Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Bryssel den 12 april 2010

Hur ska morgondagens jordbruk se ut i Europa? Inbjudan till en offentlig diskussion

Dacian Cioloş, EU-kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling, inleder i dag en offentlig diskussion om framtiden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Denna politik har ända från början anpassats till samtidens utmaningar. Viktiga reformer har genomförts under de senaste åren, framför allt 2003 och i samband med hälsokontrollen 2008. Syftet har varit att modernisera sektorn och göra den mer marknadsinriktad. Strategin ”Europa 2020” öppnar nya perspektiv som visar att den gemensamma jordbrukspolitiken i högre grad kan bidra till utvecklingen av en tillväxt som är intelligent och hållbar och som omfattar alla, genom att tillgodose samhällets nya behov, framför allt de ekonomiska, sociala, miljö- och klimatmässiga och tekniska utmaningarna. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste ta större hänsyn till den rikedom och mångfald som präglar jordbruket i de 27 medlemsstaterna. Den diskussion som nu inleds kommer att behandla målen för framtidens gemensamma jordbrukspolitik, mot bakgrund av den nya strategin "Europa 2020". De konkreta metoderna kommer att diskuteras i ett senare skede.

”Den gemensamma jordbrukspolitiken är inte ett område som bara rör specialister”, säger Dacian Cioloş. ”Det är en politik för oss alla i Europa. Därför måste vi lyssna på medborgarna och ta oss tid att samla in idéer och förväntningar från alla samhällsaktörer. Jag ser fram emot att få in reaktioner och synpunkter från både jordbrukare och miljöorganisationer, konsumenter och djurskyddsföreningar. Denna diskussion måste inledas så snart som möjligt. Hela samhället gagnas av en gemensam EU-politik och det blir synligt genom livsmedel, markförvaltning och miljöskydd. Därför är det självklart att även medborgarna ska få tillfälle att yttra sig”, tillägger kommissionären.

EU-kommissionen kommer i slutet av det här året att lägga fram ett meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013. Innan de första politiska riktlinjerna fastställs vill dock kommissionär Cioloş inleda en offentlig diskussion om politikens mål, principer och bidrag till strategin ”Europa 2020”, för att få fram ett underlag till beslutsprocessen.

För att få in bidrag till den offentliga diskussionen kommer en särskild webbplats att öppnas i juni 2010 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate). Bidragen kommer sedan att sammanställas av en fristående organisation. I juli 2010 kommer EU-kommissionen att anordna en konferens som ska sammanfatta den offentliga diskussionen. Förhoppningen är att detta ska ge kommissionen starka idéer som kan tjäna som underlag för det meddelande om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 som kommissionen ska lägga fram före utgången av 2010.

Vid sidan av den gemensamma jordbrukspolitikens bidrag till utvecklingen av strategin ”Europa 2020” kommer den offentliga diskussionen att behandla fyra huvudfrågor:

  • Varför ska vi ha en gemensam jordbrukspolitik i EU?

  • Vilka mål har samhället för jordbruket i all dess mångfald?

  • Varför ska den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras och hur kan den bättre anpassas till samhällets behov?

  • Vilka verktyg behövs för morgondagens gemensamma jordbrukspolitik?

I sitt tal inför Europaparlamentets jordbruksutskott (COMAGRI) tog Cioloș utöver dessa grundläggande frågor upp ett antal detaljfrågor kopplade till livsmedelsförsörjningen i Europa och i världen, sysselsättningen i landsbygdsområden, en hållbar förvaltning av naturresurser, klimatförändringar, prisfluktuationer, medborgarnas bild av stöden, jämvikten i livsmedelskedjan och det europeiska jordbrukets konkurrenskraft.

Mer information:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (från och med 17.00 i kväll).


Side Bar