Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

Bryssel den 12 april 2010

Mediefokus på fattigdom i Europa

Inom ramen för Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010 lanserar Europeiska kommissionen idag en tävling för journalister som rapporterar om frågor som rör Europaårets teman. Tävlingen är öppen för journalister som arbetar för tryckta medier och webbmedier samt för radio- och tv-journalister och de reportage som är mest originella och har störst nyhetsvärde kommer att prisbelönas såväl på nationell nivå (800 euro eller motsvarande belopp i nationell valuta) som på EU-nivå (4 500, 3 000 och 2 000 euro). Vinnarna kommer att tillkännages vid en ceremoni i Bryssel den 17 december 2010.

– För att bekämpa fattigdomen måste vi låta de människor som är utestängda få komma till tals och vi måste förstå orsakerna till fattigdomen, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Samtidigt måste vi föreslå konkreta lösningar som fungerar. Journalister spelar en mycket viktig roll i denna debatt och det är därför vi har utlyst den här tävlingen för de reportage om dessa frågor som är mest originella och har störst nyhetsvärde.

Tävlingen är nu öppen och journalister kan skicka in sina bidrag på nätet via webbplatsen för Europaåret 2010 fram till och med den 31 augusti 2010. Artiklar och audiovisuella reportage som offentliggörs eller sänds i en av EU:s 27 medlemsstater, Island eller Norge mellan den 1 oktober 2009 och den 31 augusti 2010 får delta i tävlingen. Alla bidrag kommer först att bedömas av en expertjury på nationell nivå, som kommer att utse en vinnare i varje kategori. De nationella vinnarna får sedan delta i den europeiska tävlingen, som kommer att kulminera i en ceremoni i Bryssel under det belgiska ordförandeskapet i slutet av 2010.

Journalisttävlingen är en av de centrala insatserna på EU-nivå under Europaåret och syftar till att hjälpa till att öka allmänhetens medvetenheten om problem i samband med fattigdom och social utestängning. Andra viktiga arrangemang under året är en Europaomfattande konsttävling, stora konferenser om särskilda frågor som fattigdom bland barn och hemlöshet, samt en rad evenemang i samband med internationella dagen i oktober för utrotning av fattigdom.

Mer information om journalisttävlingen finns på webbplatsen för Europaåret 2010: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=sv (under "Journalisttävling").

Bakgrund

Europaåret 2010 syftar till att öka kunskaperna om orsakerna till och konsekvenserna av fattigdomen i Europa, både hos centrala aktörer som regeringar och arbetsmarknadens parter, och hos allmänheten. Europaåret har också som mål att mobilisera dessa parter i kampen mot fattigdomen, främja social integration och delaktighet och uppmuntra tydliga åtaganden att utarbeta politik för att tackla fattigdom och social utestängning på såväl nationell nivå som på EU-nivå.

84 miljoner européer, vilket utgör 17 % av EU:s befolkning, lever idag under fattigdomsgränsen. Enligt en aktuell Eurobarometerundersökning om attityderna till fattigdom anser en klar majoritet av européerna (73 %) att fattigdom är ett utbrett problem i deras land och 89 % efterlyser åtgärder från regeringarnas sida. De flesta menar att det främst är deras egen regering som bär huvudansvaret men 74 % förväntar sig också att EU ska spela en aktiv roll i kampen mot fattigdomen.

Mer information om Eurobarometerundersökningen finns på följande webbplats:

IP/09/1585


Side Bar