Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Bryssel den 9 april 2010

Eurobarometern: Europas befolkningen vet inte mycket om förlusten av biologisk mångfald. EU-kommissionen lanserar en informationskampanj

EU-kommissionen har offentliggjort en Eurobarometer-undersökning som visar att många invånare i Europa inte vet vad som menas med biologisk mångfald och anser att de inte fått tillräcklig information om vad förlusten av biologisk mångfald innebär. Kommissionen har samtidigt lanserat en informationskampanj om förlusten av biologisk mångfald i EU.

”Biologisk mångfald är den naturliga motor som vår framtid är beroende av och vi måste lära oss att behandla den varsamt. Kampanjen kommer förhoppningsvis att bidra till detta och öka medvetenheten om att vi måste hantera den natur som vi är så beroende av på ett bättre sätt”, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor.

Ny forskning om ökad kunskap om biologisk mångfald

En nyligen genomförd Eurobarometer-undersökning visar att en stor del av allmänheten i EU anser att de inte fått tillräcklig information om biologisk mångfald. En ny studie om synen på biologisk mångfald ger vid handen att endast 38 % av befolkningen i EU vet vad begreppet biologisk mångfald står för. Ytterligare 28 % har hört talas om det men vet inte vad det betyder. Flertalet anser att förlusten av biologisk mångfald utgör ett allvarligt problem men tror inte att de kommer att drabbas personligen. Enbart 17 % av de svarande uppgav att de redan drabbats av denna förlust. Föroreningar ansågs av 27 % av de tillfrågade utgöra det största hotet mot biologisk mångfald, medan 26 % ansåg att förlusterna förorsakas av människan. De flesta svarade att anledningen till att man inte gjorde något för att stoppa förlusten av biologisk mångfald var att man inte visste vad som kunde göras.

Kommissionens informationskampanj

Den EU-omfattande kampanjen sammanfaller med FN:s internationella år för biologisk mångfald 2010 och syftar till att uppmärksamma allmänheten på detta problem genom en webbplats, ett videoklipp, PR-insatser, gatukonst och media, däribland sociala medier. Huvudsyftet med kampanjen är att uppmärksamma allmänheten på vad dessa förluster betyder för vardagslivet, med tonvikt på åtgärder som var och en kan vidta för att förhindra sådana förluster. Kampanjens tema är att biologisk mångfald rör oss alla.

Kampanjen ska främst öka kunskapen om problemet med förlusten av biologisk mångfald och därmed sammanhängande frågor, öka allmänhetens medvetenhet om de eventuella konsekvenserna av förlusten av biologisk mångfald och få människor att inse att de kan påverka utvecklingen.

Kampanjens tema är att biologisk mångfald rör oss alla. Den kommer att inkludera en lärokomponent som redogör för de fördelar som biologisk mångfald medför och som framför allt betonar ekosystemtjänsternas betydelse och vad förlusten av dem leder till. Målsättningen är att göra allmänheten medveten om vad man kan göra för att bromsa och förhindra denna förlust. Det ständigt återkommande temat är att allt hänger samman och är beroende av varandra.

Bakgrund: Varför är förlusten av biologisk mångfald ett problem?

Världens biologiska mångfald är starkt hotad och arter försvinner i en takt som är 100 till 1 000 gånger högre än normalt. Mer än en tredjedel av de arter som bedömts är utrotningshotade, och uppskattningsvis 60 % av jordens ekosystemtjänster har försämrats under de senaste 50 åren. Mänskliga aktiviteter orsakar dessa förluster genom förändrad markanvändning, överexploatering, ohållbara metoder, förorening och spridning av invasiva arter, vilket leder till fragmentering, försämring och förstörelse av livsmiljöer och arter. Klimatförändringen är också en pådrivande faktor.

EU:s miljöministrar diskuterade i mitten av mars ett nytt mål för biologisk mångfald. De kom överens om att stoppa förlusten av biologisk mångfald och försämringen av ekosystemtjänster och att fram till 2020 återupprätta dem i största möjliga utsträckning. Man fastställde även en långtidsvision fram till 2050 då den biologiska mångfalden ska vara skyddad, värdesatt och återupprättad på ett lämpligt sätt. Vidare uppmanade man till att målen för den biologiska mångfalden på ett tydligare sätt integreras i EU:s politik och strategier. Rådets slutsatser antogs av EU:s ledare den 26 mars 2010.

Ytterligare information kan fås från

Kampanjens webbplats:

www.weareallinthistogether.eu

Senaste Eurobarometern om biologisk mångfald:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Rådets slutsatser om biologisk mångfald:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf

EU:s naturvårdsprogram:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar