Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Bruksela, dnia 9 kwietnia 2010 r.

Eurobarometr: Europejczycy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej. Komisja Europejska rozpoczyna kampanię informacyjną

Komisja Europejska opublikowała wyniki badania Eurobarometru świadczące o tym, że wielu Europejczyków nie rozumie pojęcia różnorodności biologicznej i ma poczucie, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej. Jednocześnie Komisja rozpoczęła kampanię mającą na celu informowanie społeczeństwa na temat utraty różnorodności biologicznej w UE.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Różnorodność biologiczna jest naturalną siłą napędową naszej przyszłości i musimy nauczyć się ją chronić. Mam nadzieję, że kampania przyczyni się do tego i zwiększy świadomość potrzeby przyjaznego traktowania świata natury, od którego jesteśmy zależni.”

Nowe badania dotyczące poziomu wiedzy na temat różnorodności biologicznej

Ostatnie badanie Eurobarometru pokazuje, że większość Europejczyków ma poczucie, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej. Z nowego badania pod nazwą „Stosunek do różnorodności biologicznej” wynika, że jedynie 38 proc. Europejczyków wie, co kryje się pod pojęciem „różnorodności biologicznej”, przy czym 28 proc. zetknęło się już z tym pojęciem, lecz go nie rozumie. Większość badanych uważa, że utrata różnorodności biologicznej jest poważnym problemem, choć nie sądzą oni, że będą w bezpośredni sposób dotknięci jej skutkami. Ponadto jedynie 17 proc. respondentów przyznało, że już odczuwa te skutki. Na pytanie o najważniejsze zagrożenia dla różnorodności biologicznej 27 proc. badanych wymieniło zanieczyszczenie środowiska, a 26 proc. katastrofy spowodowane przez człowieka. Jako główny powód niepodejmowania działań służących powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej obywatele wymieniali niski poziom wiedzy na temat możliwych działań.

Kampania informacyjna Komisji

Ogólnounijna kampania – zbiegająca się w czasie z ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej – ma na celu zwiększenie poziomu świadomości na temat tego problemu przy pomocy strony internetowej, klipu wideo, działań PR, sztuki ulicznej i mediów, w tym mediów społecznych. Zasadniczą ideą przyświecającą kampanii jest pokazanie obywatelom rzeczywistych konsekwencji utraty różnorodności biologicznej w ich życiu codziennym oraz ukazanie im działań, które mogą podjąć, aby jej zapobiec. Kampania będzie przebiegać pod hasłem „To dotyczy nas wszystkich”.

Głównym celem kampanii jest przybliżenie obywatelom problemu różnorodności biologicznej i uświadomienie im, jakie mogą być konsekwencje jej utraty oraz poinformowanie ich, co mogą robić, aby utratę tę powstrzymać.

Kampania będzie przebiegać pod hasłem „Różnorodność biologiczna – to dotyczy nas wszystkich”. Kampania będzie zawierać elementy edukacyjne, eksponujące korzyści, jakie niesie ze sobą różnorodność biologiczna, oraz w szczególności kładące nacisk na pojęcie funkcji ekosystemu i niebezpieczeństwo związane z ich zanikaniem. Jej celem jest uświadomienie obywatelom, jakie działania mogą podjąć, aby spowolnić proces utraty różnorodności biologicznej, lub mu zapobiegać. Tematem przewodnim będzie koncepcja powiązań i współzależności.

Kontekst: dlaczego utrata różnorodności biologicznej stanowi problem?

Różnorodność biologiczna jest poważnie zagrożona, gdyż gatunki giną w tempie od stu do tysiąca razy szybszym od normalnego. Ponad jedna trzecia poddanych ocenie gatunków jest zagrożona wymarciem, a szacowane 60 proc. funkcji ekosystemów na Ziemi zostało zdegradowane w ostatnich 50 latach. Utratę tę powoduje działalność człowieka, który na skutek zmian użytkowania gruntów, nadmiernej eksploatacji, niezrównoważonych praktyk, zanieczyszczenia środowiska, a także poprzez wprowadzanie gatunków inwazyjnych powoduje zniszczenie, fragmentację i degradację siedlisk oraz wymieranie gatunków. Istotnym czynnikiem jest również zmiana klimatu.

W połowie marca unijni ministrowie ds. ochrony środowiska omawiali nowy cel w zakresie różnorodności biologicznej i zgodzili się co do tego, by powstrzymać proces utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz przywrócić te funkcje w miarę możliwości do 2020 r. Ustanowili również długoterminową koncepcję na rok 2050, zgodnie z którą różnorodność biologiczna powinna być chroniona, doceniana i przywracana do odpowiedniego stanu. Wezwali także do wyraźniejszego uwzględnienia celów związanych z różnorodnością biologiczną w szeregu działań i strategii politycznych UE. Przywódcy UE zatwierdzili konkluzje Rady dnia 26 marca.

Więcej informacji:


Side Bar