Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT EL CS LV SK RO

IP/10/424

Брюксел, 14 април 2010 г.

Награди „Зелено осветление“ и „Зелени сгради“ на ЕС: при победителите енергоспестяването достига до 85 %

Тези награди, учредени от Европейската комисия съответно в 2000 г. и 2005 г., са предназначени да насърчават доброволното намаляване на енергопотреблението от страна на обществени и частни организации. Един от 12-те носители на наградата по Програмата „Зелено осветление“ (GreenLight programme) за 2010 г. е Градският съвет на гр. Дагда, Латвия, който за периода след неговото включване в тази инициатива през 2007 г. е постигнал намаление на своето енергопотребление за осветление с 85 %. В категорията „Зелени сгради“ (GreenBuilding), при два от най-добрите проекти за реновиране на сгради — съответно на офисна сграда в Австрия и на средно училище в Германия, е постигнато енергоспестяване от над 80 %. Участниците от цяла Европа в тези инициативи са повече от 700, съответно с енергоспестяване от около 545 GWh годишно. Това е еквивалентно на енергията, използвана за същия период от два средно големи европейски града.

„Поздравяваме наградените. И тези от обществения сектор, и също наградените от частния сектор — всички те са живо доказателство, че организациите, които инвестират и прилагат новости в областта на енергийната ефективност могат да извлекат значителна изгода за себе си, като в същото време правят водещ принос за една по-устойчиво развита Европа. Разпространяването на подобни схеми за най-добра практика, включително чрез такива схеми за присъждане на награди, ще представлява ключов фактор за успешното от стопанска и екологична гледна точка реализиране на Стратегията „Европа — 2020 г.“ — изтъкнаха Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по изследователската дейност, иновациите и науката, и Гюнтер Йотингер, европейски комисар по енергетиката.

Управлявани от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия, двете програми — „Зелено осветление“ и „Зелени сгради“, представляват доброволни схеми, насърчаващи частните и обществените организации да намалят енергопотреблението в своите сгради. Програмата „Зелено осветление“ насърчава партньорите да инсталират енергоефективно осветление, а инициативата „Зелени сгради“ насърчава подобряването на енергийната ефективност в сградите посредством редица мерки, като например топлинно изолиране, високоефективно отопление и охлаждане, интелигентни системи за контрол и управление, фотоволтаични панели и др.

Двете церемонии по награждаването ще се състоят във Франкфурт на 13 и 14 април, по време на конференцията „Подобряване на енергийната ефективност в търговски сгради“ (IEECB’10). При този кръг на награждаване в 2010 г. награди ще получат общо 24 участници — за постигнатите от тях резултати или за новаторски проекти. Решенията за присъждане на наградите се основават на постигнатото енергоспестяване, използваните технологии и сектора, към който те съответно принадлежат (обществени сгради, търговия на дребно, офиси, …).

„Зелено осветление“

През периода от нейното организиране през 2000 г. досега, към инициативата „Зелено осветление“ са се включили над 500 партньори от цяла Европа. Чрез замяната на стари видове осветление със съвременни енергоспестяващи лампи, а също и чрез управление на ползването на осветлението, тези партньори са постигнали общо енергоспестяване от 241 GWh годишно (вж. по-долу Фигура 1). Това съответства на икономия на текущи разходи в размер на около 24 милиона евро годишно, както и на намаление на емисиите с над 94 милиона килограма CO2 годишно.

Носители на наградата „Зелено осветление“ за 2010 г.

Организация

Страна

Дял на спестената енергия за осветление

Águas do Cávado

Португалия

39,40 %

Градски съвет на гр. Dagda

Латвия

85 %

Decathlon

Испания и Румъния

Румъния: 70 %

Испания: 35,2 % (средно)

 

 

 

Е.ОН (Германия)

Германия

71,92 %

Недвижими имоти ING

Нидерландия

70 % (средно)

Центъра за диализа на Беарн

Франция

53 %

Община Добрич

България

50 %

NH Хотели – 1 хотел

Испания

60,24 %

O.S.V.O Comp, a.s.

Словакия

18 % (при увеличен брой осветителни тела и работни часове)

Хотел Marriott в Прага

Чешката република

68 %

Общинска служба на град Villingen-Schwenningen

Германия

58 %

Saule Birinius Pils SIA

Латвия

76 %

Най-добър поръчител (насърчител): Infrax CVBA

Белгия

 

„Зелени сгради“

Към инициативата „Зелени сгради“, организирана в 2005 г. след вече постигнатите успехи на инициативата за осветлението, са се включили над 185 партньори. Енергоспестяването в участващите 286 сгради възлиза на 304 GWh годишно първична енергия (постигнато чрез икономия например на електроенергия, природен газ и нафта), което съответства на среден процентен дял на енергоспестяването от 41 %.

Тези резултати бяха постигнати чрез комбинация от мерки (вж. по-долу Фигура 2) — главно чрез монтиране на по-ефективни отоплителни и климатични инсталации, следвано от по-добро топлинно изолиране на външната повърхност на сградите (отделяща външната от вътрешната среда) и по-ефективно осветление. За постигането на този резултат допринесе и оползотворяването на слънчева и геотермална енергия.

Някои важни констатации от тази програма могат да допринесат за промоция на мерките за енергийна ефективност, например:

при изграждането на нови сгради, допълнителните инвестиции за енергийна ефективност са сравнително малки (под 10 % от общата инвестиция);

при повечето проекти реалните спестявания надвишиха прогнозните.

Носители на наградата „Зелени сгради“ за 2010 г.

Най-добър корпоративен партньор

Енергоспестяване

Brostaden

Швеция

34 реновирани сгради

38 % спестяване на първична енергия

Най-добри проекти за реновиране на сгради

Средно училище Hengersberg

Германия

81 % от първичното енергопотребление

Банка Пиреос в Сигру

Гърция

30% от крайното енергопотребление

NH Principe de la Paz

Испания

49 % от електропотреблението

48 % от потреблението на газ

Офис Manschein — специално признание за иновация

Австрия

82 % от първичното енергопотребление

Най-добри проекти за нови сгради

Phoenix Plaza

Хърватия

71 % от енергопотреблението за отопление

ASILO Cologno Monzese

Италия

81 % от първичното енергопотребление

Офис на пристанище Гент — специално признание за потенциал за възпроизвеждане

Белгия

67% от първичното енергопотребление

Офис на ENERGYbase — специално признание за иновация

Австрия

72 % от енергопотреблението за отопление

Специално признание от журито

AB Vasilopoulos

Гърция

32 % от електропотреблението

SeaBridge Logistics

Белгия

73 % от първичното енергопотребление

Най-добър поръчител (насърчител на участие в инициативата „Зелени сгради“):

Levenger

Испания

 

Bengt Dahlgren

Швеция

 

Понастоящем Съвместният изследователски център (JRC) оценява цялостните резултати от двете програми, като подробните доклади, обобщаващи мерките за енергийна ефективност, енергоспестяванията, мотивациите и опита на партньорите, ще бъдат публикувани по време на организираната от ЕС „Зелена седмица“ в началото на юни.

Фигура 1: Разпределение по категории партньори на енергоспестяванията, постигнати от всички партньори по Програмата „Зелено осветление“ към края на 2008 г.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Фигура 2. Типично разпределение на честотата на прилагане в рамките на Програмата „Зелени сгради“ на различните видове мерки за енергийна ефективност

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно програмите „Зелено осветление“ и „Зелени сгради“, моля посетете следния уебсайт:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency.


Side Bar