Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

V Bruseli 12. apríla 2010

Chudoba v Európe v centre pozornosti médií

Pri príležitosti európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) dnes Európska komisia vyhlásila súťaž pre novinárov, ktorí sa zaoberajú témami roka. Novinárska cena európskeho roka je určená pre novinárov z tlačených, internetových a audiovizuálnych médií. Ceny za najoriginálnejšie články s vysokou spravodajskou hodnotou sa budú udeľovať na národnej úrovni (800 EUR alebo ich ekvivalent v národnej mene) a na európskej úrovni (4500, 3000 a 2000 EUR). Víťazi celoeurópskej súťaže budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa bude konať v Bruseli 17. decembra 2010.

László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Aby sme mohli bojovať proti chudobe, musíme dať hlas vylúčeným osobám a musíme pochopiť príčiny chudoby. Zároveň musíme navrhnúť praktické a účinné riešenia. Novinári zohrávajú v tejto diskusii významnú úlohu a preto sme vytvorili túto súťaž pre najoriginálnejšie články s vysokou spravodajskou hodnotou na tému chudoba.“

Súťaž už v súčasnosti prebieha a novinári môžu zasielať svoje príspevky elektronicky prostredníctvom internetovej adresy európskeho roku 2010 do 31. augusta 2010. Do súťaže sa môžu zasielať články a audiovizuálne správy, ktoré boli publikované alebo vysielané médiami v jednom z 27 členských štátov, na Islande alebo v Nórsku v období od 1. októbra 2009 do 31. augusta 2010. Všetky príspevky najprv ohodnotí porota odborníkov na národnej úrovni, ktorá určí víťaza v každej kategórii. Mená víťazov na národnej úrovni sa potom navrhnú do európskej súťaže, ktorá vyvrcholí slávnostným odovzdávaním cien organizovaným belgickým predsedníctvom v Bruseli na konci roku 2010.

Cieľom novinárskej súťaže, ktorá patrí medzi najdôležitejšie aktivity na úrovni EÚ počas európskeho roka, je pomôcť zvýšiť povedomie o problémoch chudoby a sociálneho vylúčenia. Ďalšími kľúčovými podujatiami roka budú celoeurópska umelecká súťaž, veľké konferencie zamerané na osobitné témy ako chudoba detí a bezdomovstvo a na október je plánovaný celý rad programov pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti chudobe.

Viac informácií o tejto novinárskej súťaži je možné nájsť na internetovej stránke Európskeho roku 2010: htthttp://www.2010againstpoverty.eu/?langid=sk (časť „Novinárska súťaž“).

Súvislosti

Cieľom Európskeho roku 2010 je zvýšiť povedomie kľúčových aktérov (vlád a sociálnych partnerov) aj širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch chudoby v Európe. Ďalším cieľom je mobilizácia týchto partnerov do boja proti chudobe, podpora sociálnej integrácie a začlenenia a výzva k jasným záväzkom v oblasti politík boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov.

Pod hranicou chudoby dnes žije 84 miliónov Európanov, čo predstavuje 17 % obyvateľov EÚ. Podľa nedávno uskutočneného prieskumu Eurobarometer o vnímaní chudoby sa prevažná väčšina (73 %) Európanov domnieva, že v ich krajine je chudoba rozšírená, a 89 % respondentov požaduje od svojej vlády, aby bezodkladne prijala opatrenia na riešenie tohto problému. Hoci väčšina ľudí je presvedčená, že za opatrenia proti chudobe je zodpovedná najmä ich vlastná vláda, 74 % obyvateľov očakáva, že aktívna bude aj EÚ.

Viac informácii o prieskume Eurobarometer je možné nájsť na internetovej stránke:

IP/09/1585


Side Bar