Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2010

Ποια είναι η γεωργία που θέλουμε στην Ευρώπη του αύριο; Πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο

Ο Dacian Cioloş, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο σε θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμανε σήμερα την έναρξη δημόσιου διαλόγου με αντικείμενο το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ) μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ίδρυσή της και έπειτα, η ΚΑΠ αποτέλεσε πάντοτε το αντικείμενο προσαρμογών ώστε να αντιμετωπίζονται τα εκάστοτε διακυβευόμενα. Τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα το 2003 και όταν έγινε ο διαγνωστικός έλεγχος της ΚΑΠ το 2008, τέθηκαν σε εφαρμογή σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τομέα και τη στενότερη σύνδεσή του με τα δεδομένα της αγοράς. Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 ανοίγει νέες προοπτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΑΠ μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο στη διαμόρφωση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας μας, ιδίως τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Η ΚΑΠ οφείλει επίσης να συνεκτιμά καλύτερα την ποικιλομορφία και τον πλούτο των γεωργικών δραστηριοτήτων στα είκοσι επτά κράτη μέλη της ΕΕ. Ο εγκαινιαζόμενος διάλογος αφορά τις μελλοντικές επιδιώξεις της ΚΑΠ υπό το νέο πρίσμα της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Ο διάλογος σχετικά με τα διατιθέμενα μέσα θα ακολουθήσει αργότερα.

«Η κοινή γεωργική πολιτική δεν αποτελεί θέμα αποκλειστικά για ειδήμονες. Είναι η πολιτική που αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Πρέπει να ακούει τι έχουν να της πουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Πρέπει να διαθέσουμε χρόνο ώστε να συγκεντρώσουμε τις ιδέες και τις προσδοκίες όλων των συντελεστών της κοινωνίας», δήλωσε ο κ. Cioloş. Και προσέθεσε: «Περιμένω τις αντιδράσεις, τις σκέψεις των αγροτών, αλλά επίσης των οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, των αρμόδιων για την καλή μεταχείριση των ζώων. Ο διάλογος που θα αναπτύξουμε πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ανοιχτός. Το σύνολο της κοινωνίας επωφελείται από αυτήν την ευρωπαϊκή κοινή πολιτική μέσω της θετικής επίδρασης στη διατροφή, τη διαχείριση των εδαφών και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν, κανονικά, να διαθέτουν και οι πολίτες το δικαίωμα και το χρόνο να διατυπώσουν τη γνώμη τους».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει στο τέλος του χρόνου μια ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013. Όμως, πριν καταθέσει τις πρώτες πολιτικές κατευθύνσεις γι’ αυτόν τον τομέα στρατηγικής σημασίας, αποσκοπώντας να συμβάλει στις προκαταρκτικές εργασίες της διαδικασίας λήψης απόφασης, ο Επίτροπος Cioloş ξεκινάει μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής, τις αρχές και τους στόχους της, όπως και τη συμβολή της στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Για τη συγκέντρωση των απόψεων που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, ο κ. Dacian Cioloş ανήγγειλε τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate ), ο οποίος θα παραμείνει ανοικτός μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Αμέσως μετά, ένας ανεξάρτητος οργανισμός θα επεξεργαστεί περιεκτική παράθεση των διαφόρων εισηγήσεων. Τον Ιούλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει μια διάσκεψη σύνθεσης των αποτελεσμάτων του δημόσιου διαλόγου. Από τη σύνθεση αυτή ελπίζει να αντλήσει τις βασικές ιδέες που θα αποτελέσουν τον σκελετό της ανακοίνωσής της για την ΚΑΠ μετά το 2013, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στα τέλη του 2010.

Πέραν της συμβολής που μπορεί να προσφέρει η ΚΑΠ στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, ο δημόσιος διάλογος διαρθρώνεται γύρω από τέσσερεις κύριους άξονες:

  • Ποιος είναι ο λόγος για μια ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική;

  • Με ποιους στόχους επιφορτίζει η κοινωνία τον γεωργικό τομέα σε όλη την ποικιλομορφία του;

  • Προς τι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και πώς θα την κάνουμε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας;

  • Ποια θα είναι τα εργαλεία της ΚΑΠ του αύριο;

Στην ομιλία του ενώπιον της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία (COMAGRI), ο Επίτροπος Cioloș θίγει, πέραν των ανωτέρω ουσιωδών θεμάτων, μια σειρά ζητημάτων που αφορούν λεπτομέρειες, όπως τα προβλήματα του επισιτιστικού εφοδιασμού στην Ευρώπη και στον κόσμο, την απασχόληση στις αγροτικές ζώνες, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή, την αστάθεια των τιμών, την κατανόηση των ενισχύσεων από τους πολίτες, την ισορροπία στο πλαίσιο της διατροφικής αλυσίδας και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (από απόψε, ώρα 17.00).


Side Bar