Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Брюксел, 12 април 2010 г.

Покана за обществена дискусия: бъдещето на селското стопанство в Европа

Днес Дачиян Чолош, европейският комисар по селско стопанство и развитие на селските райони, постави началото на обществена дискусия относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. От създаването си ОСП преминава през редица адаптации, за да отговори на предизвикателствата на времето. През последните години и по-специално през 2003 г. и с Прегледа на състоянието на ОСП през 2008 г. бяха извършени важни реформи с цел модернизиране и по-голямо пазарно ориентиране на отрасла. Стратегията „Европа 2020“ разкрива нова перспектива. В този контекст ОСП може да допринесе още повече за постигането на интелигентен, устойчив и интегриран растеж, като отговори на новите икономически, социални, екологични, климатични и технологични предизвикателства на нашето общество. В ОСП трябва да се отдаде по-голямо значение на разнообразието и богатството на селските стопанства на двадесет и седемте държави-членки на ЕС. Предстоящата дискусия е насочена към бъдещите цели на ОСП в условията на новата перспектива на стратегията „Европа 2020“, като на по-късен етап ще се проведе и обсъждане относно средствата за постигане на тези цели.

„Общата селскостопанска политика не е само тема за експертите. Тя засяга всички европейци и затова трябва да се вслушаме в европейските граждани. Трябва да съберем идеите и очакванията на всички заинтересовани страни в обществото“ заяви г-н Чолош. „Очаквам да получим реакция и мнения на земеделските стопани, но също и на асоциациите за защита на околната среда, на потребителите, на сдруженията за хуманно отношение към животните. Тази дискусия трябва да бъде отворена за всички. Обществото като цяло ползва благата от общата европейска политика в областта на храните, териториалното благоустройство и защитата на околната среда. Затова е естествено гражданите да имат правото и възможността да споделят своето мнение“, добави той.

В края на годината Европейската комисията ще представи съобщение относно бъдещето на ОСП след 2013 г. Но преди да представи първите политически идеи за този стратегически сектор, които да залегнат в предварителната работа от процедурата по вземане на решение, комисар Чолош стартира обществена дискусия за бъдещето на Общата селскостопанска политика, нейните цели, принципи и принос за стратегията „Европа 2020“

Дачиян Чолош обяви пускането на уебсайт за участие в обществената дискусия (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), който ще бъде достъпен до юни 2010 г. Независим орган ще направи обобщение на получените на уебсайта мнения. Това обобщение ще бъде предмет на конференция, организирана от Европейската комисия през юли 2010 г. В този процес тя се надява да извлече добри идеи, които да използва при изготвянето на своето съобщение относно ОСП след 2013 г., което трябва да бъде представено до края на 2010 г.

Освен въпроса за приноса на ОСП за развитието на стратегия „Европа 2020“ предмет на обществената дискусия ще бъдат четири основни теми:

  • Защо е необходима обща европейска селскостопанска политика?

  • Какви цели поставя обществото на селското стопанство във всичките му различни подотрасли?

  • Защо трябва да се реформира ОСП и как да се отговори на очакванията на обществото?

  • Какви са инструментите на бъдещата ОСП?

В своята реч пред Комисията по селско стопанство на Европейския парламент, комисар Чолош освен тези основни теми повдига и редица по-конкретни въпроси относно проблемите на хранителните доставки в Европа и в света, заетостта в селските райони, устойчивото управление на природните ресурси, изменението на климата, ценовата нестабилност, отношението на гражданите към помощите, баланса в основата на хранителната верига и конкурентоспособността на европейското селско стопанство.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (от 17.00 тази вечер).


Side Bar