата RAPEX нарасна със 7 % спрямо 2008 г.

Увеличаването на броя на уведомленията по RAPEX и нарасналият капацитет на системата са резултат от:

  • по-ефикасното правоприлагане в областта на безопасността на продуктите от страна на националните органи;

  • по-ефективното използване на ресурсите;

  • по-голямата информираност сред стопанските субекти за техните задължения;

  • засиленото сътрудничество с трети държави;

  • дейностите по изграждане на мрежи и обучение в държавите-членки, координирани от Европейската комисия.

Що се отнася до държавите на произход на продуктите, броят на изпратените чрез системата RAPEX уведомления за продукти с произход от Китай отбеляза леко увеличение (равно на 1 % — от 59 % през 2008 г. на 60 % през 2009 г.). Налице бе намаляване на броя на уведомленията, при които не е предоставена информация за държавата на произход на продукта, обект на уведомление.

Всички държави допринасят за системата RAPEX

Всички държави от ЕС участваха в системата RAPEX чрез откриването и изпращането на уведомления за нови опасни продукти и чрез гарантирането на целесъобразни последващи действия с оглед на получената информация. Половината от държавите разшириха действията си в рамките на системата и изпратиха уведомления за повече опасни продукти, отколкото през 2008 г. Държавите с най-много уведомления бяха Испания (220 уведомления), Германия (187 уведомления), Гърция (154 уведомления), България (122 уведомления) и Унгария (119 уведомления). Изпратените от тези държави уведомления съставляват 47 % от всички уведомления по системата RAPEX за продукти, представляващи сериозен риск.

Играчките, облеклото, текстилът и моторните превозни средства са най-често предмет на уведомленията

Играчките (472 уведомления), облеклото и текстилът (395 уведомления) и моторните превозни средства (146 уведомления) съставляват 60 % от всички уведомления през 2009 г. за продукти, представляващи сериозен риск. Електроуредите (138 уведомления) станаха четвъртата по честота категория продукти, за които се подават уведомления.

Резултати от проведената от ЕС проверка с цел надзор на пазара по отношение на безопасността на играчките

През 2009 г. органите за надзор на пазара на 131 държави проведоха целева проверка на безопасността на играчките. Те провериха съответствието със съответното законодателство по отношение на безопасността на над 14 000 играчки. Инспекциите се провеждаха главно при вносителите и търговците на дребно, като митническите органи подложиха на проверка 160 внасяни пратки с играчки.

803 проби от проверените играчки бяха изпратени в лаборатория — за изпитване по отношение на механичните аспекти на безопасността (576 проби) и на наличието на тежки метали (227 проби). 200 проби не преминаха механичните изпитвания, докато само 17 проби не успяха да покрият изискванията по отношение на тежките метали. Това доведе до множество уведомления по RAPEX и до корективни действия, предприети от националните органи по отношение на откритите опасни играчки.

Главната цел на проекта (координиран от PROSAFE, мрежата от надзорни органи на ЕС2), бе да се намали количеството опасни играчки на пазара на ЕС. Той даде възможност на държавите-членки да придобият опит в съвместната работа по подобряването на надзора на пазара и по прилагането на правилата за безопасност. Националните органи ще полагат още по-големи усилия да гарантират съответствието с приложимите изисквания за безопасност и да информират и обучават стопанските субекти и потрeбителите.

Повече информация може да намерите на следния адрес:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

както и на: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

България, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Словашката република, Нидерландия.

2 :

Европейски форум по правоприлагането в областта на безопасността на продуктите е организация с идеална цел, създадена от длъжностни лица в областта на надзора на пазара от различни европейски страни, подкрепяна от Европейската комисия; нейна цел е повишаването на надзора на пазара чрез най-добрите практики; вж. www.prosafe.org.


Side Bar