Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

Брюксел, 13 април 2010 г.

Комисията публикува покана за предложения за проекти, с общ бюджет от 35 млн. евро, превръщащи екологични предизвикателства в бизнес възможности

Европейската комисия публикува днес покана за предложения за проекти за екоиновации, които ще се финансират с 35 млн. евро по Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ). Средствата по тази екоиновационна покана от 2010 г. по ПКИ са предназначени за нови проекти в следните области: рециклиране на материали, строителни материали, отговарящи на изискванията за устойчиво развитие, проекти в сектора на хранителните продукти и напитките, както и за екологосъобразни бизнес практики. Очакват се по-специално заявки от малки фирми, предлагащи екологични продукти или услуги, които се нуждаят от подкрепа за проникване на пазара. Периодът за кандидатстване започва от днес и продължава до 9 септември 2010 г. Вероятно ще бъдат избрани за финансиране около 50 проекта.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Тази покана за иновативни проекти представлява блестяща възможност за европейския предприемачески талант да демонстрира нови идеи за намаляване на въздействието ни върху околната среда. Програмата за екоиновации в рамките на ПКИ показва, че екологосъобразните действия са и икономически изгодни, като вече множество продукти и услуги демонстрират как конкурентоспособният икономически растеж може да се съчетае със защита на околната среда.“

Поканата обхваща четири основни области:

  • рециклиране на материали

  • строителни материали, отговарящи на изискванията за устойчиво развитие

  • сектора на хранителните продукти и напитките

  • екологосъобразен бизнес

Поемане на разходите по проектите до 50 %

Поканата за предложения за проекти е насочена най-вече към малките и средни предприятия (МСП), които са разработили екологичен продукт, процес или услуга, успешно доказали се от техническа гледна точка, но които все още не са намерили своето място на пазара. Поканата предлага директно съфинансиране, с безвъзмездно предоставяне на до 50 % от общата стойност на съответния проект. Очаква се средствата по поканата за 2010 г. в размер на 35 млн. евро да дадат възможност за осъществяване на 45 до 50 нови проекта.

Проектите ще се избират въз основа на новаторския им подход, потенциала им за разпространение на пазара и приноса им за европейските политики за опазване на околната среда, по-специално в областта на ефективното използване на ресурсите.

Понастоящем в рамките на програмата се изпълняват 44 проекта, а други 45 ще се започнат през тази година. Някои примери включват: оползотворяване на употребявани автомобилни гуми за производството на ценни изолационни материали, използване на насаждания от бамбук за пречистване на „сива“ вода, и замяна на традиционните хартиени етикети с иновативни лазерни технологии.

Поканата от 2010 г. за предложения за проекти ще бъде представена днес по време на информационния ден за екологични иновации в рамките на ПКИ, който се провежда в сградата Charlemagne в Брюксел. Крайният срок за подаване на предложения е 9 септември.

Контекст: екологични иновации в рамките на ПКИ

С общ бюджет от около 200 милиона евро за периода 2008—2013г. програмата за екоиновации в рамките на ПКИ подпомага първоначалното прилагане и по-нататъшното пазарно проникване на устойчиво развити решения, които позволяват по-добро използване на природните ресурси в Европа. Програмата за екоиновации представлява „зелената част“ на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и допринася активно за Плана за действие в областта на екологичните технологии (ETAP).

За повече информация:

Цялата необходима документацията във връзка с поканата може да се намери на следния адрес:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

В различни части на Европа ще се състоят няколко национални информационни дни. Най-важните дати и места са обявени на следния адрес в Интернет: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm


Side Bar