Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Bryssel 9. huhtikuuta 2010

Euroopan komissio käynnistää tiedotuskampanjan biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä

Euroopan komissio on julkaissut Eurobarometri-tutkimuksen, joka osoittaa, että monetkaan eurooppalaiset eivät tiedä, mitä biologisella monimuotoisuudella tarkoitetaan, eikä heillä ole omasta mielestään riittävästi tietoa sen köyhtymisestä. Tutkimuksen teettämisen lisäksi komissio on käynnistänyt kampanjan, jonka tavoitteena on tiedottaa yleisölle biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä EU:ssa.

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin mukaan biologinen monimuotoisuus on tulevaisuutemme luonnollinen perusta, jota meidän on opittava suojelemaan. "Toivon, että voimme tällä kampanjalla edistää biologisen monimuotoisuuden suojelua ja lisätä tietämystä siitä, miten meidän on pidettävä parempaa huolta luonnosta, josta olemme riippuvaisia", komissaari toteaa.

Uusi tutkimus suhtautumisesta biologiseen monimuotoisuuteen

Hiljattain tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan useimmat eurooppalaiset eivät omasta mielestään tiedä riittävästi biologisesta monimuotoisuudesta. Tuore tutkimus, jossa on selvitetty eurooppalaisten suhtautumista biologiseen monimuotoisuuteen, on osoittanut, että vain 38 prosenttia tietää, mitä biologisella monimuotoisuudella tarkoitetaan, kun taas 28 prosenttia on kuullut siitä, muttei tiedä sen merkitystä. Useimmat pitävät biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä vakavana ongelmana, vaikka he katsovatkin, ettei se vaikuta heihin henkilökohtaisesti. Vain 17 prosenttia on sitä mieltä, että ongelma on jo vaikuttanut heihin. Kun vastaajilta kysyttiin, mitä he pitivät suurimpana biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvana uhkana, 27 prosenttia asetti ympäristön pilaantumisen etusijalle, kun taas 26 prosenttia piti suurimpana uhkana ihmisen aiheuttamia katastrofeja. Vastaajien mukaan tärkein syy, miksi he eivät olleet ryhtyneet toimiin estääkseen biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä, oli puutteelliset tiedot siitä, mitä he voisivat tehdä asian hyväksi.

Komission tiedotuskampanja

Komissio on käynnistänyt koko EU:n laajuisen tiedotuskampanjan, joka ajoittuu samaan ajankohtaan kuin YK:n julistama luonnon monimuotoisuuden teemavuosi 2010. Kampanjassa käytetään muun muassa verkkosivustoa, videota, PR-toimia ja katutaidetta ja levitetään tietoa sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Kampanjan tärkeimpänä tavoitteena on osoittaa kansalaisille, miten biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttaa todellisuudessa heidän jokapäiväiseen elämäänsä ja miten he voivat omalta osaltaan ehkäistä sitä. Kampanjan iskulauseena on ”luonnon monimuotoisuus – yhteinen asiamme”.

Kampanjalla pyritään ennen kaikkea siihen, että kansalaiset tietäisivät enemmän biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä, ymmärtäisivät sen mahdolliset vaikutukset ja ymmärtäisivät myös omat mahdollisuutensa tehdä jotain sen torjumiseksi.

Kampanjan lähtökohtana on iskulause ”luonnon monimuotoisuus – yhteinen asiamme”. Kampanjassa on opetuksellinen osa, jossa osoitetaan biologisen monimuotoisuuden edut ja painotetaan erityisesti ekosysteemipalvelujen ideaa ja niiden häviämisestä aiheutuvia vaaroja. Tavoitteena on lisätä kansalaisten tietämystä siitä, miten he voivat omalta osaltaan hidastaa ja estää luonnon monimuotoisuuden häviämistä. Toistuvana teemana on eri tekijöiden väliset yhteydet ja keskinäinen riippuvuus.

Taustaa: mistä oikein on kysymys?

Biologinen monimuotoisuus on uhattuna koko maailmassa, sillä lajeja katoaa nykyään 100–1000 kertaa nopeammin kuin normaalisti. Tarkastelluista lajeista yli kolmannes on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja noin 60 prosenttia maapallon ekosysteemipalveluista on huonontunut viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana. Biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen johtuu ihmisen toiminnasta – maankäytön muutoksista, luonnonvarojen liikakäytöstä, ympäristön kannalta kestämättömistä käytänteistä, ympäristön pilaamisesta ja tulokaslajien tuomisesta uusille alueille – joka on johtanut luontotyyppien ja lajien tuhoutumiseen, pirstoutumiseen ja rappeutumiseen. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on myös ilmastonmuutos.

EU:n ympäristöministerit neuvottelivat maaliskuun puolivälissä uudesta biologista monimuotoisuutta koskevasta tavoitteesta ja sopivat siitä, että biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen huonontuminen olisi pysäytettävä ja biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut olisi mahdollisuuksien mukaan palautettava ennalleen vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi ympäristöministerit sopivat pitkän aikavälin visiosta, jonka mukaan biologisen monimuotoisuuden suojelu, arviointi ja asianmukainen ennallistaminen toteutettaisiin vuoteen 2050 menneessä. Ministerit kehottivat myös sisällyttämään biologista monimuotoisuutta koskevat tavoitteet selkeämmin EU-politiikan eri aloihin ja strategioihin. EU-maiden johtajat hyväksyivät neuvoston päätelmät 26. maaliskuuta.

Lisätietoja:

kampanjan verkkosivut: www.weareallinthistogether.eu

uusin biologisesta monimuotoisuudesta tehty Eurobarometri-tutkimus: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

biologista monimuotoisuutta koskevat neuvoston päätelmät:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/10/st07/st07536.fi10.pdf

EU:n luonnonsuojelupolitiikka: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar