Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Brusel, 9. apríla 2010

Eurobarometer: Európania nie sú dobre informovaní o strate biodiverzity. Európska komisia spúšťa kampaň na zvýšenie informovanosti.

Európska komisia zverejnila výsledky prieskumu Eurobarometra, z ktorých vyplýva, že mnohí Európania nerozumejú pojmu biodiverzita a majú pocit, že nie sú dostatočne informovaní o strate biodiverzity. Komisia zároveň spustila kampaň zameranú na informovanie verejnosti o strate biodiverzity v EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Biodiverzita je prírodným motorom našej budúcnosti a musíme sa naučiť s ňou starostlivo zaobchádzať. Pevne verím že táto kampaň nám pri tom pomôže a zároveň nám pomôže si lepšie uvedomiť, aké je dôležité citlivejšie sa správať k prírode, od ktorej sme všetci závislí.“

Nový výskum informovanosti o biodiverzite

Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že mnohí Európania nemajú pocit, že sú o biodiverzite dobre informovaní. V rámci nového prieskumu („Postoje voči biodiverzite“) sa zistilo, že len 38 % Európanov pozná význam pojmu biodiverzita, kým ďalších 28 % sa s ním síce už stretlo, ale nepozná jeho význam. Väčšina respondentov sa domnieva, že strata biodiverzity je vážnou záležitosťou, hoci si nemyslia, že bude mať citeľný vplyv na ich život. Len 17 % sa zhodlo, že sa ich už osobne dotkla. Na otázku, čo považujú za najzávažnejšiu hrozbu pre biodiverzitu, 27 % uviedlo znečistenie životného prostredia, pričom 26 % ho pripisuje katastrofám, za ktoré je zodpovedný človek. Podľa občanov je hlavným dôvodom, prečo sa aktívne neangažujú v boji proti strate biodiverzity, nedostatočná informovanosť o tom, čo by konkrétne mohli robiť.

Informačná kampaň Komisie

Cieľom kampane EÚ načasovanej na rok 2010, ktorý OSN vyhlásila za Rok biodiverzity, je zvýšiť informovanosť o tomto probléme pomocou webovej stránky, videoklipov, PR akcií, street artu a médií vrátane spoločenských médií. V prvom rade bude zameraná na to, aby sa občanom názorne objasnili skutočné dôsledky straty biodiverzity v ich každodennom živote a kroky, ktoré môžu podniknúť, aby pomohli tejto strate zabrániť. Kampaň sa nesie v znamení sloganu „Týka sa to každého z nás“.

Jednou z najdôležitejších úloh kampane je priblížiť občanom otázku biodiverzity, zabezpečiť, aby pochopili možné dôsledky jej straty, a umožniť im aktívne sa podieľať na boji proti tejto strate.

Kampaň bude prebiehať pod sloganom „Týka sa to každého z nás“. Bude mať vzdelávací rozmer, vďaka ktorému sa poukáže na prínos biodiverzity a zdôrazní sa predovšetkým význam ekosystémových služieb a nebezpečenstvo vyplývajúce z ich zániku. Cieľom je dosiahnuť väčšiu informovanosť obyvateľov o úlohe, ktorú môžu zohrávať pri spomalení a zastavení straty biodiverzity. Ústrednou témou je myšlienka vzájomnej prepojenosti a závislosti.

Súvislosti: v čom spočíva problém pri biodiverzite?

Celosvetová biodiverzita je vážne ohrozená. Dochádza k úbytku druhov, a to sto- až tisícnásobne rýchlejšie, ako by sa ich počet znižoval za bežných okolností. Viac ako tretine posudzovaných druhov hrozí vyhynutie a za posledných 50 rokov sa znehodnotilo približne 60 % ekosystémových služieb na Zemi. Túto stratu spôsobuje ľudská činnosť - zmeny vyvolané využívaním pôdy, nadmerným využívaním zdrojov, neudržateľnými postupmi, znečisťovaním životného prostredia a zavedením invazívnych druhov. To všetko má za následok zánik, roztrieštenie a znehodnotenie biotopov a druhov. Svoju úlohu zohráva aj zmena klímy.

Ministri životného prostredia EÚ v polovici marca diskutovali o novom cieli v oblasti biodiverzity a dohodli sa na tom, že ním bude zastavenie straty biodiverzity a znehodnocovanie služieb ekosystémov do roku 2020 a ich obnovenie do čo najväčšej možnej miery. Takisto vytýčili dlhodobú víziu do roku 2050, keď by už biodiverzita mala byť chránená, primerane obnovená a občania by si ju mali náležite vážiť. Okrem toho sformulovali výzvu, aby sa ciele v oblasti biodiverzity jednoznačnejšie začleňovali do politík a stratégií EÚ. Čelní predstavitelia EÚ podporili závery Rady 26. marca.

Ďalšie informácie:

Webová stránka kampane:

www.weareallinthistogether.eu

Aktuálny prieskum Eurobarometra o biodiverzite:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Závery Rady o biodiverzite:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf

Politika EÚ v oblasti ochrany prírody:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar