Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Bryssel, 12.4.2010

Tulevaisuuden maatalous Euroopassa Julkisen keskustelun avaaminen

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen Dacian Cioloş käynnistää tänään julkisen keskustelun yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulevaisuudesta Euroopan unionissa. YMP on perustamisestaan lähtien kokenut muutoksia pystyäkseen vastaamaan ajan asettamiin haasteisiin. Viime vuosina – erityisesti vuonna 2003 ja YMP:n terveystarkastuksen yhteydessä vuonna 2008 – on toteutettu huomattavia uudistuksia alan nykyaikaistamiseksi ja suuntaamiseksi markkinoiden tarpeisiin. Eurooppa 2020 -strategia avaa uusia näkökulmia: sen puitteissa YMP voi entistä paremmin olla mukana luomassa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua vastaamalla yhteiskuntamme uusiin haasteisiin erityisesti talouden, sosiaalipolitiikan, ympäristön, ilmaston ja teknologian aloilla. YMP:n on myös otettava paremmin huomioon EU:n 27 jäsenvaltion maatalouden rikas monimuotoisuus. Nyt avattava keskustelu koskee nimenomaan YMP:n tulevia tavoitteita Eurooppa 2020 -strategian puitteissa; keinoja, joilla tavoitteisiin pyritään, pohditaan myöhemmässä vaiheessa.

"Yhteinen maatalouspolitiikka ei kuulu pelkästään asiantuntijoille. Se on kaikkien eurooppalaisten yhteinen asia, ja sen tiimoilta on kuultava kansalaisten mielipiteitä. Meidän on varattava aikaa kartoittaaksemme kaikkien yhteiskunnan toimijoiden näkemykset ja odotukset", totesi komissaari Cioloş ja jatkoi: "Toivon saavani reaktioita ja huomioita maanviljelijöiltä, mutta myös ympäristönsuojelujärjestöiltä, kuluttajilta ja eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoilta. Vuoropuhelun on oltava mahdollisimman laaja, sillä EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta koituu etua koko yhteiskunnalle elintarvikkeiden, aluesuunnittelun ja ympäristönsuojelun muodossa. Siksi onkin luonnollista, että kansalaisilla on oikeus ja tilaisuus ilmaista mielipiteensä".

Euroopan komissio antaa vuoden lopussa tiedonannon YMP:n tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen. Ennen tätä strategisesti tärkeää alaa koskevien ensimmäisten poliittisten suuntaviivojen ehdottamista komissaari Cioloş haluaa kuitenkin käynnistää päätöksenteon tueksi julkisen keskustelun YMP:n tulevaisuudesta, tavoitteista, periaatteista ja vaikutuksesta Eurooppa 2020 -strategiaan.

Mielipiteiden keräämiseksi julkista keskustelua varten on avattu oma internetsivusto (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate ), joka on toiminnassa kesäkuuhun 2010 asti. Sen jälkeen riippumaton taho laatii yhteenvedon saaduista lausunnoista, ja heinäkuussa 2010 komissio järjestää julkista keskustelua koskevan yhteenvetokonferenssin. Se toivoo yhteenvedon antavan hyödyllistä aineistoa YMP:n tulevaisuutta vuoden 2013 jälkeen koskevan tiedonannon pohjaksi; tiedonanto on määrä julkaista vuoden 2010 lopussa.

Julkisessa keskustelussa pyritään yleisesti selvittämään, miten YMP voi edistää Eurooppa 2020 -strategiaa, mutta sen lisäksi keskustelulla on neljä pääteemaa:

  • Miksi EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on tarpeellinen?

  • Millaisia tavoitteita yhteiskunta asettaa maataloudelle sen kaikissa eri muodoissa?

  • Miksi YMP:aa on uudistettava ja miten se saadaan vastaamaan yhteiskunnan odotuksia?

  • Mitkä ovat tulevaisuuden YMP:n välineet?

Puheessaan Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle (COMAGRI) komissaari Cioloș ottaa esiin edellä mainittujen pääteemojen lisäksi myös yksityiskohtaisempia kysymyksiä, jotka liittyvät elintarviketurvaan Euroopassa ja sen ulkopuolella, maaseutualueiden työllisyyteen, luonnonvarojen kestävään hoitoon, ilmastonmuutokseen, hintojen vaihteluun, kansalaisten käsityksiin tukipolitiikasta, elintarvikeketjun tasapainoon ja EU:n maatalouden kilpailukykyyn.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (tänään kello 17.00 alkaen).


Side Bar