Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/425

Bryssel 14 april 2010

Antitrust: Kommissionen höjer kapaciteten att handla med el vid de svenska gränserna

Europeiska kommissionen har antagit ett beslut som gör Svenska Kraftnäts åtaganden lagligt bindande. Beslutet kommer också att öka handeln med el inom Sverige och mellan Sverige och angränsande länder vilket i sin tur kommer att bidra till en bättre fördelning av resurserna och ytterst till lägre priser för konsumenter och slutkonsumenter. Åtagandena ska undanröja farhågor om att Svenska Kraftnät eventuellt missbrukar sin dominerande marknadsställning på den svenska kraft­överföringsmarknaden genom att minska exportkapaciteten på samman­länkningarna mellan Sverige och angränsande EU- och EES-länder. Enligt åtagandena kommer Svenska Kraftnät inte längre att begränsa handeln, utan i stället tillåta elfödena att anpassa sig till överförings­kapaciteten med hjälp av marknads­priserna.

”Jag välkomnar Svenska Kraftnäts åtaganden som visar hur viktigt det är att integrera EU:s energimarknader så att leveranssäkerheten kan förbättras, till de europeiska konsumenternas fromma. Ärendet visar också att alla elnätoperatörer måste ha ett EU-perspektiv och se bortom de rent nationella gränserna när de försöker åtgärda över­belastningsproblem,” sade kommissionens vice ordförande och konkurrenskommissionär Joaquín Almunia.

Den 6 oktober 2009 marknadstestade kommissionen de åtaganden som Svenska Kraftnät föreslagit för att undanröja kommissionens farhågor om den svenska kraftöverföringsmarknaden (se pressmeddelande IP/09/1425). Åtagandena gjordes efter kommissionens preliminära bedömning att Svenska Kraftnät kan ha missbrukat sin dominerande ställning på den svenska kraftöverföringsmarknaden (artikel 102 i EUF-fördraget) genom att diskriminera mellan inhemska elöverföringstjänster och exporttjänster och segmentera EU:s inre marknad.

För att neutralisera farhågorna gällande den svenska överföringsmarknaden har Svenska Kraftnät åtagit sig att dela upp den svenska kraftmarknaden i flera anmälningsområden och att senast den 1 november 2011 börja bedriva sin verksamhet enligt denna modell. Dessa områden avgränsas av flaskhalsarna i det svenska elsystemet och gör det möjligt att anpassa handeln med el till den faktiskt tillgängliga överförings­kapaciteten med hjälp av marknads­priserna, i stället för genom godtyckliga inskränkningar vid gränserna. Utformningen av områdena kommer att vara flexibel: Det kommer att vara möjligt att snabbt anpassa dem till framtida förändringar av elflödesmönster i det svenska överföringssystemet. När områdena väl har tagits i bruk kommer Svenska Kraftnät att hantera överbelastning i det svenska överföringssystemet utan att begränsa handelskapaciteten på sammanlänkningarna.

Ett undantag kommer att finns i detta nya system, nämligen överbelastning som uppstår i Västkustkorridoren, till följd av särskilda tekniska begränsningar i området. Svenska Kraftnät kommer att mildra överbelastningen i Västkust­korridoren genom att bygga och driva en ny överföringsledning på 400 kV (främst mellan Stenkullen och Strömma-Lindome) senast den 30 november 2011.

Fram till den 1 november 2011, när de nya marknadsområdena tas i bruk, har Svenska Kraftnät åtagit sig att hantera överbelastning i sitt nät genom att först använda en åtgärd som kallas mothandel innan man tillgriper minskningar av samman­länknings­kapaciteten. Mothandel innebär att producenter/förbrukare får betalt för att anpassa sina produktions-/förbrukningsplaner varigenom överföringsflödena anpassas till den faktiskt tillgängliga kapaciteten. Genom att använda sig av mothandel kommer Svenska Kraftnät att i möjligaste mån begränsa inskränkningarna av kapaciteten på sammanlänkningarna vid gränserna. Åtgärden kan dock inte bli permanent eftersom den inte helt kan eliminera behovet av inskränkningar vid tidpunkter när överbelastning råder.

Bakgrund

Kommissionens beslut bygger på artikel 9 i förordning nr 1/2003 om tillämpning av EG-fördragets konkurrensregler och tar hänsyn till resultaten av det marknadstest som inleddes den 6 oktober 2009 (se IP/09/1425). Beslutet innebär att Svenska Kraftnäts åtaganden blir rättsligt bindande och att kommissionens utredning avslutas. Däremot dras ingen slutsats om huruvida en överträdelse har begåtts. Om Svenska Kraftnät inte fullgör sina åtaganden kan kommissionen utdöma ett bötesbelopp på upp till 10 % av dess totala årsomsättning utan att behöva bevisa att en överträdelse skett av fördragets konkurrensregler.


Side Bar